Zarządzenie Nr 20/2007

Zarządzenie Nr 20 /2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  15 czerwca   2007 roku

zmieniające zarządzenie Nr 41/2006 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9  października 2006 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom.


Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 Statutu , zarządza się co następuje :


§ 1


W § 9 dodaje się ust. 4, ust.5, ust.6  i ust.7 o treści w brzmieniu:

4. W przypadku utraty dochodu prawo do świadczeń  ustala się na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód.
5. W przypadku uzyskania dochodu  prawo do świadczeń ustala się na podstawie dochodu rodziny, osoby uczącej się lub studenta  powiększonego o uzyskany dochód.
6. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.
7. W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.


§ 2


W § 10 ust. 1 o brzmieniu:

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w  terminach, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3  składa w dziekanacie wymagane dokumenty. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

zastępuje przepisem o brzmieniu:

1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w  terminach, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3  składa w dziekanacie wymagane dokumenty:
1) wniosek o przyznanie o przyznanie pomocy materialnej,
2) oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu,
3) oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych.
2. Wzór  wniosku o przyznanie pomocy materialnej, wzór oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu oraz wzór oświadczenia do celów stypendialnych o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych  stanowią  załączniki  do niniejszego regulaminu.

 

                              § 3

§ 10 ust 5 o brzmieniu:

Studentowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub studentowi, którego jeden z członków  rodziny prowadzi działalność gospodarczą, dochód oblicza się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie, z tej działalności w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ma być przyznane stypendium.

zastępuje przepisem o brzmieniu:

Studentowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub studentowi, którego jeden z członków  rodziny prowadzi działalność gospodarczą, dochód oblicza się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie oraz oświadczenia o wysokości dochodu uzyskanego  z tej działalności w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ma być przyznane stypendium.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2007 roku.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie wraz z załącznikami w formacie PDF

 20 -zm. zarz.41_2006 regul. pomoc. materialnej.pdf
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka