Zarządzenie Nr 29/2007

Zarządzenie Nr 29/2007
 
Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  13 lipca 2007 roku

w sprawie wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych i kursach dokształcających nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni

Na podstawie art. 66 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27  lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852), zarządza się co następuje:

§ 1

1. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym zgodnie
z zatwierdzonym wnioskiem o uruchomienie studiów podyplomowych i organizacją zajęć.
2. Nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni wypłaca się wynagrodzenia za prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych raz w semestrze, po wykonaniu wszystkich zajęć w danym semestrze, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia semestru.
3. W przypadku, w którym studia podyplomowe organizowane są na zamówienie zewnętrznego zleceniodawcy rektor może zastosować rozwiązania i inne zasady niż określone w niniejszym zarządzeniu, jeżeli wymagają tego potrzeby zleceniodawcy, o ile nie pozostają one w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami określającymi zadania i cele kształcenia na studiach podyplomowych.

§ 2

Nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni wypłaca się  wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach dokształcających po wykonaniu wszystkich zajęć w ramach kursu dokształcającego nie później niż terminie 30 dni od zakończenia kursu dokształcającego.

§ 3

1. Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 73/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych i kursach dokształcających  nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 29- zarz. wypłata za st.podypl..pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka