Uchwała nr 6/2005

Uchwała Nr   6 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

z dnia  24 lutego 2005  roku

 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie § 9 ust. 5 i §31 ust. 2 pkt 23  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Uchwala się Regulamin Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do Uchwały Nr  6/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia

 

 

 

 

 

Regulamin Filii w Piotrkowie Trybunalskim

Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

1.       Filia Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwana dalej „Filią”, stanowi integralną część Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zwanej dalej „Uczelnią” powstałą na mocy zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Dz. Urz. MENiS.Nr 1, poz. 1).

2.       Filia  działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym    (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Statutu Uczelni zwanego dalej „Statutem”, niniejszego Regulaminu zwanego dalej „Regulaminem”  oraz innych przepisów, mających zastosowanie do pań­stwowych szkół wyższych.

3.       Siedzibą Filii jest Piotrków Trybunalski.

4.      Filia jest zamiejscową jednostką organizacyjną Uczelni posiadającą odrębność administracyjną   i finan­sową określoną niniejszym Regulaminem.

5.       Filia nie ma osobowości prawnej.

6.       Filia  posiada dla własnych potrzeb wyodrębniony  majątek. 

7.       Nadzór nad Filią sprawuje rektor Uczelni a w zakresie określonym przepi­sami Ustawy, minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.

 

 

 

§ 2

 

Filia działa na zasadzie wolności badań naukowych i wolności nauczania.

 

§ 3

Podstawowe zadania Filii określa § 3 Statutu.

 

 

§ 4

1. Filia prowadzi:

1) jednolite studia magisterskie,

2) studia wyższe zawodowe,

3) uzupełniające studia magisterskie,

4) studia podyplomowe oraz studia i kursy specjalne.

2. Zasady tworzenia i prowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust.1 w Filii określa Statut oraz Ustawa.

 

 

§ 5

 

Filia prowadzi działalność wydawniczą w formach organizacyjnych ustalonych przez Senat.

 

 

Rozdział II

 

Organizacja Filii

 

 

§ 6

 

1.Jednostkami  organizacyjnymi  w Filii są:

1)      Jednostki podstawowe:

         Wydział Nauk Społecznych,

         Wydział Filologiczno-Historyczny,

2)      jednostki międzywydziałowe,

3)      jednostki ogólnofilialne,

4)      jednostki pozawydziałowe.

2. Wydział prowadzi jeden lub więcej kierunków studiów.

3. Jednostki organizacyjne Filii mogą być tworzone na ogólnie przyjętych w Uczelni zasadach.

 

§ 7

 

1. W ramach wydziału w Filii mogą być tworzo­ne :

1) instytuty,

2) katedry,

3) samodzielne zakłady,

4) inne jednostki.

2.W ramach instytutu lub katedry mogą być tworzone :

1)  zakłady,

2)  samodzielne pracownie,

3) inne jednostki  o charakterze badawczym.

3.W ramach zakładu mogą być tworzone pracownie.

4.Jednostki, o których mowa w ust. l, 2 i 3, two­rzy, przekształca i znosi rektor, na wniosek właściwej  rady wydziału po zasięgnięciu opinii prorektora ds. Filii

 

 

§ 8

 

1.Ogólnofilialnymi jednostkami organizacyjnymi są :

1) Biblioteka Filii,

2) Archiwum Filii,

3) Wydawnictwo Filii,

 

2.W Filii mogą być tworzone inne ogólnofilialne jednostki organizacyjne.

3.Jednostki, o których mowa w ust. l, i ust. 2, tworzy, przekształca i znosi rektor za zgodą Senatu po zasięgnięciu opinii prorektora ds. Filii.

 

 

 

§ 9

 

1.Międzywydziałowymi jednostkami organizacyjnymi w Filii, prowadzą­cymi działalność dydaktyczną, są:

1) Studium Języków Obcych Filii,

2) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Filii,

3) Studium Pedagogiczne Filii.

2.W Filii mogą być tworzone pozawydziałowe jednostki orga­nizacyjne.

3.Międzywydziałowe i pozawydziałowe jednostki organizacyjne mogą prowadzić, w zakresie określonym przez organ uprawnio­ny do ich utworzenia, własną działalność naukową oraz uczest­niczyć w działalności innych jednostek.

4.Międzywydziałowe i pozawydziałowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i znosi rektor za zgodą Senatu po zasięgnięciu opinii prorektora ds. Filii.

 

 

§ 10

 

Do zasad funkcjonowania instytutów, katedr, zakładów jednostek międzywydziałowych w Filii stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału II Statutu.

 

§ 11

 

1.       Biblioteka Filii jest częścią Biblio­teki Głównej Uczelni.

2.       Biblioteką Filii kieruje zastępca dyrektora Biblioteki Głównej ds. Biblioteki Filii.

3.       Zastępcę dyrektora Biblioteki Głównej ds. Biblioteki Filii powołuje rektor na wniosek  dyrektora Biblioteki Uczelni zaopiniowany przez Radę Biblioteczną i prorektora ds. Filii.

 

§ 12

 

Oddział Archiwum Filii stanowi ogniwo sytemu informacji Filii i ogniwo państwowej sieci archiwalnej. 

 

 

 

Rozdział III

Ograny Uczelni ds. Filii


§ 13

1.       Prorektor ds. Filii kieruje administracją i gospodarką Filii, podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie zwykłego zarządu.

2.       Przez czynności zwykłego zarządu, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć:

 

a)      podejmowanie czynności niezbędnych do utrzymania bieżącej działalności Filii, tj. na zaciąganiu zobowiązań w związku z tą działalnością, zawieraniu umów dzierżawy, najmu, płaceniu podatków, zapewnieniu dokonywania bieżących napraw i remontów środków trwałych i obiektów Filii, a także zakup lub sprzedaż środków trwałych - jednorazowo w wysokości nie przekraczającej 150-krotnej wartości środka trwałego.

b)      zarząd środkami pieniężnymi pochodzącymi z dotacji budżetowej, a przyznanych Filii na podstawie uchwał Senatu oraz wszystkimi innym środkami pieniężnymi należnymi Filii na podstawie innych przepisów i ustaleń, w tym pochodzącymi z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne realizowane w Filii.

3.       Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu lub czynności zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie dla organów Uczelni, prorektor ds. Filii winien uzyskać od rektora  pełnomocnictwo  szczególne określające rodzaj czynności.

4.       Na wniosek prorektora ds. Filii rektor może powołać nie więcej niż 2-óch pełnomocników prorektora ds. Filii do realizacji określonych zadań.

 

 

 

§ 14

 

Tryb wyboru prorektora ds. Filii określa Statut.

 

§ 15

Do kompetencji prorektorads. Filii należy:


1.     Kierowanie Filią i reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w zakresie określonym  niniejszym Regulaminem.

2.       Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem finansów Filii, inwestycji i  remontów dotyczących mienia  wyodrębnionego   dla potrzeb Filii.

3.       Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi Filii zatrudnionymi na innych stanowiskach niż profesorowie.

4.       Powoływanie i odwoływanie za zgodą rad wydziałów kierowników jednostek naukowo - dydaktycznych działających w Filii.

5.       Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi oraz pełnienie funkcji przełożonego wszystkich pracowników niebędących nauczycielami.

6.       Przygotowywanie projektu planu rzeczowo - finansowego Filii i jego realizacja po zatwierdzeniu przez Senat Uczelni.

7.       Podpisywanie, po uzyskaniu zgody Senatu, umów o bezpośredniej współpracy między Filią   a uczelniami zagranicznymi oraz nadzór nad ich realizacją.

8.       Podpisywanie umów o współpracy naukowej i dydaktycznej z wyższymi uczelniami w kraju.

9.       Koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych Filii w celu zapewnienia warunków umożliwiających spełnienie ich funkcji.

10.   Nadzorowanie opracowywania planów i programów studiów w Filii.

11.   Czuwanie nad zgodnością planów studiów i organizacji zajęć dydaktycznych w Filii  z przyjętymi uchwałami Senatu i przepisami zewnętrznymi.

12.     Rozpatrywanie i podejmowanie w Filii z upoważnienia rektora decyzji w sprawach:

1)   odwołań od decyzji dziekana w sprawie skreśleń z listy studentów,

2)      wznowień studiów lub przyjęć na odpowiedni rok studiów,

3)      zwrotu nadpłat dotyczących studentów Filii za studia odpłatne .

13. Orzekanie w Filii w sprawach udzielania ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne,  a w szczególności  w sprawach zwalniania z całości lub części opłaty, rozłożenia płatności na raty oraz odroczenia terminu płatności.

14. Nadzór nad przygotowywaniem wniosków do ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego  w sprawie powoływania nowych kierunków studiów w Filii.

15. Nadzór nad działalnością studencką w Filii.

16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez rektora.

17. Sprawy rozwoju i doskonalenia kadry Filii.

18.   Koordynacja prac związanych z oceną nauczycieli akademickich Filii.

19.    Rozpatrywanie wniosków w Filii o:

                1) przyznawanie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych,

    2) udzielanie urlopów płatnych i bezpłatnych do celów naukowych,

    3) kierowanie pracowników Filii na studia,

    4) kierowanie pracowników Filii zagranicę   w celach naukowych i dydaktycznych,

    5) kierowanie studentów Filii na studia zagraniczne,

    6) udział w krajowych konferencjach i sympozjach naukowych,

    7) zapraszanie gości zagranicznych,

20.   Zawieranie umów w ramach bezosobowego funduszu płac w zakresie recenzowania dorobku naukowego pracowników Filii.

21.    Kierowanie działalnością naukowo – badawczą w Filii i nadzór funkcjonalny w tym zakresie.

22.    Koordynacja planowania i organizacja badań naukowych w Filii.

23.    Opiniowanie planów finansowych badań naukowych i merytoryczny nadzór nad finansowaniem   i rozliczaniem prac naukowo – badawczych w Filii.

24.    Nadzór nad wykorzystaniem aparatury służącej do realizacji badań naukowych w Filii.

25.    Nadzór nad przestrzeganiem prawa oraz bezpieczeństwa i porządku na terenie Filii.

26.    Administracja funduszem świadczeń socjalnych Filii.

 

§ 16

 

Prorektor ds. Filii wykonuje nadto obowiązki kierownika jednostki przewidziane w ustawie  o rachunkowości przypisane mu za jego zgodą i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

§ 17

 

1.       W zakresie swoich kompetencji prorektor ds. Filii wydaje akty normatywne obowiązujące  w Filii w formie zarządzeń prorektora ds. Filii.

2.       Zarządzenia prorektora ds. Filii nie mogą pozostawać w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującymi, uchwałami Senatu i zarządzeniami rektora.

 

§ 18

 

1.       Podmiotem opiniodawczym w zakresie spraw Filii jest stała Komisja Senacka ds. Filii powołana na podstawie  przepisów Statutu, zwaną dalej Komisją.

2.       Komisja opiniuje sprawy dotyczące funkcjonowania i rozwoju Filii oraz mianowania na stanowisko profesora. Opiniuje ponadto zmiany organizacyjne i inne sprawy przedstawiane do decyzji Senatowi lub rektorowi. Negatywna opinia Komisji ds. Filii nie stoi na przeszkodzie przedstawieniu na posiedzeniu Senatu wniosków i opinii rad wydziałów lub rad instytutów.

3.       Komisja rozpatruje, co najmniej raz w roku, kwestie warunków bytowych, stanu zdrowia   i upowszechnienia kultury fizycznej studentów Filii.

4.       Komisja może powoływać stałe i doraźne zespoły dla przygotowania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania i rozwoju.


Rozdział IV

Administracja Filii

§ 19

Administracją Filii kieruje prorektor ds. Filii przy pomocy dyrektora Filii.

 

§ 20

 

1.       Administracja Filii przyczynia się do realizacji zadań Uczelni wykonując czynności administracyjne, finansowe, gospodarcze, techniczne i usługowe.

2.       Administracja Filii działa na szczeblu centralnym Filii oraz jednostkach organizacyjnych Filii.

3.       Organizację, zasady działania, kompetencje jednostek administracji centralnej i administracji jednostek organizacyjnych Filii określa regulamin organizacyjny Filii wydany przez rektora na wniosek prorektora ds. Filii.

4.       Jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej  Filii są działy, sekcje i inne jednostki oraz samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio prorektorowi ds. Filii.

 

§ 21

 

Dyrektora Filii powołuje  prorektor ds. Filii po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji  ds. Filii   i dyrektora administracyjnego Uczelni.

 

§ 22

 

Dyrektor Filii odpowiada z tytułu pełnionej funkcji przed prorektorem ds. Filii

 

§ 23

 

1.       Dyrektor Filii kieruje administracją centralną i gospodarką Filii w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin oraz regulamin organizacyjny Filii z wyłączeniem spraw pozostawionych dziekanom wydziałów na podstawie odrębnych przepisów. 

2.       Dyrektor Filii podlega bezpośrednio prorektorowi ds. Filii.

3.       Do zadań dyrektora filii należą  w szczególności sprawy:

a)      organizacji pracy administracji,

b)      gospodarki i administracji składnikami majątku,

c)      planowanie i realizacja inwestycji i remontów, napraw i konserwacji budynków  i innych środków trwałych,

d)      gospodarki energetycznej,

e)      transportu,

f)       socjalne i ochrony zdrowia pracowników,

g)      sprawy pracownicze zatrudnionych osób w administracji i obsłudze.

4.       Szczegółowy zakres kompetencji i uprawnień dyrektora filii określa regulamin organizacyjny Filii.

5.       Dyrektor Filii jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych administracji centralnej.

6.       Kierowników jednostek administracji centralnej powołuje i odwołuje prorektor ds. Filii po zasięgnięciu opinii dyrektora Filii.

 

 

§ 24

 

1.       Administracja jednostek organizacyjnych Filii podlega merytorycznie kierownikom tych jednostek.

2.       Kierowników administracji jednostek organizacyjnych Filii powołuje i odwołuje prorektor ds. Filii.

 

§ 25

 

1.       Prowadzenie gospodarki finansowej Filii zgodnie z obowiązującymi przepisami należy do zastępcy kwestora ds. Filii.

2.       Zastępcę Kwestora ds. Filii powołuje prorektor ds. Filii  po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Filii i dyrektora administracyjnego Uczelni.

3.       Na stanowisko zastępcy kwestora ds. Filii może zostać powołana osoba spełniająca wymagania głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych, określone w odrębnych przepisach.

4.       Zastępca kwestora ds. Filii pełni obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie:

a)      prowadzenia rachunkowości Filii;

b)      wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi Filii;

c)      dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo - finansowym Filii;

d)      dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Filii.

5.       Szczegółowy zakres kompetencji i uprawnień zastępcy kwestora ds. Filii określa regulamin organizacyjny Filii.

6.       Zastępca kwestora ds. Filii składa roczne sprawozdanie prorektorowi ds. Filii, Komisji oraz Kwestorowi Uczelni.

 

 

Rozdział V

 

Gospodarka finansowa Filii

 

§ 26

 

1.       Gospodarka finansowa Filii prowadzona jest na podstawie planu rzeczowo-finasowego Filii będącego częścią planu rzeczowo-finasowego Uczelni.

2.       Gospodarkę finansową w zakresie środków pieniężnych, o których mowa w § 13 ust. 2 realizuje prorektor ds. Filii na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów o ustawy finansach publicznych. Z zakresu tej działalności prorektor ds. Filli przedstawia rektorowi informację za okres roczny. 

3.       Przyjęcie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Filii prorektor. ds. Filii potwierdza podpisem na odpowiednim dokumencie przedstawionym przez rektora.

 

§ 27

 

Projekt planu rzeczowo-finansowy Filii przygotowuje prorektor  ds. Filii po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Filii i Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów.

 

§ 28

 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu rzeczowo - finansowego Filii, stanowiące część sprawozdania rzeczowo-finansowego Uczelni, przedstawiane jest przez prorektora ds. Filii  Komisji.

 

 

Rozdział VI

 

Przepisy końcowe

 

§ 29

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Senat.

  


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka