Zarządzenie Nr 12/2007

Zarządzenie  Nr 12/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów  w roku akademickim 2007/2008

  

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca  2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1366 ze zm. ) oraz § 169   Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się,  co następuje:

§ 1

Limity przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008 określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 12 - zarz. zał.do zarz._limity.pdf


Załącznik do zarządzenia nr  12  /2007
Rektora Akademii Świętokrzyskiej
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne
 w roku akademickim 2007/2008

<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 78pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; ms
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Kierunek studiów

studia

studia

 

stacjonarne

niestacjonarne

WYDZIAŁ  HUMANISTYCZNY

1. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

   1/ studia pierwszego stopnia

      - prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa

30

30

      - zarządzanie informacją

30

30

      - biblioteki szkolne i publiczne

30

30

2/ studia drugiego stopnia

-

           30

2. Filologia

   1/ studia pierwszego stopnia

 

 

   - filologia angielska

50

50

   - filologia germańska

50

45

   - filologia rosyjska

           30

25

   - filologia rosyjska z filologią angielską

25

 

   - filologia rosyjska z filologią polską

25

25

   - język rosyjski biznesu

            45

 

 2/ studia drugiego stopnia

 

 

   - język rosyjski biznesu (studia drugiego stopnia)

-

45

3. Filologia polska

   1/ studia pierwszego stopnia

 

 

    - filologia polska z komunikacją medialną, filologia polska z wiedzą o kulturze

60

30

    - filologia polska z językiem angielskim

30

30

    - filologia polska z językiem rosyjskim

30

30

   2/ studia pierwszego stopnia dla absolwentów studiów wyższych z uprawnieniami do nauczania w szkole

 

-

 

30

   3/ studia drugiego stopnia

30

60

4. Historia

   1/ studia pierwszego stopnia

150

150

   2/ studia drugiego stopnia

30

30

WYDZIAŁ  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1. Biologia

   1/ studia pierwszego stopnia

120

110

   2/ studia drugiego stopnia

120

100

2. Chemia

   1/ studia pierwszego stopnia

 

 

   - chemia z biologią

30

-

   - pozostałe specjalności

100

50

   2/ studia drugiego stopnia

40

40

3. Fizyka

   studia pierwszego stopnia

90

-

4. Geografia

   1/ studia pierwszego stopnia

120

100

   2/ studia drugiego stopnia

140

70

5. Informatyka

   studia pierwszego stopnia

84

84

6. Matematyka

   1/ studia pierwszego stopnia

125

50

   2/ studia drugiego stopnia

60

100

7. Ochrona środowiska

   1/studia pierwszego stopnia

70

90

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

1. Fizjoterapia

    1/ studia pierwszego stopnia

75

100        

    2/ studia drugiego stopnia

75

125

2. Pielęgniarstwo

   1/ studia pierwszego stopnia

75

130

   2/ studia drugiego stopnia

50

125

3. Położnictwo

   1/ studia pierwszego stopnia

30

60

4. Zdrowie publiczne

 

 

   1/ studia pierwszego stopnia

50

50

WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

    1/ studia pierwszego stopnia

30