Uchwała Nr 59/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 24 września 2008 roku

 

w sprawie zmiany Statutu

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) i § 66 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

W § 2 Statutu dotychczasowy ust. 5 w brzmieniu :

„ Uniwersytet posiada godło, sztandar i hymn. Wzór godła zawiera załącznik nr 1 do Statutu. Wzór sztandaru zawiera załącznik nr 2 do Statutu. Tekst literacki hymnu zawiera załącznik nr 3 do Statutu. Tekst muzyczny hymnu zawiera załącznik nr 4 do Statutu. Zasady wykonywania i odtwarzania hymnu oraz używania godła oraz sztandaru określa Senat.”,

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

Uniwersytet posiada herb, logo, pieczęć, sztandar, flagę i hymn. Wzór herbu zawiera załącznik nr 1 do Statutu. Wzór logo zawiera załącznik nr 2 do Statutu. Wzór pieczęci zawiera załącznik nr 3 do Statutu. Wzór sztandaru zawiera załącznik nr 4 do Statutu. Wzór flagi zawiera załącznik nr 5 do Statutu. Tekst literacki hymnu zawiera załącznik nr 6 do Statutu. Tekst muzyczny hymnu zawiera załącznik nr 7 do Statutu. Zasady wykonywania       i odtwarzania hymnu oraz używania herbu, logo, pieczęci oraz sztandaru i flagi określa Senat. ”.

 

 

§ 2

 

Wzory herbu, logo, pieczęci,  sztandaru i flagi Uniwersytetu stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka