Uchwała nr 67/2005

Uchwała Nr 67 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   24 listopada 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię prawa użytkowania wieczystego  zabudowanego gruntu położonego  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Iwaszkiewicza 1 oraz prawa własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot prawa własności

 

Na podstawie   art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit a i art. 90 ust. 4 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365) oraz § 31 ust. 2 pkt 13 lit.a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

  

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uczelnię prawa użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu położonego  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Iwaszkiewicza 1 o łącznej powierzchni 0,3343 ha, oznaczonego działkami o numerach 6/8 i 6/9, dla którego to gruntu urządzona jest księga wieczysta KW 49979 oraz wyraża zgodę na przeniesienie prawa własności budynku posadowionego na tym gruncie, stanowiącego odrębny przedmiot prawa własności.

 

§ 2

  1. Zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku, o których mowa  w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi w trybie bezprzetargowym  na rzecz gminy Piotrków Trybunalski.
  2. Zbycie praw użytkowania wieczystego oraz praw własności budynku, o których mowa  w § 1 przedmiotowej uchwały może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa.  

  

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka