Uchwała nr 31/2005

Uchwała Nr  31/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 19 maja 2005 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 18/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007

 

           

Na podstawie art. 141 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) Senat ustala, co następuje:

 

§ 1

 

1.    W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie następującej treści:

“Kryteria kwalifikacji na wszystkie formy studiów określa załącznik nr 2 z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku, gdy kryterium przyjęć jest konkurs świadectw przez świadectwo należy rozumieć świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej. Przy czym w pierwszej kolejności uwzględnia się oceny ze świadectwa dojrzałości. Jeżeli kandydat nie ma oceny z przedmiotu objętego konkursem na świadectwie dojrzałości, brane są pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły”.

2.    W załączniku nr 2 przy wyrazach “konkurs świadectw” dodaje się znak “**”.
Na str. 16 dodaje się treść w brzmieniu:

“** - konkurs świadectw dojrzałości lub konkurs ukończenia szkoły średniej”.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka