Zarządzenie Nr 21/2007

Zarządzenie Nr 21/2007

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 czerwca 2007 roku

w sprawie  wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych  dla nauczycieli akademickich w roku 2006/2007


     Na podstawie art. 131 ust.1 i ust.2, art. 151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz §10 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę 
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 21, poz. 1852) zarządza się , co następuje:  


 
§1

1. Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2006/2007 nastąpi w częściach:
1) w miesiącu sierpniu 2007 roku w wysokości 20%,
2) w miesiącu listopadzie 2007 roku w wysokości  40%,
3) w miesiącu grudniu  2007 roku w wysokości  40%.
2. Wypłata  wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc.


§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  21- zarz. wypł. godz. ponadwym. 2006_2007.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka