Uchwała nr 24/2005

Uchwała  Nr  24 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  28 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2005 rok

 

       Na podstawie art.48 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Uchwala się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2005 rok – sporządzony w oparciu o plany rzeczowo-finansowe Uczelni  w Kielcach  i Filii  w Piotrkowie Trybunalskim -  stanowiący załącznik do uchwały.

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka