AKTUALNOŚCI

W dniu 19 maja 2016 roku o godz. 10:30 (sala 347) odbędzie się zebranie naukowe.
 

Porządek zebrania:

  1. referat pt: „Przyrodnicze i historyczne przemiany zlewni Kamionki w subatlantyku” wygłosi mgr Paweł Przepióra (student IV roku geografii studiów III° Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  2. referat pt: "Warunki przyrodnicze funkcjonowania społeczeństw subneolitycznych w Kotlinie Górnej Biebrzy" wygłosi mgr Marcin Frączek (student IV roku geografii studiów III° Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Po zebraniu uprzejmie proszę członków Geograficznej Komisji Doktorskiej o pozostanie na obrady.

Porządek zebrania:

  1. Dyskusja związana z uruchomieniem procedury otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Pawłowi  Przepiórze.
  2. Dyskusja związana z uruchomieniem procedury otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Marcinowi Frączkowi.