Szukaj w BIPie
Zamknij

Zmiany w uchwale nr 32/2015, 41/206

 

Uchwała Nr 46/2011

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 października 2011 roku

 

w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

            Na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższego (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
, uchwala się co następuje:

 

§1.

Uchwala się Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 9/2006  Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z 23 lutego 2006 roku w sprawie Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach, wraz z późniejszymi zmianami .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Liczba wyświetleń strony: 2640
Data utworzenia: 2012-11-27 13:14:08 Baran Grzegorz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka