Uchwała nr 40/2007

Uchwała Nr 40/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 31 maja  2007 roku


w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok


Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)   uchwala się, co następuje:

§1

Uchwala się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2007 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 40-  uchwała o uchwaleniu PRF na 2007.pdf

Pobierz załącznik do uchwały w formacie PDF

 40- 1_PRF_07-dział I,II,IV-Uczelnia.pdf

Pobierz załącznik do uchwały w formacie PDF

 40- 2_PRF_07-dział III-Uczelnia.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka