Zarządzenie Nr 34/2007

Zarządzenie Nr  34/2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  3  września  2007 roku


w sprawie zmiany obowiązującego w Uczelni wzoru umowy o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne


 Na podstawie art. 66 i 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 86 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się,  co następuje:

 

§ 1

1. Zmienia się wzór umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za studia niestacjonarne w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącej załącznik do Zarządzenia rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 38/2006 z dnia 25 września 2006 r. w ten sposób, że w  § 5 w ust.1 wzoru umowy dotychczasową treść w brzmieniu :

”1. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne w dwóch równych ratach, w terminach do 15 września oraz do 15 lutego każdego roku akademickiego.”

 zastępuje się treścią :

       „1. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne w sześciu  równych ratach, w terminach do 15 września, 15 października,15 listopada,                     15 lutego,15 marca oraz 15 kwietnia.”

2. Wprowadza się nowy wzór umowy o  warunkach i zasadach odpłatności za studia  niestacjonarne  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 38/2006 z dnia 25 września 2006 r. Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, w sprawie obowiązującego w Uczelni wzoru umowy o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie wraz z załącznikiem (umową) w formacie PDF


 34 - zarz. umowa o warunkach odplatnosci 2007.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka