Zarządzenie Nr 19/2007

Zarządzenie Nr  19 /2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 czerwca 2007 roku


w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2007/2008

 Na podstawie § 86 ust.1 Statutu oraz § 12 pkt 1 i § 13 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w komisjach rekrutacyjnych:
1) za pracę w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wynagrodzenie otrzymują:
a) przewodniczący –  100 zł za każdych 1000 kandydatów,
b) sekretarz – 80 zł za każdych 1000 kandydatów,
c) członkowie – 50 zł za każdych 1000 kandydatów.
2) za pracę w Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej wynagrodzenie otrzymują:
a) przewodniczący – 120 zł za każdych 50 kandydatów
b) sekretarz – 10 zł za jednego kandydata
c) członkowie – 50 zł za każdych 50 kandydatów.

2. Kwotę wynagrodzenia, o której mowa w ust.1 pkt 1 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, zaokrąglonej do najbliższej wartości podzielnej przez 1000.

3. Kwotę wynagrodzenia, o której mowa w ust.1 pkt 2 litera a i c oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, zaokrąglonej do najbliższej wartości podzielnej przez 50.

4. Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej każdego kandydata,  egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20 zł. Wynagrodzenie to może być wypłacone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadzącemu egzamin lub rozmowę z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

5. Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20 zł.

6. Komisja egzaminacyjna, przeprowadzająca egzamin z umiejętności praktycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata niezależnie od liczby jej członków.

7. Komisja egzaminacyjna, przeprowadzająca egzamin z umiejętności praktycznych na kierunkach artystycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 35 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata niezależnie od liczby jej członków.

8. Wynagrodzenie za udział w pracach komisji rekrutacyjnej nie może być niższe niż 600 zł i wyższe niż 1200 zł.

9. Wynagrodzenie członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ulega obniżeniu o kwotę 100 zł za każdą nieobecność na posiedzeniu UKR.

10. Wynagrodzenie dla nauczycieli biorących udział w pracach kilku komisji stanowi łączna kwota wszystkich należności, z zastrzeżeniem ust. 7.

11. Po zakończeniu prac związanych z postępowaniem rekrutacyjnym sekretarz instytutowej komisji rekrutacyjnej przygotowuje rozliczenie na podstawie protokołu alfabetycznego kandydatów na studia. Sekretarz odpowiada za poprawność i zgodność zapisów w systemie elektronicznej rekrutacji na studia z dokumentami złożonymi przez kandydatów. Rozliczenie musi być podpisane przez przewodniczącego instytutowej komisji rekrutacyjnej i kierownika dziekanatu, który potwierdza poprawność danych.

12. Podstawę wypłaty wynagrodzenia nauczyciela akademickiego za pracę
w komisjach rekrutacyjnych stanowi rozliczenie, o którym mowa w ust. 10,  podpisane przez sekretarza uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

13. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest jednorazowo, po zakończeniu rekrutacji dla danego kierunku lub po zakończeniu pracy komisji.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 19- zarz.-wynagrodz. za  prace rekrutacja.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka