Uchwała nr 29/2005

Uchwała Nr   29/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 19 maja  2005 r.

 

w sprawie szczegółowego planu podziału środków finansowych na poszczególne rodzaje działalności oraz pomiędzy jednostki organizacyjne  Uczelni wynikający z planu rzeczowo- finansowego na rok 2005

 

         Na podstawie art. 48 ust. pkt 6) z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami)  oraz § 84 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego w Kielcach Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się szczegółowy plan podziału środków finansowych na poszczególne rodzaje działalności oraz pomiędzy jednostki organizacyjne  Uczelni wynikający z planu rzeczowo- finansowego na rok 2005.

 

 

 

§ 2

 

Plan podziału, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej  uchwały.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka