Uchwała nr 32/2005

Uchwała Nr 32/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  19 maja 2005 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 15/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych, ubiegajacych się o przyjęcie na studia
w latach akademickich 2006/2007-2008/2009

 

 

            Na podstawie art. 141 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) Senat ustala, co następuje:

 

§ 1

 

Dotychczasową treść § 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

“Uprawnienia określone w załączniku przysługują uczestnikom olimpiad przedmiotowych, ubiegających się o przyjęcie na studia, tylko raz i wyłącznie w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Podstawą preferencji jest wynik uzyskany w olimpiadach zarówno w roku egzaminu maturalnego, jak i  w latach wcześniejszych”.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka