Pismo Okólne

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 3 września 2012 roku

 

w sprawie zakazu występowania stosunku bezpośredniej podległości służbowej o której mowa w art. 118 ust. 7 oraz art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 12 pkt 8 Zarządzenia Nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje o obowiązywaniu poniższych zasad:

 

1. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 118 ust. 7

oraz art. 135 ust. 2 wprowadziła normy prawne zakazujące występowania stosunku bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy nauczycielem akademickim/ pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim, a zatrudnionym w tej samej uczelni:

  1. małżonkiem,
  2. krewnym do drugiego stopnia włącznie:

a)           rodzice i dziadkowie,

b)           dzieci własne i wnuki (nie dotyczy dzieci małżonka),

c)           rodzeństwo, także przyrodnie,

  1. powinowatym do drugiego stopnia włącznie:

a)           rodzice małżonka oraz ich rodzice,

b)           dzieci małżonka (nieprzysposobione) oraz ich dzieci,

c)           rodzeństwo małżonka, także przyrodnie.

Zakaz dotyczy także osób pozostających z nauczycielem akademickim/ pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim w stosunku przysposobienia oraz osób pozostających w stosunku opieki i kurateli.

2. Za bezpośrednią podległość służbową należy uznać sytuację, w której pracownik uczelni podejmuje na bieżąco, w toku codziennej pracy, decyzje o zakresie obowiązków innego pracownika (podwładnego). W szczególności, chodzi o relacje – wśród nauczycieli akademickich:

a)    dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, kierownicy jednostek międzywydziałowych wicedyrektorzy, zastępcy kierowników katedr/jednostek międzywydziałowych, kierownicy zakładów (w obrębie tego samego instytutu, katedry, jednostki międzywydziałowej);

b)    kierownik jednostki międzywydziałowej, zakładu, pracowni pracownicy jednostki międzywydziałowej, zakładu, pracowni.

W przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stosunek bezpośredniej podległości służbowej określa Regulamin Organizacyjny.

3. Zakaz określony w pkt 1 nie dotyczy osób pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, dla których Ustawa przewiduje powoływanie ich w drodze wyborów.

4. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 28 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455) zobowiązuję kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do podjęcia stosownych działań mających na celu wyeliminowanie przypadków występowania stosunku bezpośredniej podległości służbowej wynikającej z przepisów art. 118 ust. 7 oraz art. 135 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w terminie do dnia 30 września 2012 r.

Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka