o mnie
publikacje
dla studentów
linki

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
książki:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
cover
 
cover
 
cover
 
cover
 
cover
 
cover
 
cover
 
cover
 
cover
 
cover
 
cover
 
cover
 

publikacje:   książkowe | prace redakcyjne | artykuły naukowe | złożone do druku | wykaz publikacji [PDF]
'''''''''''''''''''''''''''''''
Publikacje książkowe:

 • Zenon Przesmycki (Miriam) – propagator literatury europejskiej, Wydawnictwo WSP, Kielce 2000 (monografia, ss. 335). [recenzja] [wydawnictwo]

 • Sacrum w oczach rewolucjonisty. O „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005 (monografia, ss. 364). [recenzja] [wydawnictwo]

 • Bojownicy polskiej sprawy. Wacław Sieroszewski i Gustaw Daniłowski wobec myśli i czynu Józefa Piłsudskiego (Wybór materiałów z lat 1898–1943), Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007 (monografia napisana z Idą Sadowską, ss. 300). [wydawnictwo]

 • Niespokojny płomień. Życie i twórczość Gustawa Daniłowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2011 (monografia, ss. 509). [recenzja] [wydawnictwo]

 • Od metafizyki do egzystencji. Wokół tematów i postaci literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2014 (monografia, ss. 423). [wydawnictwo]

 • Stefan Żeromski, Sułkowski. „Ponad śnieg bielszym się stanę”, oprac. Grażyna Legutko, w: tegoż, Pisma zebrane, pod red. Zbigniewa Golińskiego, Seria trzecia: Dramaty, t. 21 (red. Zdzisław Jerzy Adamczyk), Instytut Badań Literackich PAN i UJK w Kielcach, Warszawa 2016 (monografia edytorska, ss. 422). [wydawnictwo]

 • W kręgu młodopolskiej epistolografii. Z korespondencji Zenona Przesmyckiego, Zygmunta Sarneckiego, Jerzego Żuławskiego, Gustawa Daniłowskiego, Wacława Sieroszewskiego oraz Zofii Trzeszczkowskiej i Marii Sieroszewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017 (monografia, ss. 283). [wydawnictwo]top

Prace redakcyjne:

 • Zbliżenia. Portrety białostockich pisarzy, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Białystok 1990. [wydawnictwo]

 • Ida Sadowska, Wśród obcych i wśród swoich. Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007 (monografia, ss. 300). [recenzja] [wydawnictwo]

 • Ida Sadowska, Od Witkacego do Jana Pawła II. Itineraria literackie, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2008 (monografia, ss. 260). [wydawnictwo]

 • „Rocznik Świętokrzyski”, seria A: Nauki Humanistyczne, t. 30, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2008. [wydawnictwo]

 • „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe” 2008, nr 2 (numer monograficzny: Stanisław Wyspiański – artysta wszechstronny), Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2008. [wydawnictwo]

 • „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 2015, t. 28, cz. 2 (tom artykułów doktorantów literaturoznawczych studiów trzeciego stopnia).

 • Syberyjskie sacrum i profanum, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018 (książka współredagowana z Małgorzatą Król).


top

Artykuły naukowe (wydrukowane w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych):

 • Listy Zenona Przesmyckiego-Miriama do Edwarda Jelínka, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 2, s. 123-144.

 • „Sztuka jest wiecznie jedna i ta sama...” (O Miriamowskiej koncepcji sztuki i artysty),„Kieleckie Studia Filologiczne” 1996, t. 9, pod red. Zdzisława J. Adamczyka, s. 13-41.

 • Zygmunta Sarneckiego i Zenona Przesmyckiego korespondencja wzajemna z lat 1887-1901, „Kieleckie Studia Filologiczne” 1996, t. 9, pod red. Zdzisława J. Adamczyka, s. 135-175.

 • „Młoda Polska” Artura Hutnikiewicza (recenzja), „Język Polski w Szkole Średniej” 1996/1997, nr 4, s. 116-118.

 • Modernistyczny charakter „Życia” za czasów redakcji Miriama (na przykładzie recepcji literatury francuskiej), „Kieleckie Studia Filolo­giczne 1997, t. 11, pod red. Zdzisława J. Adamczyka i Jana Pacławskiego, s. 37-59.

 • Funkcje krytyki literackiej i zadania krytyka w świetle poglądów metakrytycznych Zenona Przesmyckiego, „Kieleckie Studia Filolo­giczne” 1998, t. 12, pod red. Zdzisława J. Adamczyka, s. 27-58.

 • Korespondencyjny dialog Zenona Przesmyckiego i Zygmunta Lubicz-Zaleskiego z lat 1907-1937, „Kieleckie Studia Filolo­giczne” 2000, t. 14, pod red. Zdzisława J. Adamczyka, s. 185-227.

 • „Raperswil był dla mnie czymś legendarnym”. O pracy Zygmunta Wasilewskiego w Muzeum Narodowym Polskim, w: Zygmunt Wasilewski. Polityk – krytyk – regionalista, pod red. Marty Meduckiej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2002, s. 73-96.

 • Józefa Sułkowskiego marzenia o czynie (Rzecz o "Sułkowskim" Stefana Żeromskiego), „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2002, t. 17, pod red. Zdzisława J. Adamczyka, s. 73-95.

 • Dramaturgia Stanisława Wyspiańskiego w Paryżu (Teatralia z lat 1902-1913), „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2002, t. 17, pod red. Zdzisława J. Adamczyka, s. 189-214.

 • Bór – puszcza – gaj. O symbolice lasu w poezji Zenona Przesmyckiego (Miriama), w: Las w kulturze polskiej II, pod red. Wojciecha Łysiaka, Wydawnictwo ECO, Poznań 2002, s. 331-343.

 • Sacrum w oczach rewolucjonisty. Dialog z wątkami biblijnymi w „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego, w: Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, t. 3, pod red. Lucyny Rożek i Szczepana Jabłońskiego OSPPE, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 2003, s. 315-324.

 • Leśne pejzaże w twórczości Gustawa Daniłowskiego, w: Las w kulturze polskiej III, pod red. Wojciecha Łysiaka, Wydawnictwo ECO, Poznań 2004, s. 249-259.

 • Konteksty polityczne „Marii Magdaleny” G. Daniłowskiego, „Respectus Philologicus” (Wilno) 2004, nr 6 (11), s. 80-93. [online .doc] [online .pdf]

 • „Krajowi cudzoziemcy” – o kwestii żydowskiej w twórczości literackiej i publicystycznej Gustawa Daniłowskiego, w: Kwestia żydowska w XIX wieku – spory o tożsamość Polaków, pod red. Grażyny Borkowskiej, Wydawnictwo CYKLADY, Warszawa 2004, s. 355-370.

 • Dzieje pewnego skandalu... („Maria Magdalena” Gustawa Daniłowskiego w świetle refleksji krytycznych z 1913 roku), „Rocznik Świętokrzyski”, Seria A: Nauki Humanistyczne, t. 28, pod red. Marty Meduckiej i Janusza Detki, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2004, s. 5-22.

 • „W boju i miłości”. Rewolucyjno-erotyczne uwikłania bohaterów prozy Gustawa Daniłowskiego, w: Rewolucja lat 1905-1907. Literatura – publicystyka – ikonografia, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 31-43.

 • Powieść popularna czy wysokoartystyczna? O „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego, w: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, pod. red. Barbary Myrdzik i Małgorzaty Karwatowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 111-118.

 • Bohaterowie „Jaskółki" Gustawa Daniłowskiego wobec żywiołu rewolucji społecznej, w: Człowiek wobec rewolucji i terroru, pod red. Eugenii Łoch, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2005, s. 191-202.

 • Polscy terroryści czy ofiary carskiego terroru? O „Bandytach z PPS” Gustawa Daniłowskiego, w: Człowiek wobec rewolucji i terroru, pod red. Eugenii Łoch, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2005, s. 237-255.

 • Poszukiwanie sensu słowa, sztuki i artysty…Karol Wojtyła (Jan Paweł II) a Cyprian Norwid, w: Słowo – myśl – ethos w twórczości Jana Pawła II, pod red. Zbigniewa Trzaskowskiego, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2005, s. 289-315.

 • Mistrz – przyjaciel – inspirator. Jarosław Vrchlicki w oczach Zenona Przesmyckiego (Miriama) w świetle korespondencji z lat 1883-1901, „Napis”. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, Seria XI: Słowa ponad granicami, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, s. 245-266.
  [online .pdf]

 • Widok z okna europejskich poetów (Próba interpretacji porównawczej „Okien” Gustawa Daniłowskiego i Stéphane’a Mallarmégo), „Respectus Philologicus” (Wilno) 2006, nr 9 (14), s. 75-89. [online .doc] [online .PDF]

 • Listy Gustawa Daniłowskiego do Stefana Żeromskiego z lat 1901-1909, w: Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu, pod red. Beaty Utkowskiej i Krzysztofa Jaworskiego, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, s. 309-326.

 • Seksualna rozwiązłość czy eros tragiczny? O erotyce w „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego,„Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2006, t. 19, pod red. Anny Kurskiej i Janusza Detki, s. 55-70.

 • Maska i twarz... Rzecz o automistyfikacji Zofii Trzeszczkowskiej, w: Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 61-74.

 • Harmonia kosmosu a obroty spraw ziemskich. O motywach astronomicznych w liryce Gustawa Daniłowskiego, w: Poezja i astronomia, pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak i Bogdana Burdzieja, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 459-474. [wydawnictwo]

 • W kręgu „Chimery”. Listy Jerzego Żuławskiego do Zenona Przesmyckiego (Miriama) z lat 1901-1908, „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 4, s. 123-140. [online CEEOL]

 • Młodopolskie otwarcie na świat. O fascynacjach Miriama twórczością Poego, Maeterlincka i Zeyera, w: Literatura, kultura i język polski w kontaktach i kontekstach światowych,pod red. Małgorzaty Czermińskiej, Katarzyny Meller i Piotra Flicińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2007, s. 291-301.

 • Idea mickiewiczowska w publicystyce społeczno-politycznej Gustawa Daniłowskiego, w: Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, studia pod red. Kazimierza Maciąga i Marka Stanisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 446-459. [wydawnictwo]

 • „Żywy kamień”. Wacława Berenta „opowieść” o Franciszku Karpińskim, w: Dialog z rzeczywistością. Literatura. Język. Kultura, pod red. Zbigniewa Trzaskowskiego, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2007, s. 93-105.

 • Sieroszewski – znany i nieznany (Zamiast wstępu), w: Ida Sadowska, Wśród obcych i wśród swoich. Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny, pod red. Grażyny Legutko, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 7-14. [wydawnictwo] [online PDF]

 • Socjaliści a miłosierdzie. O etycznych dylematach bohaterów Gustawa Daniłowskiego, w: Wyobraźnia miłosierdzia, pod red. Pawła Borto, Romana Kuligowskiego, Zbigniewa Trzaskowskiego, Andrzeja Żądło, Wydawnictwo UNUM (Polskie Towarzystwo Teologiczne), Kraków 2007, s. 225-242. [wydawnictwo]

 • Erotyczna lipa w powieściach Gustawa Daniłowskiego, w: Preteksty – teksty – konteksty, pod red. Macieja Barańskiego i Zbigniewa Trzaskowskiego, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 93-105.

 • Wprowadzenie do: Ida Sadowska, Od Witkacego do Jana Pawła II. Itineraria literackie, pod red. Grażyny Legutko, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2008 , s. 7-13. [wydawnictwo] [online PDF]

 • „Jeszcze was nieraz wprowadzę w te progi”… „wieki żyć będę”. Wyspiański – artysta wszechstronny – wstęp do: „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty kulturowe” 2008, nr 2, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2008, s. 5-8. [wydawnictwo]

 • Złoty róg idei „walki o Polskę niepodległą”. Wyspiański w publicystyce Gustawa Daniłowskiego, „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty kulturowe” 2008, nr 2, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2008, s. 9-20.

 • Wspólne ścieżki Wacława Sieroszewskiego i Gustawa Daniłowskiego – czyli o przyjaźni „niepokornych”, „Rocznik Świętokrzyski”, Seria A: Nauki Humanistyczne, t. 30, pod red. Grażyny Legutko, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2008, s. 47-60.

 • Pisarz zanurzony w historię. Gustaw Daniłowski wobec idei niepodległości „Literaturoznawstwo. Historia – teoria – metodologia – krytyka” (rocznik) 2008, nr 1 (2), pod red. Adama Tyszki, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2008, s. 139-149. [streszczenie/abstract]
  [e-publikacje Nauki Polskiej]

 • Józef Weyssenhoff a symbolizm francuski, w: Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski, pod red. Moniki Gabryś i Krzysztofa Stępnika, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 85-95.

 • Realizacje mitu androgynicznej dwójjedni w prozie Młodej Polski (Przybyszewski – Daniłowski – Mniszkówna), w: Tożsamość i rozdwojenie w perspektywie mitów, pod red. Lidii Wiśniewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 87-99. [online - ibuk.pl]

 • Bóg i bogowie socjalisty. O świadectwach wiary i buntu przeciw religii w twórczości Gustawa Daniłowskiego, w: Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, pod red. Jakuba A. Malika, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2008, s. 309-332.

 • „Maria Magdalena” Gustawa Daniłowskiego a teologia feministyczna, „Colloquia Communia” nr 1-2 (84-85), styczeń-grudzień 2008; (tom pt. Kobiecość?), pod red. Ewy Hyży, Toruń 2008, s. 117-134, Wydawnictwo Adam Marszałek.

 • „Śmierć jest to podróż nad wszystkie podróże”. Antoniego Langego wędrówka ku źródłom, w: Podróż i literatura. 1864 – 1914, pod red. Ewy Ihnatowicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 493-504.

 • Literaci i prasa warszawska pod pręgierzem satyry Gustawa Daniłowskiego, „Napis”. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, Seria XIV (2008): Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 321-332.

 • „Jeden z rzadkich w Polsce europejskich umysłów”. Antoni Lange i jego Studia z literatury francuskiej, w: Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur, pod red. Marzeny Marczewskiej i Zbigniewa Trzaskowskiego, Kielce 2009, s. 255-268.

 • „Jaskółka” uwięziona… Gustawa Daniłowskiego kłopoty z cenzurą, „Napis”. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, Seria XV: Umysły zniewolone. Literatura pod presją, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 267-274.

 • „A imię nas dwojga – to jedno… Alhalli…”. Rzecz o „Czcicielach szatana” Heleny Mniszek, w: Helena Mniszkówna, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 190-202.

 • „Drżyjcie, to Romę niewolnik obala!”. Rzymski i słowiański sclavus saltans Konopnickiej i Sieroszewskiego, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. 1: Literatura i słowo, pod. red. Zofii Abramowicz i Jarosława Ławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Trans Humana, Białystok 2009, s. 335-346.

 • „Pozywam panów wydawców przed sąd obywatelski...” Lwowskie osiągnięcia i porażki Gustawa Daniłowskiego, w: Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki, pod red. Ewy Paczoskiej i Dawida Marii Osińskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 172-186.

 • „Wspaniałe, kapryśne, tajemnicze miasto”. Obraz Paryża w listach, reportażach wspomnieniach Wacława Sieroszewskiego, w: Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, pod red. Adama Tyszki, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010, s. 163-174. [e-publikacje Nauki Polskiej]

 • Młodopolski mit „świętej grzesznicy”. Literackie wizerunki Marii Magdaleny, w: Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze, pod. red. Grażyny Borkowskiej i Lidii Wiśniewskiej, Wydawnictwo SŁOWO / OBRAZ TERYTORIA, Gdańsk 2010, s. 125-138.

 • Europejskie wędrówki młodopolskiego rewolucjonisty – przypadek Gustawa Daniłowskiego, w: Europejczyk w podróży 1850 – 1939, pod red. Ewy Ihnatowicz i Stefana Ciary, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 367-385.

 • Nekropolie Marii Konopnickiej. Rekonesans, w: Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, pod red. Iwony Wiśniewskiej i Beaty K. Obsulewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 329-354.

 • „Wypożyczona wielkość”. W kręgu dramatu Żeromskiego o adiutancie Napoleona, w: Zapomniany dramat XIX i XX wieku, pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Krystyny Ruty-Rutkowskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 278-293.

 • Symbolistyczne kwiaty śmierci. Maeterlinck – Mallarmé – Brzozowski, w: Młodopolska synteza sztuk, pod red. Hanny Ratusznej i Radosława Siomy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 77-95.

 • „Nasz naród jak lawa…” Kwestie nacjonalistyczne w publicystyce Gustawa Daniłowskiego, w: Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 227-238.

 • W kręgu fascynacji estetycznych modernizmu. O związkach Jerzego Żuławskiego z Zenonem Przesmyckim (Miriamem), „Studia Kieleckie”. Seria Filologiczna, nr 7, pod red. Marty Bolińskiej i Iwony Gądek, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2011, s. 65-80. Przedr. w: Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla literatury i kultury polskiej XX wieku, pod red. Eugenii Łoch i Dariusza Trześniowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 97-112.

 • Rewolucyjny lot ku śmierci. „Dzieje jednego pocisku” Andrzeja Struga a „Jaskółka” Gustawa Daniłowskiego, w: Andrzej Strug, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 187-198.

 • Krytyczny obraz niepodległej Polski w publicystyce politycznej Gustawa Daniłowskiego, w: Polityka historyczna w literaturze polskiej, pod red. Krzysztofa Stępnika i Magdaleny Piechoty, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 235-247.

 • Bolszewicy i wywrotowcy, czyli poważny i satyryczny obraz historii w międzywojennych dramatach Wacława Sieroszewskiego, w: Wacław Sieroszewski. Zesłaniec – etnograf – literat – polityk, pod red. Antoniego Kuczyńskiego i Mirosława Marczyka, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 95-111.

 • Krzepiący serca rodaków dar. O „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, w: Troska o Innego. Szkice humanistyczne, pod red. Joanny Sośnickiej i Justyny Dobrołowicz, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2011, s. 355-364.

 • Oblicza sensacji. Przypadek nowelistyki Daniłowskiego: fikcja literacka, adaptacja filmowa, plagiat, w: Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 303-314.

 • W cieniu młodopolskiego Parnasu. O prozie popularnej Gustawa Daniłowskiego, w: Polska literatura wysoka i popularna. 1864-1918. Dialogi i inspiracje, pod red. Izabeli Koczkodaj, Katarzyny Lesicz-Stanisławskiej, Anny Wietechy, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 77-94.

 • „Rotszyldówna” Orzeszkowej i „Żydóweczka” Konopnickiej – czyli portret młodej Semitki z lat różnych, w: Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne, pod red. Ewy Ihnatowicz i Ewy Paczoskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 [wydane w 2012], s. 69-91.

 • Niespokojny płomień… Problemy etyczne w twórczości Gustawa Daniłowskiego, w: Kategorie etyczne w czasach upadku duchowości, pod red. Lucyny Rożek, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2011 [wydane w 2012], s. 213-227.

 • Wacław Sieroszewski. Buntowniczy, waleczny, ciekawy świata, w: Pochwała niepokory, Wydawnictwo DEMART S.A., Warszawa 2012, s. 30-65.

 • „Alegorie i emblematy nie opowiedzą człowieka.” Stanisław Lack o malarstwie Jacka Malczewskiego, w: Jacek Malczewski i symboliści, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 125-135.

 • „A to się pali tylko serce moje…” Słowacki czytany przez młodopolan (przypadek Gustawa Daniłowskiego), w: Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod red. Elżbiety Dąbrowskiej i Ireny Jokiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012 [wydane w 2013], s. 177-191.

 • Jerozolimska kurtyzana i koreańska gejsza, czyli taniec w służbie erotyki i polityki, w: W lesie rzeczy. Szklice o kulturze, literaturze i języku dedykowane Profesor Marcie Pawlinie-Meduckiej na Jej siedemdziesięciolecie, pod red. Moniki Bator i Anny Kurskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 213-231.

 • Zygmunt Sarnecki – krytyk i redaktor krakowskiego „Świata”, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 2012/2013, t. 25/26, Kielce 2013, s. 265-279.

 • Od mrocznego labiryntu do „pustyni miasta”. Obrazy ulic w prozie Andrzeja Struga, w: Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, pod red. Katarzyny Badowskiej i Agnieszki Janiak-Staszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 121-142.

 • Meandry ojcowskiej miłości. Wokół listów jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2012, nr 16, s. 43-75, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [rocznik wydany w 2014].

 • „Miłość nasza jest jak Sfinks…” Confiteor Antoniego Szandlerowskiego i Zachód Heleny Beatus, w: Postać księdza w literaturze, pod red. Grzegorza Głąba i Stefana Radziszewskiego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2014, s. 97-114.

 • Zdrada czy konieczność? Etyczne dylematy zesłańców – przypadek Wacława Sieroszewskiego, w: Syberia infernalna – mity i oblicza rzeczywistości, pod red. Małgorzaty Cwenk, we współpracy z Janem Trynkowskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 141-159.

 • Prusowski tryptyk ontologiczny („Cienie” – „Sen” – „Nic nie ginie!”), „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza”, Rok VII (XLIX) 2014 (Warszawa), s. 129-145 [wydany w 2015].

 • Odwieczne prawdy, dylematy etyczne i radykalizm społeczny w „Ponad śnieg bielszym się stanę” Żeromskiego, w: Żeromski. Piękno i wolność. Studia, idea i układ tomu Jarosław Ławski, pod red. Anny Janickiej, Iwony E. Rusek i Grzegorza Czerwińskiego, Wydawnictwo Prymat, Białystok-Rapperswil 2014-2015, s. 155-171.

 • Zniechęcenie, metamorfoza, transgresja. Doświadczenie wojny w powieściach pierwszego roku niepodległości, w: Przed i po. Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Hanny Gosk i Ewy Paczoskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 123-138.

 • Więzi, paralele, animozje. O relacjach Daniłowskiego z Żeromskim, w: Żeromski i inni, pod red. Moniki Gabryś-Sławińskiej i Marii Jolanty Olszewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 181-196.

 • „Służący światła”. O „Promieniu” Żeromskiego raz jeszcze, w: Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest?, pod red. Zdzisława Jerzego Adamczyka. Wstęp Andrzej Dąbrowski. Panel konferencyjny przygotowała i wypowiedzi panelowe zredagowała Grażyna Borkowska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach, Kielce 2015, s. 254-270.

 • Dramat czytany – dramat oglądany. O adaptacjach scenicznych „Sułkowskiego” i „Ponad śnieg bielszym się stanę” S. Żeromskiego (za życia twórcy), w: Ut pictura poesis. Wokół korespondencji sztuk, pod red. Piotra P. Rosińskiego i Zbigniewa Trzaskowskiego, Instytut Filologii Polskiej UJK, Kielce 2015, s. 159-177.

 • Rok 1914 w twórczości Gustawa Daniłowskiego, Andrzeja Struga i Wacława Sieroszewskiego, „Studia Muzealno-Historyczne” 2015, t. VII, Muzeum Historii Kielc, Kielce 2015, s. 129-137.

 • Peregrynacje w czasie i przestrzeni. Wokół baśni i legend Henryka Sienkiewicza, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 2015, t. 28, cz. 1, s. 135-152.

 • Lwowski epizod biografii Gustawa Daniłowskiego, w: Język polski i polonistyka w Europie wschodniej: przeszłość i przyszłość, red. I. Bundza, E. Kowalewski, A. Krawczuk, O. Sliwinskij, Wydawnictwo: Kijów, Firma „Inkos”, Lwów 2015, s. 210-221.

 • Sieroszewski redivivus, „Literatura Ludowa. Dwumiesięcznik Naukowo-Literacki” 2015, nr 4/5, s. 100-105.

 • Wczesny modernizm w demonicznej odsłonie, „Pamiętnik Literacki” 2016, z. 2, s. 240-246.

 • Informacyjny nadmiar i niedobór – dylematy edytora dramatów Żeromskiego. (Rzecz o „Sułkowskim” i „Ponad śnieg bielszym się stanę”), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2016, nr 27, s. 185-204. [online - Poznańskie Studia Polonistyczne]

 • Nad „Notatkami do pamiętników” Władysława Daniłowskiego, w: Syberyjskie przestrzenie intymne, pod red. Małgorzaty Król i Małgorzaty Łukaszuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 151-170.

 • Stanisława Lacka rozważania o powieściach, w: Polska krytyka literacka XIX i XX wieku, pod red. Moniki Gabryś-Sławińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 115-131.

 • Pojęcie modernizmu w młodopolskiej krytyce literackiej, w: Światopoglądy modernizmu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 3(33), s. 7–27.

 • Hasło MODERNIZM, w: Słownik polskiej krytyki literackiej. 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, pod red. Józefa Bachórza, Grażyny Borkowskiej, Teresy Kostkiewiczowej, Magdaleny Rudkowskiej i Mirosława Strzyżewskiego, t. 1: A–M, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń–Warszawa 2016, s. 917–937.

 • Od paraboli do weryzmu. Bolszewizm w dramacie polskim z lat dwudziestych, w: W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Dawida Marii Osińskiego, Wydawnictwo Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 569–582.

 • „Na wpół kpiarski, na wpół opętany jakąś myślą…” Dziewięć wcieleń Tadeusza Boya-Żeleńskiego, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2016, nr 20, s. 267–288, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [rocznik wydany w 2017].

 • Raduski – Granowski – Rudomski. Trzy drogi nawrócenia bohaterów Żeromskiego, w: Nawrócenie. Łaska – tajemnica – doświadczenie, pod red. Grzegorza Głąba, Stefana Radziszewskiego i Magdaleny Żmudziak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 181–211.

 • Osobliwe zwierzęta w czasach niezwyczajnych. O kilku bohaterach opowiadań Eugeniusza Małaczewskiego, w: Zwierzęta w historii, literaturze i sztuce Europy, pod red. Sylwii Konarskiej-Zimnickiej, Lucyny Kostuch i Beaty Wojciechowskiej, Wydawnictwo UJK, Kielce 2017, s. 375–390.

 • Reymont, „Chimera” i «Komurasaki», w: „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, pod red. Mateusza Bourkane’a, Radosława Okulicz-Kozaryna, Agnieszki Sell i Marka Wedemanna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2017, s. 51–66.

 • Komediantka – nierządnica – rewolucjonistka. Kreacje emancypantek w prozie modernistycznej, w: Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet. Seria II: Perspektywa polska, pod red. Anny Janickiej, Corinne Fournier Kiss i Mariyi Brackiej, Wydawnictwo Alter Studio, Białystok 2017, s. 289–304.

 • Dwoista natura bytu. Antoni Lange, *** [Obok naszego życia płynie inne życie…], w: Liryka Młodej Polski. Interpretacje, pod red. Bogdana Mazana i Katarzyny Badowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 207–233.

 • „Europejczyk w każdym calu” – sylwetka Edwarda Porębowicza, w: Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. 5, pod red. Małgorzaty Przeniosło i Lidii Michalskiej-Brachy, Wydawnictwo UJK, Kielce 2017, s. 49–66.

 • Mitologizacja przeszłości i problem z tożsamością. Uwagi na marginesach listów Marii Sieroszewskiej, w: Tożsamość. Kultura. Nowoczesność, t. 2: Czas. Pamięć, pod red. Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, Marka Kurkiewicza i Ireneusza Szczukowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 109–120.

 • Edytorskie problemy i wątpliwości związane z polskim wydaniem rosyjskojęzycznych listów Marii Sieroszewskiej do ojca (1925–1933), „Napis”. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Seria XXIII: List jako szczególny gatunek literacki, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2017, s. 262–276.

 • Święte księgi zesłańca. O wrażliwości religijnej Wacława Sieroszewskiego, w: Syberyjskie sacrum i profanum, pod red. Małgorzaty Król i Grażyny Legutko, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 121–144.

 • Aktualizacja i uniwersalizm historii w „Wigilii” Eugeniusza Małaczewskiego, w: Wokół dramatu poetyckiego XX wieku, pod red. Anny Podstawki i Jarosława Cymermana, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 67–83.

 • Perspektywa antyfeministyczna czy apologia kobiecości? Refleksje po lekturze „Emancypantek” Prusa i „Oziminy” Berenta, w: Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa, pod red. Roksany Blech i Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 189–202.

 • O Młodej Polsce z klasą, erudycją i finezją, „Pamiętnik Literacki” 2018, z. 3, s. 238–245.

 • Kulawy starzec, pokorny kamieniarz i szpetni zakonnicy… czyli o   s p o t k a n i u   Żeromskiego z Bratem Albertem, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2, s. 63–86.


top

Prace złożone do druku:

  2015


 • Od apologii do konwersji. Początek Wielkiej Wojny w optyce pisarzy-legionistów, w: Ad Personam... Małopolska we wspomnieniach i historiografii, księga poświęcona prof. dr. hab. Adamowi Massalskiemu, pod red. Janusza Detki i Waldemara Kowalskiego, Kielce.

 • 2016


 • Zniewolenie duszy czy odwieczna tajemnica życia? Problem cielesności kobiet w „Oziminie” Wacława Berenta, w: Ciało jako paradygmat kultury i natury, pod red. Małgorzaty Krzysztofik i Zbigniewa Trzaskowskiego, Wydawnictwo IPL UJK, Kielce.

 • 2017


 • Kraj Sacha po latach… czyli obraz Jakucji w „Pamiętnikach” Wacława Sieroszewskiego, w: Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy Syberii oraz Azji Środkowej (XIX – początek XX wieku), pod red. Antoniego Kuczyńskiego i Grzegorza Pełczyńskiego, Uniwersytet Wrocławski.

 • 2018


 • „Smak Jakuci mają mniej wyrobiony”. Obyczaje żywieniowe mieszkańców Syberii w optyce Wacława Sieroszewskiego, w: (Nie)smak w tekstach kultury XIX–XXI wieku. Nie tylko o kulturze jedzenia i picia, pod red. Barbary Zwolińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.


top

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

do góry  top

 
2008© webmaster: ip.
UJK