o mnie
publikacje
dla studentów
linki
dr hab. prof. UJK Grażyna Legutko
.............................................................................................
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Instytut Filologii Polskiej
25-509 Kielce, ul. Świętokrzyska 15 G
tel. (0-41) 349 7120 fax (0-41) 349 7124
Zakład Historii Literatury do 1918 roku
 
e-mail: grazyna.legutko@ujk.edu.pl
.............................................................................................
 
galeria
Jestem absolwentką polonistyki warszawskiej. Pracę magisterską poświęciłam analizie ewolucji narracji w prozie Wacława Berenta, dysertację doktorską – interpretacji działalności krytycznoliterackiej i przekładowej Zenona Przesmyckiego (Miriama). Promotorem obu rozpraw (obronionych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) był prof. dr hab. Andrzej Makowiecki. Rozszerzoną wersję doktoratu wydałam jako książkę Zenon Przesmycki (Miriam) propagator literatury europejskiej (2000). W 2011 roku opublikowałam rozprawę o życiu i twórczości Gustawa Daniłowskiego, zatytułowaną Niespokojny płomień, która stała się podstawą mojej habilitacji (stopień dr. hab. nadała mi Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Monografię o autorze Jaskółki poprzedziły dwie książki: Sacrum w oczach rewolucjonisty. O „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego (2005) oraz Bojownicy polskiej sprawy. Wacław Sieroszewski i Gustaw Daniłowski wobec myśli i czynu Józefa Piłsudskiego (2007, napisana wspólnie z Idą Sadowską).
Pracuję w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Moje zainteresowania badawcze skupiają się w kręgu szeroko pojętych narracji modernistycznych, obejmują kwestie dotyczące europeizacji kultury młodopolskiej, problematyki sacrum (motywy biblijne) i profanum (wątki erotyczne) w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku, a także zagadnienia rewolucyjno-niepodległościowe w publicystyce polskiej z lat 1898-1926. Ciekawią mnie również modernistyczne mity i mityzacje, wyznaczniki literatury popularnej, związki polityki historycznej z literaturą oraz małe prozy pozytywistyczne. Zajmuję się ponadto biografistyką literacką i pracami edytorskimi. Opracowałam i ogłosiłam drukiem m.in. listy Zenona Przesmyckiego (Miriama) do: Edwarda Jelínka, Jerzego Żuławskiego, Zygmunta Lubicz-Zaleskiego; wzajemną korespondencję Miriama i Zygmunta Sarneckiego; listy Gustawa Daniłowskiego do Stefana Żeromskiego i paryskie teatralia Stanisława Wyspiańskiego. Wyrazem moich zainteresowań badawczych są opublikowane w ostatnim czasie trzy prace: monografia Od metafizyki do egzystencji. Wokół tematów i postaci literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku (Kielce 2014), edycja krytyczna dwóch dramatów Stefana Żeromskiego - Sułkowskiego i „Ponad śnieg bielszym się stanę” - przygotowana w ramach Pism zebranych Żeromskiego (t. 21), pod red. Zbigniewa Golińskiego (IBL, Warszawa 2016) oraz książka W kręgu młodopolskiej epistolografii (Kielce 2017).
Obecnie przygotowuję do druku obszerny zespół rosyjskojęzycznych listów jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego.
 
2008© webmaster: ip.
UJK