Uchwała Nr 26/2008

Uchwała Nr 26/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok

 

 

Na podstawie art.62 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005  roku Prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.165 ze zm.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz.694 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Uniwersytetu za rok 2007, wykazujące:

1)  w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2007 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 183.008.621,09 zł,

2) w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. zysk netto w wysokości 4.150.619,27 zł,

3) w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o sumę 15.373.405,80 ,

4) w zestawieniu zmian w kapitale za rok obrotowy 01.01.2007 do 31.12.2007 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.937.862,25 zł.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pobierz uchwałę
w formacie PDF

 Uchwała Nr 26/2008

Załącznik Nr 1 "Dział III Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk "
Załącznik Nr 2 "Wykonanie planu rzeczowo-finansowego"

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka