Uchwała nr 63/2005

Uchwała  Nr  63/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia  27  października 2005 roku

 

w sprawie powołania  składu Komisji ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami

 

 

       Na podstawie § 31 ust.2 pkt 23 oraz § 69 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru powołuje w skład  Komisji ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami, następujące osoby:

1.       prof. dr hab. Jacek Semaniak – przewodniczący,

2.       prof. dr hab. Anna Grochulska,

3.       dr Teresa Gumuła,

4.       dr Rafał Pawłowski,

5.       mgr Krystyna Mazur-Jońca.

 

§2

 

Traci moc obowiązującą uchwała nr 3/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Komisji ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami.

 

§3

 

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka