Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2731

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
321

Informacja o zmianie umowy. Nr postępowania DP.2301.27.2017

Termomodernizacja obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlane "RYSTAL-BUD" Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25
25-561 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-12 12:35:18 wyświetl szczegóły
322

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.10.2018

DP.2301.10.2018 Kielce, dnia 12.03.2018 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.10.2018 na „dostawę sprzętu elektronicznego komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 12.03.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-03-12 11:49:07 wyświetl szczegóły
323

Informacja o zawarciu umowy (uzupełniającej) Nr DP.2301.8.2018 , nr postępowania DP.2301.4.2018.

Roboty budowlane (uzupełniające) związane z Termomodernizacją obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11 Zakres zamówienia: 1.Pomieszczenie 301- zerwanie wylwek, wykonanie ich na nowo wraz z dostawa i montażem wykładziny, wymiana drzwi z korytarza do sali wraz z rozkuciem otworu drzwiowego, szpachlowanie, malowanie, lakierowanie.2.Szpachlowanie, malowanie klatki schodowej, malowanie barierek i poręczy;3.Szpachlowanie, malowanie wraz z lakierowaniem lamperii w salach dydaktycznych, wymiana kratek wentylacyjnych;4.Wymiana stolarki drzwiowej na piętrze 1,2,3; 5.Wymiana parapetów w łazienkach nr: 311,233,129 z konglomeratu;6. Montaż półpostumentów do umywalek - 31 kompletów;7.Zerwanie wylewek, wykonanie ich na nowo wraz z dostawą i montażem wykładziny w pomieszczeniach 125,126,127,128,223,231,232;8.Wymiana parapetów w salach skrzydła B-3,2 i 1 piętra z konglomeratu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlane "RYSTAL-BUD" Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25
25-561 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-12 10:57:16 wyświetl szczegóły
324

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.12.2018

Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie codziennej w formie dodatku.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-03-08 11:51:23 wyświetl szczegóły
325

Informacja o zawarciu umowy DP.2301.7.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na: 1)kompleksowym utrzymaniu czystości (w tym: bieżącym utrzymaniu czystości w obiekcie, bieżącym utrzymaniu terenów zielonych, bieżącym utrzymaniu czystości ciągów komunikacyjnych i parkingów) 2)obsłudze szatni, 3)obsłudze portierni WZ w Sandomierzu (w tym otwieraniu i zamykaniu budynku WZ w Sandomierzu, oraz deponowania kluczy w wyznaczonym miejscu, wydawaniu kluczy do sal wykładowych oraz pomieszczeń administracyjno-biurowych) 4)odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w budynku i terenach zewnętrznych wokół budynku Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13a.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PPU "MAAG" Krzysztof Buszko
ul. Hauke Bosaka 1
Kielce
25-217 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-08 09:42:28 wyświetl szczegóły
326

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych" DP.2301.16.2018 część V

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. DP.2301.16.2018 Kielce, dnia 08.03.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy: postępowania na „dostawę akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych” DP.2301.16.2018 część V. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zawiadamia o : 1. Wyborze oferty najkorzystniejszej: Do realizacji niniejszego zadania Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: - w części V Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 144,81 zł, termin realizacji: 10 dni. Uzasadnienie Oferta zgodna z ustawą Pzp oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny wg kryteriów oceny ofert jakimi były: cena brutto za przedmiot zamówienia (60 %), termin realizacji (40%). 2. Ofertach wykonawców biorących udział w postępowaniu : W postępowaniu do dnia upływu terminu na składanie ofert tj. 27.02.2018r wpłynęły oferty od niżej wymienionych wykonawców: - w części V: 1) Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 144,81 zł, termin realizacji: 10 dni. 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: Nie wykluczono wykonawców. 4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie odrzucono ofert. 5. Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta: Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający planuje podpisanie umowy w dniu 14.03.2018 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
IDALIA Ireneusz Wolak
ul. Zubrzyckiego 10
Radom
26-610 Radom
mazowieckie
2018-03-08 08:34:39 wyświetl szczegóły
327

Informacja o unieważnieniu postępowania nr DP.2301.11.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie konserwatorskim attyki, wejścia głównego oraz wejść bocznych do Rektoratu przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach wraz z wykonaniem iluminacji budynku.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-03-08 08:33:08 wyświetl szczegóły
328

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.2.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych ( tuszy tonerów, kaset, bębnów, pojemników na zużyte tonery) do urządzeń biurowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna
Kielce ul. Zagórska 118
25-346 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-06 12:52:23 wyświetl szczegóły
329

Zbiorcze Zestwaienie ofert - „Zakup (rezerwacja, sprzedaż i dostarczenie) biletów lotniczych dla potrzeb Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr referencyjny: DP.2301.14.2018

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (sprzedaż, rezerwacja i dostarczenie do Zamawiającego) biletów lotniczych dla potrzeb Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Orientacyjna ilość biletów (na różnych trasach) kupowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy: 200 szt. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: Na podstawie złożonych przez Zamawiającego zgłoszeń Wykonawca: a)będzie wyszukiwał i proponował występujące na rynku bilety najtańsze na danej trasie oraz bezkolizyjną realizację połączeń wieloetapowych i najkrótszych na niej połączeń z uwzględnieniem wymaganego standardu podróży określonego przez Zamawiającego, b)będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o braku możliwości realizacji zgłoszenia wraz z uzasadnieniem, c)będzie niezwłocznie informował o zbliżających się terminach wykupu biletów i złożonych rezerwacjach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-03-02 12:15:12 wyświetl szczegóły
330

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych" DP.2301.16.2018 część I,II,III,IV

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. DP.2301.16.2018 Kielce, dnia 02.03.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy: postępowania na „dostawę akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych” DP.2301.16.2018 część I, II, III,IV. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zawiadamia o : 1. Wyborze oferty najkorzystniejszej: Do realizacji niniejszego zadania Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: - w części I - Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 1977,23 zł, termin realizacji: 10 dni, otrzymała łącznie 100 pkt. Uzasadnienie: Oferta zgodna z ustawą Pzp oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny wg kryteriów oceny ofert jakimi były: cena brutto za przedmiot zamówienia (60 %), termin realizacji (40%); - w części II – brak ofert. Zamawiający unieważnia część II postępowania z powodu nie wpłynięcia ofert. - w części III – Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 523,62 zł, termin realizacji: 10 dni. Uzasadnienie: Oferta zgodna z ustawą Pzp oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny , wg kryteriów oceny ofert jakimi były: cena brutto za przedmiot zamówienia (60 %), termin realizacji (40%); - w części IV – BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, z zaoferowaną kwotą brutto: 1076,76 zł, termin realizacji: 10 dni. Uzasadnienie: Oferta zgodna z ustawą Pzp oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny , wg kryteriów oceny ofert jakimi były: cena brutto za przedmiot zamówienia (60 %), termin realizacji (40%). 2. Ofertach wykonawców biorących udział w postępowaniu : W postępowaniu do dnia upływu terminu na składanie ofert tj. 27.02.2018r wpłynęły oferty od niżej wymienionych wykonawców: - w części I: 1) Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 1977,23 zł, termin realizacji: 10 dni. - w części II – nie wypłynęły oferty - w części III: 1) Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 523,62 zł, termin realizacji: 10 dni. - w części IV: 1) DIAG-MED Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, z zaoferowaną kwotą brutto: 1299,51 zł, termin realizacji: 10 dni; 2) BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, z zaoferowaną kwotą brutto: 1076,76 zł, termin realizacji: 10 dni. 3) Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 1409,40 zł, termin realizacji: 10 dni. 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: Nie wykluczono wykonawców. 4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie odrzucono ofert. 5. Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta: Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający planuje podpisanie umowy w dniu 09.03.2018 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-03-02 11:55:31 wyświetl szczegóły
331

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DP.2301.8.2018 część III

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. DP.2301.8.2018 Kielce, dnia 02.03.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy: postępowania na „dostawę wyposażenia meblowego” DP.2301.8.2018 część III. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.) Zawiadamia o: 1. Wyborze oferty najkorzystniejszej: Do realizacji niniejszego zadania Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: - w części III – Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z zaoferowaną kwotą brutto: 10 571,85 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące, otrzymała łącznie 100 pkt. Uzasadnienie: Oferta zgodna z ustawą Pzp oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny wg. kryteriów oceny ofert jakimi były: cena brutto za przedmiot zamówienia (60 %), okres gwarancji (40%). 2. Ofertach wykonawców biorących udział w postępowaniu : W postępowaniu do dnia upływu terminu na składanie ofert tj. 13.02.2018r wpłynęły oferty od niżej wymienionych wykonawców: - w części III: 1) Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z zaoferowaną kwotą brutto: 10 571,85 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące. 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: Nie wykluczono wykonawców. 4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone Nie odrzucono ofert. 5. Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta: Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający planuje podpisanie umowy w dniu 08.03.2018 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TRONUS POLSKA Sp. z o. o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa
mazowieckie
2018-03-02 08:52:34 wyświetl szczegóły
332

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DP.2301.8.2018 część I

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. DP.2301.8.2018 Kielce, dnia 27.02.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy: postępowania na „dostawę wyposażenia meblowego” DP.2301.8.2018 część I. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zawiadamia o : 1. Wyborze oferty najkorzystniejszej: Do realizacji niniejszego zadania Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: - w części I - Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „A.S” Anna Grzybowska, ul. M. Konopnickiej 247, 42-260 Kamienica Polska, z zaoferowaną kwotą brutto: 20 716,35 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące, otrzymała łącznie 100 pkt, Uzasadnienie Oferta zgodna z ustawą Pzp oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny , wg kryteriów oceny ofert jakimi były: cena brutto za przedmiot zamówienia (60 %), okres gwarancji (40%). 2. Ofertach wykonawców biorących udział w postępowaniu : W postępowaniu do dnia upływu terminu na składanie ofert tj. 13.02.2018r wpłynęły oferty od niżej wymienionych wykonawców: - w części I: 1) Lobby-meble s.c. Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik, ul. Pod Fortem 2F, 31-302 Kraków, z zaoferowaną kwotą brutto: 24 796,80 zł (50,13pkt.), podatek VAT 23%, okres gwarancji: 36 miesięcy (40 pkt.), otrzymała łącznie 90,13 pkt.; 2) Oprema Tomasz Turek, ul. Chopina 8a/7, 42-480 Poręba, z zaoferowaną kwotą brutto: 33 983,67 zł (36,58 pkt.), podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące (40 pkt.), otrzymała łącznie 76,58 pkt.; 3) Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z zaoferowaną kwotą brutto: 44 240,64 zł (28,10 pkt.), podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące (40 pkt.), otrzymała łącznie 68,10 pkt.; 4) Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „A.S” Anna Grzybowska, ul. M. Konopnickiej 247, 42-260 Kamienica Polska, z zaoferowaną kwotą brutto: 20 716,35 zł (60 pkt.), podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące (40 pkt.), otrzymała łącznie 100,00 pkt ; 5) Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „JAWOR” Zbigniew Świadek, Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański, z zaoferowaną kwotą brutto: 28 339,20 zł (43,86 pkt.), podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące (40 pkt.) otrzymała łącznie 83,86 pkt. 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: Nie wykluczono wykonawców. 4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie odrzucono ofert. 5. Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta: Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający planuje podpisanie umowy w dniu 05.03.2018 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "A.S" Anna Grzybowska
ul. M. Konopnickiej 247, 42-260 Kamienica Polska

2018-02-27 13:38:07 wyświetl szczegóły
333

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.16.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. DP.2301.16.2018 Kielce, dnia 27.02.2018 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.16.2018 na „dostawę akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych”. Termin składania ofert upłynął w dniu 27.02.2018 o godzinie 11:00. Wpłynęły następujące oferty Wykonawców: - w części I: 1) Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 1977,23 zł, termin realizacji: 10 dni. - w części II – nie wypłynęły oferty - w części III: 1) Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 523,62 zł, termin realizacji: 10 dni. - w części IV: 1) DIAG-MED Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, z zaoferowaną kwotą brutto: 1299,51 zł, termin realizacji: 10 dni; 2) BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, z zaoferowaną kwotą brutto: 1076,76 zł, termin realizacji: 10 dni. 3) Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 1409,40 zł, termin realizacji: 10 dni. - w części V: 1) Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 144,81 zł, termin realizacji: 10 dni. Zamawiający przeznaczył na przedmiot zamówienia kwotę: - część I 1181,00 zł brutto; - część II 80,00 zł brutto; - część III 160,00 zł brutto; - część IV 1163,00 zł brutto; - część V 607,00 zł brutto. Warunki płatności: Zamawiający zobowiązują się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-02-27 12:36:11 wyświetl szczegóły
334

Zbiorcze Zestwaienie ofert - Remont attyki i wejść do Rektoratu oraz wykonanie iluminacji budynku ul. Żeromskiego 5 w Kielcach

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie konserwatorskim attyki, wejścia głównego oraz wejść bocznych do Rektoratu przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach wraz z wykonaniem iluminacji budynku.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-02-26 12:33:01 wyświetl szczegóły
335

Informacja o zawarciu umowy DP.2301.6.2018

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru biurowego i wyrobów papierowych, których wykaz określający ich rodzaj i ilość stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (przedmiot zamówienia/formularz cenowy).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna
Kielce ul. Zagórska 118
25-346 Kielce
świętokrzyskie
2018-02-26 09:59:44 wyświetl szczegóły
336

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzysytniejszej w postępowaniu DP.2301.7.2018

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „usługa kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13a” - jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 1 z cena oferty: a)brutto za usługę 91440,00 zł, b)brutto za 1 godzinę odśnieżania i usuwania oblodzeń 18,36 zł Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepodlegającą odrzuceniu oraz złożoną przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu i spełniającego warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-02-19 14:33:59 wyświetl szczegóły
337

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2301.8.2018 część II

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-02-16 09:02:03 wyświetl szczegóły
338

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.6.2018 "Dostawa papieru biurowego i wyrobów papierowych

DP.2301.6.2018 Kielce dnia 14.02.2018 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy: postępowania na „dostawę papieru biurowego i wyrobów papierowych” DP.2301.6.2018 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zawiadamia o : 1. Wyborze oferty najkorzystniejszej: Do realizacji niniejszego zadania Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna Ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto: 256 760,20 zł, termin realizacji zamówień cząstkowych–1 dzień, czas wymiany wadliwego towaru–8 godzin. Uzasadnienie Oferta zgodna z ustawą Pzp oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny , wg kryteriów oceny ofert jakimi były: cena brutto za przedmiot zamówienia (60 %), termin realizacji zamówień cząstkowych (30%), czas wymiany wadliwego towaru (10%) otrzymała łącznie 100 pkt. 2. Ofertach wykonawców biorących udział w postępowaniu : W postępowaniu do dnia upływu terminu na składanie ofert tj. 08.02.2018r wpłynęła oferta od niżej wymienionego wykonawcy: Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna Ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto: 256 760,20 zł, termin realizacji zamówień cząstkowych–1 dzień, czas wymiany wadliwego towaru–8 godzin. 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: Nie wykluczono wykonawców. 4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie odrzucono ofert. 5. Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta: Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający planuje podpisanie umowy w dniu 26.02.2018 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna
Kielce ul. Zagórska 118
25-346 Kielce
świętokrzyskie
2018-02-14 14:04:21 wyświetl szczegóły
339

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.8.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. DP.2301.8.2018 Kielce, dnia 13.02.2018 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.8.2018 na „dostawę wyposażenia meblowego”. Termin składania ofert upłynął w dniu 13.02.2018 o godzinie 11:00. Wpłynęły następujące oferty Wykonawców: - w części I: 1) Lobby-meble s.c. Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik, ul. Pod Fortem 2F, 31-302 Kraków, z zaoferowaną kwotą brutto: 24 796,80 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 36 miesięcy; 2) Oprema Tomasz Turek, ul. Chopina 8a/7, 42-480 Poręba, z zaoferowaną kwotą brutto: 33 983,67 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące; 3) Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z zaoferowaną kwotą brutto: 44 240,64 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące; 4) Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „A.S” Anna Grzybowska, ul. M. Konopnickiej 247, 42-260 Kamienica Polska, z zaoferowaną kwotą brutto: 20 717,43 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące; 5) Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „JAWOR” Zbigniew Świadek, Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański, z zaoferowaną kwotą brutto: 28 339,20 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące. - w części II: 1) Oprema Tomasz Turek, ul. Chopina 8a/7, 42-480 Poręba, z zaoferowaną kwotą brutto: 8 118,00 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące; 2) Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z zaoferowaną kwotą brutto: 7 380,00 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące. - w części III: 1) Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z zaoferowaną kwotą brutto: 10 571,85 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące. Zamawiający przeznaczył na przedmiot zamówienia kwotę: - część I 32 050,00 zł brutto; - część II 2 394,00 zł brutto; - część III 8 300,00 zł brutto. Warunki płatności: Zamawiający zobowiązują się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-02-13 14:18:31 wyświetl szczegóły
340

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.7.2018 „usługa kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13a”

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na: 1) kompleksowym utrzymaniu czystości (w tym: bieżącym utrzymaniu czystości w obiekcie, bieżącym utrzymaniu terenów zielonych, bieżącym utrzymaniu czystości ciągów komunikacyjnych i parkingów) 2) obsłudze szatni, 3) obsłudze portierni WZ w Sandomierzu (w tym otwieraniu i zamykaniu budynku WZ w Sandomierzu, oraz deponowania kluczy w wyznaczonym miejscu, wydawaniu kluczy do sal wykładowych oraz pomieszczeń administracyjno-biurowych) 4) odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w budynku i terenach zewnętrznych wokół budynku Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13a. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „usługa kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13a” nr referencyjny: DP.2301.7.2018 W wymaganym terminie tj. do dnia 09.02.2018 r. do godz.11:00 złożono 5 ofert. DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT: 09.02.2018 r. godz.11:15. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto: 100 000,00 zł. Zestawienie ofert: 1) Oferta nr 1: ADEKO Sp. z o.o. 20-209 Lublin, ul. Frezerów 3 Cena brutto oferty: a)brutto za usługę 102909,80 zł, b)brutto za 1 godzinę odśnieżania i usuwania oblodzeń 13 zł Termin realizacji: 01.07.2019 r. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Kryterium: a)„dodatkowe mycie okien” – dwa dodatkowe mycia okien b)„czas reakcji na odśnieżanie i usuwanie oblodzeń” – czas reakcji poniżej 1 godziny 2) Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 1 Cena brutto oferty: a)brutto za usługę 91440,00 zł, b)brutto za 1 godzinę odśnieżania i usuwania oblodzeni 18,36 zł Termin realizacji: 01.07.2019 r. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Kryterium: a)„dodatkowe mycie okien” – dwa dodatkowe mycia okien b)„czas reakcji na odśnieżanie i usuwanie oblodzeń” – czas reakcji poniżej 1 godziny 3) Oferta nr 3: IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o. 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 Cena brutto oferty: a)brutto za usługę 133599,34 zł, b)brutto za 1 godzinę odśnieżania i usuwania oblodzeń 17,28 zł Termin realizacji: 01.07.2019 r. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Kryterium: a)„dodatkowe mycie okien” – dwa dodatkowe mycia okien b)„czas reakcji na odśnieżanie i usuwanie oblodzeń” – czas reakcji poniżej 1 godziny 4) Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14 Cena brutto oferty: a)brutto za usługę 131802,28 zł, b)brutto za 1 godzinę odśnieżania i usuwania oblodzeń 13,70 zł Termin realizacji: 01.07.2019 r. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Kryterium: a)„dodatkowe mycie okien” – dwa dodatkowe mycia okien b)„czas reakcji na odśnieżanie i usuwanie oblodzeń” – czas reakcji poniżej 1 godziny 5) Oferta nr 5: Konsorcjum: 1.Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55 2.Klinet Sp. z o.o. 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55 Cena brutto oferty: a)brutto za usługę 245690,55zł, b)brutto za 1 godzinę odśnieżania i usuwania oblodzeń 18,45 zł Termin realizacji: 01.07.2019 r. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Kryterium: a)„dodatkowe mycie okien” – dwa dodatkowe mycia okien b)„czas reakcji na odśnieżanie i usuwanie oblodzeń” – czas reakcji poniżej 1 godziny SPROSTOWANIE Ofertę nr 1 złożyło konsorcjum firm: 1. ADEKO Sp. z o.o. 20-209 Lublin, ul. Frezerów 3 2. MEXA Zielińska Gabriela 21-040 Świdnik ul. Świerkowa 31 Pozostałe informacje bez zmian.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-02-09 12:09:56 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka