Uchwała nr 57/2005

Uchwała Nr   57 /2005

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia     27  października 2005 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 20/2001 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art.62 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1365) oraz § 31 ust. 2 pkt 23 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W Statucie stanowiącym załącznik do uchwały nr 20/2001 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie Statutu Akademii  Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się następujące  zmiany:

 

1)     Dodaje się § 87 o treści następującej:

„W związku z utworzeniem Wydziału Nauk o Zdrowiu skład Senatu Uczelni uzupełnia  się o czterech  przedstawicieli tego Wydziału na kadencję w latach 2005-2008”.

 

2)      Załącznik Statutu „Wykaz jednostek organizacyjnych wchodzących w skład  Uczelni otrzymuje nową treść. Załącznik w nowej treści stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Zmiany do Statutu wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub po upływie sześciu miesięcy od dnia doręczenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego,  jeżeli w tym terminie minister nie odmówił zatwierdzenia Statutu lub nie wezwał do usunięcia uchybień.

 

§4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr.57//05 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 10.2005r.

 

Załącznik do Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wykaz  jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Uczelni

 

W skład Uczelni wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Jednostki podstawowe – wydziały:

1) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

2) Wydział Humanistyczny,

3) Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

4) Wydział Zarządzania i Administracji.

5) Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

Filia w Piotrkowie Trybunalskim:

6) Wydział Filologiczno-Historyczny,

7)      Wydział Nauk Społecznych.

 

Jednostki ogólnouczelniane:

1)      Biblioteka Główna,

2)      Archiwum,

3)      Wydawnictwo Uczelni,

4)      Stacja Monitoringu,

5)      Uczelniane Centrum Informatyczne.

 

Jednostki  międzywydziałowe:

1)      Studium Języków Obcych,

2)      Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

3)      Studium Pedagogiczne.

4)      Międzywydziałowy Zakład Informatyki

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka