Zarządzenie Nr 38/2007

Zarządzenie Nr  38 /2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  18  września  2007 roku

w sprawie wprowadzenia wzoru aneksu do obowiązującego w Uczelni wzoru umowy o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne


 Na podstawie art. 66 i 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 86 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się,  co następuje:

 

§ 1

1. Z uwagi na zmiany wzoru umowy  wprowadzone zarządzeniem nr 34/2007 z dnia 3 września 2007 roku i z uwagi na rozłożenie terminów opłaty za studia na 6 rat zgodnie z uchwałą nr 48/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu odpłatności za zajęcia dydaktyczne, opłat związanych z tokiem studiów oraz odpłatności za inne formy kształcenia w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się wzór aneksu do umowy o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zawartych w roku akademickim 2006/2007.


2. Wzór aneksu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie wraz z załącznikiem w formacie PDF


 38- zarz. aneks do umowy o odpłatność.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka