Zarządzenie Nr 51/2007

Zarządzenie Nr  51/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28  listopada 2007 roku

w sprawie udzielenia dziekanom  pełnomocnictw do zawierania i  podpisywania ze słuchaczami umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe

Na podstawie art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 pkt. 22 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. art. 98 – 109 Kodeksu cywilnego zarządza się, co następuje:

§ 1


Niniejszym udziela się dziekanom pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze słuchaczami Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe:
1) ze studentami Wydziału Zarządzania i Administracji – dziekanowi – prof. dr. hab. Zbigniewowi Gazdzie,
2) ze studentami Wydziału Humanistycznego– dziekanowi – prof. dr.  hab. Wiesławowi Cabanowi,
3) ze studentami Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego – dziekanowi -   prof. dr. hab. Bartłomiejowi Jaśkowskiemu,  
4) ze studentami Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego  –  dziekanowi  – prof. dr. hab. Zdzisławowi  Ratajkowi,
5) ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu –  dziekanowi  – prof. dr. hab. Stanisławowi Głuszkowi , 
6) ze studentami Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii AŚ w Piotrkowie Trybunalskim–  dziekanowi  – prof. dr hab. Annie   Grochulskiej,
7) ze studentami Wydziału Nauk Społecznych  Filii AŚ w Piotrkowie Trybunalskim – dziekanowi - prof. dr  hab. Wacławie  Starzyńskiej. 

§ 2

Osoby, o których mowa w § 1 są umocowane do zawierania i podpisania umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe do końca kadencji 2005-2008, chyba że pełnomocnictwa zostaną  odwołane. 

 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie wraz z załącznikami  w formacie PDF


 51- zarz. pełnomoc. umowy studia podyplomowe.pdf

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka