Menu

O mnie »   

Publikacje »   

Przedmioty »   

Konsultacje »   

Aktualności »   

Kontakt »   

Publikacje

Wykaz publikacji (za lata 2008-2010):

1. Pałka E., 2008, Impact of the geographical environment on agritourism development illustrated by the example of the Świętokrzyskie Province, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Polish Academy of Science, Kraków, t. 6, p. 27-37.
2. Pałka E., 2008, Uwarunkowania i stan rozwoju agroturystyki w powiecie pińczowskim, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, Kraków, t. 2, s. 103-113.
3. Pałka E., 2008, Klasyfikacja funkcjonalna małych miast województwa świętokrzyskiego, [W:] Heffner K. (red.), Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 207-222.
4. Kozłowski M., Nowak E., Pałka E., Strzyż M., 2008, Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Czasopismo Geograficzne, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław, t. 79, z. 1-2, s. 84-91.
5. Pałka E., 2008, The structure of economic activity in agriculture farms in rural areas of the Świętokrzyskie Province, [In:] Current problems of tourism development in countries of central-eastern Europe, Gospodarka Regionalna i Turystyka, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, Kielce, z. 5, s. 263-273.
6. Pałka E., 2008, The level and possibilities of agrotourism development in the Świętokrzyskie Voivodship in Poland, [In:] Stefko R., Frankovsky M. (ed.), Management in times of global change and uncertainty, part 2, University of Presov, Presov, p. 661-671.
7. Pałka E., 2008, Przestrzeń agroturystyczna w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 55, Polska Akademia Nauk KZZG, Kraków, s. 145-153.
8. Pałka E., 2009, Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju agroturystyki w województwie świętokrzyskim, [W:] Cabaj W., Feczko J. (red.), Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce, s. 133-144.
9. Pałka E., 2009, Agrotourism as a factor of development in rural areas, Cobremehhyj naucznyj bectnik, Nauczno-teopetuczeckuj xypnal, nr 12(68), s. 36-50.
10. Pałka E., 2009, Determinanty pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN, Kraków, t. 4, s. 219-231.
11. Pałka E., 2009, Ocena atrakcyjności turystycznej obszarów chronionych na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich, [W:] Strzyż M., Świercz A. (red.), Perspektywy rozwoju geoparków w świetle badan krajobrazowych i regionalnych, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kielce, s. 37-39.
12. Pałka E., 2009, Rozwój turystyki w regionie Gór Świętokrzyskich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich KZZG PAN, z. 56, s. 159-172.
13. Pałka E., 2009, The agrotourist product illustrated by the example of rural areas, Infrastructure and ecology of rural areas, Polish Academy of Sciences, Kraków, t. 7, s. 25-36.
14. Pałka E., 2009, Spa tourism as the chance for rural areas activation, Geography and tourism: European experience, Ivan Franco University of Lviv, s. 218-222.
15. Pałka E., 2009, The identification and estimation of local conditions of agrotourism development in rural areas, Infrastructure and ecology of rural areas, Polish Academy of Sciences, Kraków, t. 7, s. 93-103.
16. Pałka E., 2009, Potencjał turystyczny na obszarach wiejskich jako czynnik rozwoju regionalnego, Handel Wewnętrzny, z. XI (listopad 2009), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury, Warszawa, s. 275-282.
17. Kamińska W., Pałka E., 2009, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna na przykładzie województwa świętokrzyskiego, [W:] Kamińska W., Mularczyk M. (red.), Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich, Instytut Geografii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, s. 111-124.
18. Kamińska W., Pałka E., 2009, Miejsce turystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Przykład województwa świętokrzyskiego, [W:] Kamińska W., Mularczyk M. (red.), Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich, Instytut Geografii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, s. 125-140.
19. Pałka E., 2010, Produkt turystyczny szansą rozwoju turystyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Potencjał turystyczny zagadnienia ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 538-547.
20. Pałka E. 2010, Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w Polsce, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, Kraków, z. 1, s. 163-174.
21. Pałka E. 2010, Rola funkcji turystycznej w strukturze funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, Kraków, z. 2, s. 97-106.
22. Pałka E., 2010, Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 169.
23. Pałka E., 2010, The level and the structure of economic activity in rural areas of the Świętokrzyskie Voivodship, Cobremennyj naucznyj bectnik, Nauczno-teopetuczeckuj xypnal, nr 6 (88), s. 75-87.
24. Pałka E., 2010, The health resourt tourism as the chance for rural areas activation, Oraldyn Fylim Xapic, Nauczno-teopetuczeckuj xypnal, nr 2 (26), s. 129-139.
25. Pałka E., 2010, Ekologizacja produktu w gospodarce turystycznej na przykładzie obszarów objętych ochroną przyrody, [W:] Kiniorska I., Pałka E. (red.), Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Geografii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 67-82.
26. Pałka E., 2010, Atrakcyjność turystyczna obszarów objętych ochroną przyrody na przykładzie wielofunkcyjnego regionu Gór Świętokrzyskich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich KZZG PAN, z. 57.
27. Kiniorska I., Pałka E., 2010, Wybrane aspekty rozwoju turystyki w regionie Gór Świętokrzyskich, Instytut Geografii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 82.
28. Pałka E., Łebek G., 2010, Turystyka uzdrowiskowa szansą rozwoju obszarów wiejskich, [W:] Kiniorska I., Pałka E. (red.), Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Geografii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 17-33.
29. Kiniorska I., Pałka E. (red.), 2010, Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Geografii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 223.
30. Pałka E., 2011, Rozwój sektora turystycznego w województwie świętokrzyskim na tle rozwoju w Polsce, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, Kraków, t. 2, s. 27-40.