zmiany w uchwale nr 6/2012

Uchwała Nr 90/ 2008

Senatu  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

 w Kielcach

z dnia  27 listopada 2008 roku

 w sprawie zasad naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia objętego prawami autorskimi

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr  164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 14 poz., 176 z późn. zm.) oraz § 66 ust.2 pkt 21 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1

1.    Pracownikom Uniwersytetu osiągającym przychody z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzenia tymi prawami przysługuje na zasadach określonych ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do obliczenia 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów za czynności będące przedmiotem prawa autorskiego.

2.    Do podejmowania decyzji w sprawie uznania wykonanej pracy za utwór w rozumieniu prawa autorskiego upoważnieni są dyrektorzy właściwych instytutów lub kierownicy jednostek międzywydziałowych, którym pracownicy podlegają, a w stosunku do dyrektorów instytutów właściwi dziekani oraz prorektor ds. dydaktycznych i studenckich w odniesieniu do kierowników jednostek międzywydziałowych.

§ 2

1.    W związku z brakiem możliwości każdorazowego wyodrębniania z wynagrodzenia pracownika wysokości honorarium, ustala się procentowy udział tego honorarium przez jego zadeklarowanie w deklaracji według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

2.    Podstawę obliczania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu wynagrodzenia dotyczącego honorarium obejmującego prawa autorskie  stanowi wynagrodzenie zasadnicze pracownika oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych (ponad pensum dydaktyczne) pomniejszone o kwotę obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne naliczonych od wyżej wymienionych wynagrodzeń.

 

§ 3

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu składa się z:

1)   części wynagrodzenia do 50% wynagrodzenia za utwory powstałe w wyniku procesu dydaktycznego w ramach pensum dydaktycznego,

2)   części wynagrodzenia do 30% wynagrodzenia za utwory powstałe w wyniku prowadzonych badań naukowych,

3)   części do 100% wynagrodzenia za utwory powstałe w ramach pracy w godzinach ponadwymiarowych (ponad pensum dydaktyczne),

4)    pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną nie objętą ochroną wynikającą z prawa autorskiego.

§ 4

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika dydaktycznego Uniwersytetu składa się z:

1)   części do 70% wynagrodzenia za utwory powstałe w wyniku procesu dydaktycznego w ramach pensum dydaktycznego,

2)   części do 100% wynagrodzenia za utwory powstałe w ramach pracy w godzinach ponadwymiarowych (ponad pensum dydaktyczne),

3)   pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną nie  objętą ochroną wynikającą z prawa autorskiego.

§ 5

Wynagrodzenie pracownika naukowo-technicznego Uniwersytetu składa się z:

1)   części do  25% wynagrodzenia za utwory powstałe w wyniku prowadzonych samodzielnych badań  naukowych bez względu na to, czy powstały w normowanym czasie pracy, czy w godzinach nadliczbowych,

2)   pozostałej części wynagrodzenia nie objętej ochroną wynikającą z prawa autorskiego.

            § 6

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie korzystającego z płatnego urlopu naukowego, w celu prowadzenia badań naukowych, których rezultaty będą opublikowane, składa się z części wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych, stanowiącego do 75% wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałej części nie objętej ochroną wynikającą z prawa autorskiego.

§ 7

Fakt prowadzenia prac dydaktycznych i badań naukowych, których wyniki chronione są ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udział procentowy części tego wynagrodzenia w wynagrodzeniu zasadniczym i w wynagrodzeniu z tytułu godzin ponadwymiarowych, potwierdza dla każdego pracownika indywidualnie dyrektor właściwego instytutu lub kierownik jednostki międzywydziałowej, któremu pracownik podlega, a w stosunku do dyrektorów instytutów właściwy dziekan oraz prorektor ds. dydaktycznych i studenckich w odniesieniu do kierowników jednostek międzywydziałowych.

§ 8

1.    Prawo korzystania przez pracownika z 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów za czynności objęte  ochroną prawa autorskiego oraz udział procentowy wynagrodzenia zasadniczego objętego ochroną wynikającą z prawa autorskiego w wynagrodzeniu zasadniczym określa się w umowie o pracę lub w akcie mianowania.

2.     Podstawą zastosowania prawa do obliczenia 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów za czynności objęte  ochroną prawa autorskiego stanowi potwierdzenie, o którym mowa w § 7 uchwały.

§ 9

 

1.    Pracownicy wykonujący prace objęte ochroną prawa autorskiego i korzystający z tego tytułu z 50% kosztów uzyskania przychodów obowiązani są prowadzić dokumentację, z której winno wynikać, że utwór powstał, że miał charakter działalności twórczej, i że został wykorzystany przez pracodawcę do prowadzonej działalności.

2.    Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 powinna być przechowana przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

§ 10

1.    Pracownicy, którzy przewidują wykonanie prac objętych ochroną  prawa autorskiego i zamierzający korzystać w trakcie danego roku kalendarzowego z 50% kosztów uzyskania przychodów, składają w Dziale Płac Uniwersytetu w terminie nie późniejszym niż do 15 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy deklarację określającą procentowy udział wynagrodzeń, do których będą zastosowane 50% koszty uzyskania przychodów.

2.    Każda zmiana zadeklarowanych w deklaracji udziałów wynagrodzeń objętych kosztami uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich winna być zgłoszona do Działu Płac nie później niż do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zmiana  ma obowiązywać. Brak deklaracji zmieniającej zobowiązuje Dział Płac do stosowania, przy obliczaniu 50% kosztów uzyskania przychodów, udziałów zadeklarowanych wcześniej.

3.    Każda deklaracja jak również jej zmiana winna być potwierdzona przez właściwą osobę wymienioną w § 7. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi element dokumentacji wymaganej przy wykonywaniu utworów stanowiących przedmiot prawa autorskiego. Kopie deklaracji przekazywanych do Działu Płac pozostają w aktach jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika.

4.    Wzór deklaracji, o której mowa w § 10 ust.1 stanowi załącznik do uchwały. W stosunku do pracowników, którzy nie złożyli deklaracji, nie będą stosowane 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu wykonywania prac będących przedmiotem prawa autorskiego.

5.    Zmiany udziałów wynagrodzeń objętych prawami autorskimi, a tym samym kosztów uzyskania przychodów po naliczeniu płac za dany miesiąc nie będą dokonywane. Ewentualne korekty kosztów uzyskania przychodów za dany rok podatkowy mogą być dokonane przez pracownika w rozliczeniu rocznym za dany rok podatkowy, pod warunkiem posiadania przez pracownika stosownej dokumentacji potwierdzającej prawo do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów z  tytułu wykonywania prac objętych ochroną prawa autorskiego.

6.    Pracownicy Uniwersytetu, którzy w trakcie roku podatkowego bezpodstawnie skorzystali z 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów za czynności objęte  ochroną prawa autorskiego zobowiązani są w zeznaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok podatkowy wykazać rzeczywiste koszty uzyskania przychodu.

7.    Postanowienia ust. 5 dotyczą roku 2008 i lat następnych.

§ 11

Do stosunków pracy zawartych przed dniem uchwalenia niniejszej uchwały, w terminie do 28 lutego 2009 r.  zostaną sporządzone stosowne aneksy w umowach o pracę  oraz w aktach mianowania.

§ 12

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka