Uchwała Nr 3/2008

Uchwała Nr 3 /2008

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31 stycznia 2008 roku

w sprawie ustalenia poziomu wydatków do czasu uchwalenia w Uczelni planu rzeczowo-finansowego na rok 2008

 

 

           Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1385 z późn. zm.); §66 ust. 2 pkt 8 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

 

§1

 

Wszyscy dysponenci środków pieniężnych, w rozumieniu przepisów Zarządzenia Rektora Nr 42/2005 z dnia 27 września 2005 r. w sprawie powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Uczelni, ponoszą koszty proporcjonalnie do uzyskanych przychodów, nie więcej jednak niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

  §2

 

Zasada, o której mowa w § 1 nie dotyczy wydatków na działalność inwestycyjną i remontową stanowiącą kontynuację działań podjętych w poprzednim roku budżetowym. Wydatki, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą nastąpić do wysokości kwot wynikających z zawartych przez Uczelnię umów oraz przyjętych przez Senat planów inwestycyjnych i remontowych na rok 2007.

 

§3

 

Zasada, o której mowa w § 1 nie dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez UE, których wysokość  wynika z przyjętego przez Senat harmonogramu .

 

§4

 

Uchwała obowiązuje do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2008.

 

 §5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 3/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka