Uchwała nr 66/2005

Uchwała Nr 66/2005

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  24  listopada 2005 r.


w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007


Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) uchwala się co następuje:

§ 1.

1.      Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat na poszczególne kierunki studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Przez postępowanie kwalifikacyjne rozumie się: wynik zewnętrznego egzaminu maturalnego, egzamin wstępny, egzamin praktyczny, sprawdzian uzdolnień, konkurs ocen na świadectwie dojrzałości/ świadectwie ukończenia szkoły średniej, konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia.

2.      Limit przyjęć, o którym mowa w ust. 1 może być zwiększony w uzasadnionych przypadkach przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną do wysokości 10 % przyjętego limitu.

3.      W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekracza 110 % planowanej liczby miejsc na dany kierunek studiów odstępuje się od postępowania kwalifikacyjnego, kwalifikując wszystkich zgłoszonych na I rok studiów. Przepisu tego nie stosuje się do:

1) studiów pierwszego stopnia na kierunkach:

a)      edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia stacjonarne i niestacjonarne),

b)      ekonomia (studia stacjonarne) w Kielcach,

c)      filologia, specjalność filologia angielska i filologia germańska (studia stacjonarne i niestacjonarne),

d)      malarstwo (studia stacjonarne),

e)      pedagogika, spec. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim (studia stacjonarne) w Kielcach,

f)        zarządzanie i marketing (studia stacjonarne)

2) studiów jednolitych magisterskich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia stacjonarne i niestacjonarne),

3) studiów drugiego stopnia na kierunkach:

a)  pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim (studia stacjonarne) w Kielcach – dotyczy absolwentów innych uczelni,

b) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia stacjonarne i niestacjonarne).

§ 2.

1.      Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2.      Kandydat, u którego w wyniku badań lekarskich stwierdzono przeciwwskazania do studiowania na kierunku, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, nie może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

3.      Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa.

4.      W postępowaniu kwalifikacyjnym, które obejmuje egzamin wstępny  stosuje się następujące zasady:

a)      kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się wynik egzaminu wstępnego,

b)      kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

- wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego z obowiązującego na egzaminie przedmiotu przelicza się wg wzoru:

W=0,40 P + 0,60 R

P - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych

R -wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych

(maksymalna liczba W=100)

c)       na kierunku filologia, specjalność filologia angielska w Filii AŚ w Piotrkowie Trybunalskim kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części wewnętrznej egzaminu maturalnego:

- wynik z części wewnętrznej egzaminu maturalnego z obowiązującego na egzaminie przedmiotu przelicza się wg wzoru:

W = R x 0,5

W = P x 0,3

P - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych

R -wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych

§ 3.

1.      Egzamin wstępny na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu objętego procedurą rekrutacyjną, szczegółowo określoną w standardach wymagań egzaminacyjnych.

2.      W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest konkurs świadectw, kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotów objętych konkursem. Uzyskane oceny z rozmowy przelicza się na punkty, jak przy konkursie świadectw.

3.      Zwalnia się z egzaminu wstępnego kandydatów posiadających Dyplom Matury Międzynarodowej wydany przez Biuro IB w Genewie.

4.      Kryteria kwalifikacji na wszystkie formy studiów określa załącznik nr 2 z zastrzeżeniem   ust. 2.

§ 4.

Zasady przyjęć na studia uczestników olimpiad przedmiotowych określa uchwała nr 15/2005 Senatu z dnia 24 marca 2005 r.

§ 5.

1.      Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają instytutowe komisje rekrutacyjne (IKR), powołane przez dziekana oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.

2.      Przewodniczącym UKR jest prorektor d/s dydaktycznych i studenckich.

3.      Przewodniczącym IKR jest dyrektor instytutu lub jego zastępca. W skład IKR wchodzą:

a)      przewodniczący,

b)      sekretarz,

c)      członkowie – przedstawiciele nauczycieli akademickich i przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

4.      Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i instytutowe komisje rekrutacyjne powołuje się nie później niż do 25 kwietnia 2006 r.

5.      Do zadań instytutowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

a)      sporządzanie listy kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego;

b)      zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;

c)      przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;

d)      sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego i rankingowego (dla całego kierunku/specjalności studiów). Wszystkie  zmiany w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego.

e)      podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia;

f)        pisemne zawiadamianie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. W teczce akt kandydata umieszcza się kopie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia.

g)      sporządzanie listy rezerwowej;

h)      opiniowanie odwołań;

i)        wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborów po uprzednim uzgodnieniu z dziekanem wydziału.

6.      Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)      koordynacja i nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych;

b)      opiniowanie odwołań od decyzji instytutowych komisji rekrutacyjnych;

c)      podejmowanie decyzji, na wniosek instytutowych komisji rekrutacyjnych, odnośnie ewentualnego ogłoszenia drugiego naboru w przypadkach nie wypełnienia limitu przyjęć na danym kierunku (specjalności).

 

§ 6.

1.      Dyrektor instytutu wyznacza spośród nauczycieli akademickich zespół do opracowania tematów egzaminacyjnych.

2.      Przygotowanie tematów egzaminacyjnych powinno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy ich treści.

3.      Dyrektor instytutu powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ustnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne.

§ 7.

1.Kandydaci na studia składają następujące dokumenty z zastrzeżeniem ust.2:

1) wypełniony według ustalonego wzoru formularz-podanie;

2) odpowiednie dokumenty ukończenia szkoły tj.:

a)      świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE); kopię świadectwa ukończenia szkoły - kandydat na studia pierwszego stopnia

b)      świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia - kandydat na studia drugiego stopnia;

c)      świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej - kandydat na studia drugiego stopnia o specjalizacji nauczycielskiej;

d)      świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej – kandydat na kierunek pielęgniarstwo;

e)      świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły położnych – kandydat na kierunek położnictwo;

3) świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

4) cztery fotografie;

5) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku  wycofania dokumentów, rezygnacji z podjęcia nauki lub nieprzyjęcia na studia);

6) kserokopia dowodu osobistego.

2. Kandydaci przystępujący do „międzynarodowej matury” oraz do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2006. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do końca września 2006 r.

§ 8.

1. Kandydaci na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia składają komplet obowiązujących dokumentów w następujących terminach:

a)       na studia stacjonarne - do dnia 15 lipca 2006 r., z tym, że na kierunek filologia ze specjalnościami: filologia angielska, filologia germańska, na kierunek pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim oraz na kierunki: chemia, malarstwo, zarządzanie i marketing  -  do dnia 31 sierpnia 2006 r.;

b)      na studia niestacjonarne - do dnia 15 lipca 2006 r., z tym, że na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska, historia, biologia, chemia, ochrona środowiska, geografia, matematyka i filologia ze specjalnościami filologia angielska, filologia germańska i filologia rosyjska, zarządzanie i marketing oraz na wszystkie kierunki w Filii w Piotrkowie Trybunalskim - do dnia 31 sierpnia 2006 r.

2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia wymienione w ust. 1 odbywać się będzie w dniach:

a)      na studia stacjonarne - od 17 do 22 lipca 2006 r., z tym, że na kierunek filologia ze specjalnościami : filologia angielska, filologia germańska, na kierunek pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim oraz na kierunki: chemia i malarstwo - od 8 do 15 września 2006 r.;

b)       na studia niestacjonarne - od 17 do 22 lipca 2006 r., z tym że na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska, historia, biologia, chemia, ochrona środowiska geografia, matematyka i filologia ze specjalnościami filologia angielska, filologia germańska i filologia rosyjska, zarządzanie i marketing oraz na wszystkie kierunki w Filii w Piotrkowie Trybunalskim - od 8 do 15 września 2006 r.

 

3.      Kandydaci na studia drugiego stopnia składają podania:

a)      na kierunek pedagogika (w Kielcach) ze specjalnościami: nauczanie języka angielskiego do 8 września 2006 r., a na pozostałe specjalności do 15 lipca 2006 r.;

b)      na kierunek pielęgniarstwo i fizjoterapia do dnia 31 sierpnia 2006 r.

c)      na wszystkie inne kierunki do 8 września 2006 r.

 

4.                  Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się:

a)      na kierunku pedagogika (w Kielcach) ze specjalnościami: nauczanie języka angielskiego w okresie od 11 do 17 września 2006 r., a na pozostałych specjalnościach w okresie od 17 do 22 lipca 2006 r.;

b)      na kierunek pielęgniarstwo i fizjoterapia od 8 do 15 września 2006 r.

c)      na wszystkich innych kierunkach w okresie od 11 do 17 września 2006 r.

§ 9.

1.      Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki            i formy studiów określa załącznik nr 1.

2.      W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.

§ 10.

Jednolite studia magisterskie 5-letnie rozpoczynające się w roku akademickim 2006/2007 mogą być prowadzone jako studia dwustopniowe: studia pierwszego stopnia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata i studia drugiego stopnia 2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

§ 11.

Tracą moc uchwały:

1)      uchwała nr 18/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego               w Kielcach z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007

2)      uchwała nr 31/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego               w Kielcach z dnia 19 maja 2005 r. zmieniającą uchwałę nr 18/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007.

 

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały Senatu nr    /2005

z dnia 24 listopada 2005 r.

 

Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego

I. Zasady postępowania kwalifikacyjnego

1. Zasady ogólne:

1.      Kandydaci, którzy otrzymali z jednego przedmiotu egzaminacyjnego ocenę niedostateczną, nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

2.      Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień lub egzaminu praktycznego, jeżeli takowy jest przewidziany na danym kierunku (specjalności).

3.      Dodatkowy nabór, podobnie jak pierwszy nabór, winien być podany do publicznej wiadomości. Przy rekrutacji w dodatkowym naborze stosuje się ściśle zasady, tryb postępowania i kryteria kwalifikacji określone w niniejszej uchwale.

4.      W przypadku, gdy na danym kierunku nie wykorzystano limitu i nie ogłoszono dodatkowego naboru, instytutowe komisje rekrutacyjne mogą przyjmować na studia kandydatów, którzy legitymują się zaświadczeniem o zdanym egzaminie w innej uczelni     z przedmiotów objętych kryteriami kwalifikacji na danym kierunku.

5.      Na kierunkach nienauczycielskich, przy sprawdzaniu prac pisemnych, nie podlegają ocenie błędy pisowni wynikłe z dysortografii pod warunkiem, iż kandydat przedstawił stosowne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. W zakresie egzaminu pisemnego (testu):

1.      Egzamin pisemny przeprowadza się w oparciu o przygotowane tematy opracowane             w dwóch zestawach, z wyjątkiem testów, które opracowuje się w jednym zestawie.

2.      Pisemną pracę egzaminacyjną (test) sprawdza i ocenia co najmniej dwóch egzaminatorów, specjalistów danego przedmiotu. Błędy i ich rodzaje opisuje się w pracy, a w ocenie stosuje się ocenę punktową.

3.      Po zakończeniu egzaminów pisemnych właściwa komisja rekrutacyjna podaje wyniki do wiadomości kandydatów.

4.      Kandydaci winni być zawiadomieni o dopuszczeniu do egzaminu ustnego (sprawdzianu) według zasad przyjętych w czasie rekrutacji.

5.      Egzamin pisemny jest  prowadzony w sposób uniemożliwiający identyfikację kandydata przez egzaminatora.

 

 

3. W zakresie egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej):

1.      Egzamin ustny przeprowadza co najmniej trzech egzaminatorów, w tym specjalista z danego przedmiotu.

2.      Egzamin ustny oceniany jest w takiej samej skali, jak egzamin pisemny.

3.      Właściwa komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości wyniki egzaminu ustnego bezpośrednio po jego zakończeniu.

4. W zakresie ustalania wyników postępowania kwalifikacyjnego:

1.      Na kierunkach studiów, gdzie podstawowym kryterium jest konkurs świadectw lub średnia ocen, uzyskane przez kandydata oceny i wyniki wyliczane są wg następujących zasad:

1)     kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się korzystniejszą dla nich ocenę z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości.            W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się oceny z klasyfikacji końcoworocznej. Oceny przelicza się na punkty wg następującej tabeli:

 

skala ocen 3-5

skala ocen 2-6

ocena

wskaźnik

ocena

wskaźnik

-

-

celujący

100

bardzo dobry

100

bardzo dobry

90

dobry

70

dobry

70

dostateczny

50

dostateczny

50

-

-

dopuszczający

30

2)     kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia  się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (liczba punktów procentowych) wg wzoru określonego w § 2 ust. 4 pkt. b).

3)     Ostateczny wynik stanowi suma punktów z przedmiotów objętych konkursem świadectw, przy czym liczba punktów z przedmiotu kierunkowego jest zwiększana o 20 %

Na niżej wymienionych kierunkach przedmiotami kierunkowymi uznaje się:

a)politologia – historia lub wiedza o społeczeństwie

b)      stosunki międzynarodowe – historia,

c)ekonomia, informatyka, zarządzanie i marketing – matematyka,

d)      fizjoterapia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, pielęgniarstwo, pedagogika, położnictwo, socjologia – język polski,

e)chemia ze specjalnością chemia z biologią, ochrona środowiska – chemia lub biologia.

W przypadku, gdy za przedmioty kierunkowe uznaje się dwa przedmioty brana jest pod uwagę jedna ocena lub jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.

2.      W przypadku, gdy załącznik nr 2 niniejszej uchwały nie stanowi inaczej, przy jednakowej liczbie punktów lub jednakowym wyniku uzyskanym przez kilku kandydatów, o miejscu na liście klasyfikacyjnej decydować będzie w kolejności:

a)      liczba punktów uzyskanych z przedmiotu kierunkowego na świadectwie dojrzałości;

b)      ocena na świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów objętych konkursem świadectw;

c)      średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły z dwóch przedmiotów, uznanych przez komisję rekrutacyjną za pokrewne kierunkowi studiów.

3. Komisja rekrutacyjna może przyjąć inne kryteria, jeżeli zastosowanie w/w nie przyniesie   ostatecznych rozstrzygnięć.

4.      W przypadku, gdy uczestnik olimpiady przedmiotowej został zwolniony z egzaminu             z określonego przedmiotu, zalicza mu się za ten przedmiot ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen na jego świadectwie.

5.      W przypadku, gdy kandydat został zwolniony z egzaminu z określonego przedmiotu, zalicza mu się za ten przedmiot ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen na jego świadectwie lub najwyższy wynik w skali procentowej.

II. Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1.      Dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego mogą być wyłącznie osoby, które złożyły komplet wymaganych dokumentów w przewidzianym terminie.

2.      Przed przystąpieniem do sprawdzianu uzdolnień, egzaminu praktycznego, egzaminu pisemnego, ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydat winien okazać dowód tożsamości.

3.      Z przebiegu sprawdzianu uzdolnień, egzaminu praktycznego, egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) każdego kandydata sporządza się protokół na obowiązującym druku. Wszystkie zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego w uzgodnieniu z pozostałymi członkami komisji.

4.      Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego właściwa komisja rekrutacyjna:

a)      sporządza protokół z wynikami postępowania kwalifikacyjnego wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym,

b)      sporządza protokół, w którym ujmuje kandydatów z pozytywnymi wynikami postępowania kwalifikacyjnego, w kolejności uzyskanych wyników, z decyzją o przyjęciu na studia,

c)      sporządza i ogłasza listy przyjętych na studia,

d)      zawiadamia pisemnie kandydata o podjętej decyzji.

5.      Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.

6.      Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

Załącznik nr 2

do uchwały Senatu nr    /2005

z dnia  24 listopada 2005 r.

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2006/2007

 

I.                   Wydział Humanistyczny

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Informacja naukowa                   i  bibliotekoznawstwo

1. st. stacjonarne jednolite magisterskie

specjalności:

-   biblioteki szkolne i  publiczne

-   zarządzanie informacją

-   prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs świadectw:

-          język polski*

-          język obcy

 

 

 

 

 

2. st. niestacjonarne jednolite magisterskie

specjalności(wybór specjalności  po II roku. Pierwszeństwo przy wyborze mają studenci legitymujący się najwyższą średnią ocen z I i II roku studiów łącznie):

-   biblioteki szkolne i publiczne

-   zarządzanie informacją

-   prasoznawstwo z element. dziennikarstwa

3. st. niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku bibliotekoznawstwo

specjalność:

 - biblioteki szkolne i publiczne

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Filologia

1. st. stacjonarne jednolite magisterskie

specjalność:

  - filologia rosyjska

Konkurs świadectw:

-      język rosyjski* (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu rozmowa kwalifikacyjna z języka rosyjskiego. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.)

-      język polski

 

2. st. stacjonarne pierwszego stopnia

specjalność:

 - język rosyjski biznesu

 

Konkurs świadectw:

-      język rosyjski* (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu rozmowa kwalifikacyjna z języka rosyjskiego. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.)

-      język polski

 


 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

 - filologia angielska

Test:

-  język angielski

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Test jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 30 pkt.

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      język angielski

 

 

 

.

 - filologia germańska

Test:

-  język niemiecki

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Test jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 30 pkt.

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      język niemiecki

 

3. st. niestacjonarne jednolite magisterskie

specjalności:

-  filologia rosyjska z elem. języka rosyjskiego biznesu

   - filologia rosyjska z elem.  translatoryki

Konkurs świadectw:

-      język rosyjski* (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu rozmowa kwalifikacyjna z języka rosyjskiego. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.)

-      język polski

 

4. st. niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

 - filologia angielska

Test:

-  język angielski

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Test jest zdany , gdy kandydat uzyskał minimum 30 pkt.

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      język angielski

 

 

 

 

 - filologia germańska

Test:

-  języka niemiecki

 Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Test jest zdany , gdy kandydat uzyskał minimum 30 pkt.

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      język niemiecki

 

5. st. niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów specjalności język rosyjski biznesu

specjalność:

- język rosyjski biznesu

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 


 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Filologia polska

1. st. stacjonarne jednolite magisterskie

z możliwością wyboru specjalności:

-       filologia polska z podstawami logopedii

-       filologia polska z wiedzą o kulturze

-       filologia polska z edukacją medialną

 Rozmowa kwalifikacyjna:

   -          język polski

Egzamin składa się z pytań obejmujących wiadomości z wiedzy o literaturze, języku      i kulturze popularnej.  Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      język polski

 

 

2. st. niestacjonarne jednolite magisterskie

z możliwością wyboru specjalności:

 - filologia polska z wiedzą o kulturze

 

 

Konkurs świadectw:

 - język polski*

 

3. st. niestacjonarne pierwszego stopnia 2,5 –letnie dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z uprawnieniami do nauczania  w szkole

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

 

4. st. stacjonarne                          i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku filologia polska

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień literaturoznawczych i językowych.

 

 

Historia

1. st. stacjonarne jednolite magisterskie

specjalności:

-       historia ogólna

-       historia społeczno-ekonomiczna

-       dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja

Rozmowa kwalifikacyjna:

-   historia (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności)

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      historia

 

 

2. st. niestacjonarne jednolite magisterskie

specjalności:

-       historia ogólna

-       historia społeczno-ekonomiczna

-  dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja

 

 

Konkurs świadectw:

-        historia*

-        język obcy

 

 

3. st. niestacjonarne pierwszego stopnia

4. st. niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku historia

 

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii Polski i historii powszechnej.

 

 

* - przedmiot kierunkowy


II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Biologia

 1. st. stacjonarne                       i niestacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw:

-  biologia*

-  język obcy

 

 

 

2. st. stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku biologia lub pokrewnych

 

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 

Chemia

1. st. stacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

-       chemia z ochroną środowiska

-       chemia techniczna

-       analiza chemiczna

 

Konkurs świadectw:

-          chemia*

-          język obcy

 

 

 

 - chemia z biologią

Konkurs świadectw:

-       chemia* lub biologia*

-      język obcy

 

2. st. niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

-       chemia z ochroną środowiska

-     chemia techniczna

-       analiza chemiczna

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu – konkurs świadectw:

-   chemia*

 

3. st. stacjonarne drugiego stopnia

specjalności:

-       chemia z ochroną środowiska

-       chemia techniczna

-    analiza chemiczna

 

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 

 

 

4. st. niestacjonarne drugiego stopnia

specjalności:

-       chemia z ochroną środowiska

-       chemia techniczna

  -    analiza chemiczna


 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Fizyka

st. stacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

-       fizyka z informatyką

  -       fizyka medyczna

Konkurs świadectw:

             -      fizyka*

-      język obcy

 

Geografia

1. st. stacjonarne                         i niestacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw:

-          geografia*

 

 

 

2. st. stacjonarne                         i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku geografia

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 

Informatyka

st. stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw:

-         matematyka*

-         język obcy

 

 

Matematyka

1. st. stacjonarne                         i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

-     nauczanie matematyki          i informatyki

-     zastosowanie matematyki   w finansach                         i teleinformatyce

Egzamin pisemny z matematyki. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      matematyka

 

 

2. st. stacjonarne                         i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku matematyka z uprawnieniami do nauczania w szkole

specjalność:

-     nauczanie matematyki          i informatyki

 

 

 

 

 

Ranking ocen z egzaminów ze standardowych przedmiotów matematycznych:

1)       wstęp do logiki i teorii mnogości,

2)       analiza matematyczna,

3)       algebra, geometria, topologia,

4)       rachunek prawdopodobieństwa

(lub przedmiotów im równoważnych o innych nazwach)       - na podstawie indeksu

 

 

3. st. stacjonarne                         i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku matematyka

specjalność:

-     zastosowanie matematyki   w finansach                            i teleinformatyce

Ochrona środowiska

st. stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Konkurs świadectw:

-          biologia* lub chemia* lub geografia

 

(w przypadku braku oceny z tych przedmiotów absolwenci Technikum Ochrony Środowiska przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z wybranego przedmiotu)

 

 

 

* - przedmiot kierunkowy


III. Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Fizjoterapia

1 st. stacjonarne                         i niestacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw:

-       język polski*

-       fizyka lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu) biologia

 

2. st. stacjonarne                        i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku fizjoterapia AŚ    w Kielcach

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

 

Pielęgniarstwo

1. st. stacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw:

-       język polski*

-       biologia lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu) chemia

 

2. st. niestacjonarne pierwszego stopnia „pomostowe”
2,5-letnie dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, kształcących w zawodzie pielęgniarki, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/1981

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen rozmowa kwalifikacyjna z wybranych problemów zdrowia publicznego, ekologii, problemów społeczno-socjalnych, w tym zagadnień związanych z ochroną środowiska, zanieczyszczeniami, zagrożeniami cywilizacyjnymi itp.

 

3. st. niestacjonarne pierwszego stopnia „pomostowe”
2-letnie dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, kształcących w zawodzie pielęgniarki, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/1981 lub później oraz absolwentów dwuletnich, dwuipółletnich i trzyletnich medycznych szkół zawodowych, kształcących w zawodzie pielęgniarki

4. st. stacjonarne                        i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo AŚ    w Kielcach

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

 

Położnictwo

1. st. stacjonarne pierwszego stopnia

      Konkurs świadectw:

-      język polski*

-      biologia lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu) chemia

 

2. st. niestacjonarne pierwszego stopnia 2-letnie „pomostowe”dla absolwentów dwuletnich     i dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych, kształcących w zawodzie położnej

Konkurs dyplomów.

W przypadku takich samych ocen rozmowa kwalifikacyjna z wybranych problemów zdrowia publicznego, ekologii, problemów społeczno-socjalnych,

w tym zagadnień związanych z ochroną środowiska, zanieczyszczeniami, zagrożeniami cywilizacyjnymi itp.

 

* - przedmiot kierunkowy


IV. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Pedagogika

1. st. stacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

 - edukacja wczesnoszkolna    i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Konkurs świadectw:

-  język polski*

- historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie

(w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian jest mniejsza lub równa z limitem odstępuje się  od konkursu świadectw)

Sprawdzian uzdolnień muzycznych
i poprawności wymowy

- edukacja wczesnoszkolna    i przedszkolna z językiem angielskim

Egzamin ustny:

- język angielski

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      język angielski

 

Sprawdzian uzdolnień muzycznych
i poprawności wymowy

-   rewalidacja z terapią pedagogiczną

 

Konkurs świadectw:

 - język polski*

 - biologia lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu)  historia

 

- resocjalizacja i profilaktyka społeczna

-   pedagogika opiekuńcza        i pracy socjalnej

Konkurs świadectw:

  -     język polski*

-     historia lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu)  wiedza o społeczeństwie lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu) biologia 

 

2. st. niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalność:

- edukacja wczesnoszkolna  i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Konkurs świadectw:

-         język polski*

-         historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie

W przypadku, gdy liczba kandydatów którzy zaliczyli sprawdzian uzdolnień jest mniejsza lub równa z limitem, odstępuje się od konkursu świadectw.

Sprawdzian uzdolnień muzycznych
i poprawności wymowy

3. st. niestacjonarne jednolite magisterskie

specjalność:

-   rewalidacja z terapią pedagogiczną

 

Konkurs świadectw:

 - język polski*

 - biologia lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu) historia

 

 - resocjalizacja i profilaktyka społeczna

- pedagogika opiekuńcza        i pracy socjalnej

Konkurs świadectw:

-       język polski*

-     historia lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu)  wiedza o społeczeństwie lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu) biologia 

 

4. st. stacjonarne drugiego stopnia

 specjalność:

 - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (dla absolwentów kierunku pedagogika ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim)

 

W pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci AŚ na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Absolwenci innych uczelni przyjmowani są na podstawie wyniku ustnego sprawdzianu wiedzy (w języku angielskim)       z zakresu przedmiotów: pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna         i pedagogika wczesnoszkolna.

 

 

 


 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

5. st. niestacjonarne drugiego stopnia

specjalności:

-       resocjalizacja                     i profilaktyka społeczna (dla absolwentów takiej samej lub zbliżonej specjalności)

-       rewalidacja z terapią pedagogiczną (dla absolwentów takiej samej lub zbliżonej specjalności)

-       pedagogika opiekuńcza     i pracy socjalnej (dla absolwentów takiej samej lub zbliżonej specjalności)

-       pedagogika ogólna (dla absolwentów kierunku pedagogika po różnych specjalnościach)

 

 

 

Egzamin ustny: sprawdzian wiedzy z zakresu przedmiotów: pedagogika ogólna, teoria wychowania.

Drugie kryterium: ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia.

Trzecie kryterium: średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 

 

 

-          edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną (dla absolwentów takiej samej lub zbliżonej specjalności)

 

 

Egzamin ustny: sprawdzian wiedzy z zakresu przedmiotów: pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, teoria wychowania

 

 -     pedagogika szkolna               i środowiskowa (dla absolwentów kierunku pedagogika po różnych specjalnościach)

 

Egzamin ustny: sprawdzian wiedzy z zakresu przedmiotów: pedagogika ogólna, teoria wychowania

 

 - nauczanie języka angielskiego (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia po kierunku filologia ze specjalnością język angielski oraz kierunku pedagogika ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim)

 

 

Egzamin ustny: sprawdzianu wiedzy ( w języku angielskim)        z zakresu przedmiotów: metodyka nauczania języka angielskiego, wiedza o krajach anglojęzycznych.

 

 

Edukacja artystyczna            w zakresie sztuki muzycznej

1. st. stacjonarne                        i niestacjonarne pierwszego stopnia

Specjalności:

-   prowadzenie zespołów muzycznych

- edukacja artystyczna i animacja kultury

 

 

 Egzamin praktyczny:

 - ocena predyspozycji słuchowych, głosowych i  manualnych,

 - ocena z zakresu gry na instrumencie oraz z fortepianu dla kandydatów zdających z innego instrumentu

 - ocena z zakresu ogólnej wiedzy o muzyce

Dodatkowe kryterium: w przypadku większej liczby kandydatów wynik z egzaminu maturalnego z historii muzyki lub świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I lub II stopnia, Liceum Muzycznego.

 

 


 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

2. st. stacjonarne                        i niestacjonarne drugiego stopnia

Specjalności:

-   prowadzenie zespołów muzycznych (dla absolwentów takiej samej lub zbliżonej specjalności)

- edukacja artystyczna               i animacja kultury (dla absolwentów takiej samej lub zbliżonej specjalności)

 

Egzamin praktyczny:

 - ocena predyspozycji słuchowych, głosowych i  manualnych,

Dodatkowe kryterium: w przypadku przekroczenia limitu – ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Edukacja artystyczna            w zakresie sztuk plastycznych

 st. stacjonarne  i niestacjonarne jednolite magisterskie

 

  Test:

  - wiedza o sztuce

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 30 pkt.

 

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      historia sztuki

 

Kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym historii sztuki obowiązuje test z wiedzy o sztuce.

Egzamin praktyczny

A.    kompozycja /techniki rysunkowe/

B.    kompozycja /techniki malarskie/

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 40 pkt.

 

Malarstwo

 st. stacjonarne pierwszego stopnia 3,5-letnie

Test:

  - wiedza o sztuce

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 30 pkt.

 

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      historia sztuki

 

Kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym historii sztuki obowiązuje test z wiedzy      o sztuce.

I.   Kwalifikacja prac plastycznych (teczka)1/

II. Egzamin praktyczny

A.    kompozycja /techniki rysunkowe/

B.    kompozycja /techniki malarskie/

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 40 pkt.

 

1/ Teczka powinna zawierać:

A.   Rysunki:

-   Studium postaci nie mniej niż 5 prac, format 100 x 70 cm

-   Studium martwej natury nie mniej niż 5 prac, format minimum 50 x 70 cm

B.    Malarstwo:

-   Studium martwej natury nie mniej niż 6 prac, format minimum 50 x 70 cm

C.   Inne formy wypowiedzi:

    -  fotografie, grafiki komputerowe.

Do egzaminu praktycznego dopuszczone są osoby, których zawartość teczek zostanie zaakceptowana przez komisję.

* - przedmiot kierunkowy


V. Wydział Zarządzania i Administracji

 

 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Ekonomia

1. st. stacjonarne pierwszego stopnia

specjalność:

- regionalna polityka gospodarcza

  Test:

  - matematyka i wiedza                 o społeczeństwie

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 40 pkt.

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (średnia z obu przedmiotów):

-      matematyka

-  wiedza o społeczeństwie lub historia lub geografia

Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 40 pkt.

 

2.     st. niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalność:

- regionalna polityka gospodarcza

 

     Konkurs świadectw:

-   matematyka*

-  wiedza o społeczeństwie lub historia lub geografia

 

 

3. st. stacjonarne                       i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku ekonomia AŚ      w Kielcach z lat 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004

specjalność:

- regionalna polityka gospodarcza

 

 

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

 

4. st. stacjonarne                           i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku ekonomia z innych uczelni z lat  2005/2006, 2004/2005, 2003/2004

   specjalność:

- regionalna polityka gospodarcza

 

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

 

Politologia

1. st. stacjonarne                        i niestacjonarne jednolite magisterskie

specjalności:

-   społeczno-samorządowa

   -   studia europejskie

 

Konkurs świadectw:

-    historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia

 

2. st. stacjonarne                        i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku politologia,  administracja i europeistyka

specjalności:

-     społeczno-samorządowa

-     studia europejskie

 

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

 

 

 

 


 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

 Zarządzanie i marketing

 1.  st. stacjonarne pierwszego stopnia

specjalność:

- ekonomika i rozwój przedsiębiorstwa

- rachunkowość

  Test:

  - matematyka i wiedza                    o społeczeństwie

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 40 pkt.

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (średnia z obu przedmiotów):

-   matematyka

-  wiedza o społeczeństwie lub historia lub geografia

Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 40 pkt.

 

 2.  st. niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalność:

- ekonomika i rozwój przedsiębiorstwa

- rachunkowość

    

      Konkurs świadectw:

-   matematyka*

-  wiedza o społeczeństwie lub historia lub geografia

 

 

3.     st. stacjonarne                      i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku zarządzanie           i marketing, ekonomia AŚ    w Kielcach z lat 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004

specjalności:

-        marketing międzynarodowy

-         -  zarządzanie finansami

  - rachunkowość i ekonomika opodatkowania

 

 

 

 

 

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

4. st. stacjonarne                           i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów innych uczelni z lat 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004 kierunków: ekonomia, finanse                i bankowość, informatyka     i ekonometria, stosunki międzynarodowe, zarządzanie i marketing oraz zarządzanie i inżynieria produkcji

specjalności:

-        marketing międzynarodowy

-          zarządzanie finansami

-   -   rachunkowość i ekonomika opodatkowania

 

 

 

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

 

 

 

* - przedmiot kierunkowy


Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

I.                   Wydział Filologiczno-Historyczny

 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Filologia

1. st. stacjonarne

i niestacjonarne pierwszego stopnia

  specjalność:

 - filologia angielska

Egzamin pisemny (test):

-  język angielski

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Egzamin ustny:

 - język angielski

Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt.

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

  -   język angielski

 

Ranking wyników z części wewnętrznej egzaminu maturalnego:

 - język angielski

Wg wzoru:

W=R x 0,5

W=P x 0,3

P - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyrażony   w punktach procentowych

R -wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyrażony    w punktach procentowych

 

Filologia polska

1. st. stacjonarne                        i niestacjonarne jednolite magisterskie z możliwością wyboru specjalności (wybór specjalności po II roku studiów):

-    filologia polska                    z dziennikarstwem

-     filologia polska                   z kulturoznawstwem

- filologia polska z informacją naukową                              i bibliotekoznawstwem

- nauczycielska

 

 

 

Konkurs świadectw:

-      język polski*

-      język obcy

 

2. st. niestacjonarne drugiego   stopnia

1.   

 

Konkurs dyplomów

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

Historia

 st. stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie

   specjalności:

-   historia ogólna

-   archiwistyka

-   historia z historią wojskowości

- współczesne stosunki międzynarodowe

 

 

Konkurs świadectw:

- historia* lub wiedza o społeczeństwie lub geografia

- język obcy

 

 

* - przedmiot kierunkowy

 


 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

 

Stosunki międzynarodowe

 st. stacjonarne i niestacjonarne  pierwszego stopnia

specjalności:

- bezpieczeństwo wewnętrzne

- bezpieczeństwo międzynarodowe

- integracja europejska               i polityka regionalna

- eurologistyka

 

Konkurs świadectw:

-      historia* lub wiedza o społeczeństwie lub geografia

-      język obcy

 

 

* - przedmiot kierunkowy


II. Wydział Nauk Społecznych

 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Ekonomia

st. stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

  specjalności:

-       logistyka i marketing

-       ubezpieczenia

-       procesy innowacyjne        w gospodarce rynkowej

-       metody ilościowe w gospodarce żywnościowej

- ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych           i przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

Konkurs świadectw:

-          matematyka* lub geografia lub wiedza        o społeczeństwie

-          język obcy

 

 

 

 

Pedagogika

1. st. stacjonarne                        i niestacjonarne jednolite magisterskie

specjalności (wybór specjalności na II roku):

-       pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną

-       pedagogika zdrowia z wych. fizycznym

-       pedagogika z edukacją informatyczną

-       pedagogika wczesnoszkolna                  i przedszkolna z edukacją artystyczną

-       pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

-       edukacja wczesnoszkolna  i przedszkolna z terapią pedagogiczną

-       pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej

-       doradztwo zawodowe

-          pedagogika wychowania obronnego z wychowaniem fizycznym

 

 

 

 

 

Konkurs świadectw:

-   język polski*

-   język obcy

 


 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

2. st. niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów takiej samej specjalności

specjalności:

-       pedagogika wczesnoszkolna                   i przedszkolna z edukacją artystyczną

-       edukacja wczesnoszkolna  i przedszkolna z terapią pedagogiczną

-       edukacja wczesnoszkolna  i przedszkolna

-       pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

3. st. niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku pedagogika po różnych specjalnościach

specjalności:

-        doradztwo zawodowe

-        pedagogika z edukacją informatyczną

-        pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

-   pedagogika wychowania obronnego z wychowaniem fizycznym

Socjologia

1. st. stacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

-   komunikacja społeczna

-   praca socjalna

-   resocjalizacja                      i profilaktyka społeczna

 

 

 

 

Konkurs świadectw:

-       język polski*

-       język obcy

-       historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie

 

2. st. niestacjonarne pierwszego stopnia

* - przedmiot kierunkowy

                                                                                                                                

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka