Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2706

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
201

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2301.45.2018 "Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego WLiNoZ UJK w Kielcach"

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-08-27 10:32:00 wyświetl szczegóły
202

DP.2301.25.2017. Ogłoszenie o zmianie umowy.

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Termomodernizacja budynku Rektoratu i obiektów sąsiadujących wraz z towarzyszącymi pracami remontowo-budowlanymi. Adres obiektu: Kielce, ul . Żeromskiego 5. 1) Termomodernizacja budynku Rektoratu. 2) Termomodernizacja budynku Garaży i Archiwum przy Rektoracie. 3) Termomodernizacja budynku Magazynu przy Rektoracie.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2018-08-23 16:01:22 wyświetl szczegóły
203

DP.2301.25.2017. Ogłoszenie o zmianie umowy.

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Termomodernizacja budynku Rektoratu i obiektów sąsiadujących wraz z towarzyszącymi pracami remontowo-budowlanymi. Adres obiektu: Kielce, ul . Żeromskiego 5. 1) Termomodernizacja budynku Rektoratu. 2) Termomodernizacja budynku Garaży i Archiwum przy Rektoracie. 3) Termomodernizacja budynku Magazynu przy Rektoracie.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2018-08-23 15:46:45 wyświetl szczegóły
204

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.35.2018 cz.2

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych dla UJK w Kielcach z podziałem na 2 części. Część 1- Dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych dla Biura Wymiany Studentów i Doktorantów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. Część 1 niniejszego zamówienia jest finansowana w całości ze środków programu ERASMUS+. - Część 2 - Dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych dla Biura Promocji i Informacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 2a do SIWZ Wspólny Słownik Zamówień CPV. Przedmiot główny: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PROMOBAY Brzozowski Kamaj sp.j.
ul. Słowiańska 55C, Poznań
61-664 Poznań
wielkopolskie
2018-08-17 11:57:22 wyświetl szczegóły
205

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3, nr postępowania DP.2301.17.2018, nazwa: Dostawa testów psychologicznych do wyposażenia pracowni psychometrycznej oraz narzędzi dydaktycznych.

Część 3 zamówienia: Zakup licencji

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Kapitał Kariery Sp. z o.o.
ul. Opolska 51/1
52-010 Wrocław
dolnośląskie
2018-08-16 10:28:07 wyświetl szczegóły
206

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.42.2018

Dostawa i montaż daszków szklanych na elewacjach budynku Rektoratu UJK oraz budynkach sąsiednich.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „MKT” Marcin Sikora
ul. Modrzewiowa 7, 26-001 Masłów Pierwszy

2018-08-14 09:55:31 wyświetl szczegóły
207

DP.2301.39.2018. Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach: 1 i 2.

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa dobrowolnych ubezpieczeń, z podziałem na części: 1) część 1 → dobrowolne ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniem na prawach OPCJI dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin 2) część 2 → ubezpieczenie opieki zdrowotnej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-08-09 12:15:02 wyświetl szczegóły
208

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.44.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.44.2018 na „dostawę specjalistycznego sprzętu elektronicznego komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 08.08.2018 o godzinie 10:00 ZESTAWIENIE OFERT

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-08-08 12:18:47 wyświetl szczegóły
209

Informacja z otwarcia ofert dt. postępowania DP.2301.45.2018 "Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego WLiNoZ UJK w Kielcach"

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-08-08 10:38:40 wyświetl szczegóły
210

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.26.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na malowaniu pomieszczeń w akademikach UJK : „Łącznik”, „Odyseja”, „Fama”, „Melodia”. Etapowanie realizacji prac remontowych a)zmycie sufitów i ścian; b)drobne reperacje spękanych tynków; c)gruntowanie powierzchni tynków; d)wykonanie zabezpieczenia okien i posadzek na czas robót malarskich; e)malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi, wysokiej jakości, dobrze kryjącymi. f) w razie potrzeby przesunięcie mebli w celu pomalowania całej powierzchni pomieszczenia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Usług Malarskich i Remontowo - Budowlanych Stanisław Królik
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2018-08-08 09:49:18 wyświetl szczegóły
211

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.42.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż daszków szklanych na elewacjach budynku Rektoratu oraz budynkach sąsiednich Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „MKT” Marcin Sikora
ul. Modrzewiowa 7, 26-001 Masłów Pierwszy

2018-08-06 13:01:32 wyświetl szczegóły
212

DP.2301.39.2018 Informacja z otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa dobrowolnych ubezpieczeń, z podziałem na części: 1) część 1 → dobrowolne ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniem na prawach OPCJI dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin 2) część 2 → ubezpieczenie opieki zdrowotnej 3) część 3 → ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (w tym filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-08-06 11:53:45 wyświetl szczegóły
213

Informacja o unieważnieniu postępowania, nr referencyjny: DP.2301.17.2018 w części 1 i 2 zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu: "Dostawa testów psychologicznych do wyposażenia pracowni psychometrycznej oraz narzędzi dydaktycznych” DP.2301.17.2018 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów psychologicznych do wyposażenia pracowni psychometrycznej wraz z licencją na 3 stanowiska do platformy do obliczania wyników badań i uzyskiwania raportów niektórych testów, narzędzi dydaktycznych - filmy szkoleniowe oraz zakup dostępu/licencji do programu internetowego / platformy służącego do diagnozy zawodowej i generowania ekspertyz zawodowych. Uczelnia zatrudnia psychologów legitymujących się dyplomem ukończenia magisterskich studiów psychologicznych oraz przeszkolonych i licencjonowanych doradców zawodowych. 2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. a) Część 1: testy psychologiczne do wyposażenia pracowni psychometrycznej wraz z „pakietem za 5000 złotych" umożliwiającym dostęp na 3 stanowiska do platformy do obliczania wyników badań, przeprowadzenia badań przy użyciu komputera i uzyskiwania raportów niektórych testów posiadających wersję elektroniczną np. platforma Epsilon – wykaz załącznik nr 1 do SIWZ. „Pakiet 5000 zł” będzie umożliwiał wymianę środków w czasie rzeczywistym na dostęp do obliczania wyników badań, przeprowadzenia badań i uzyskiwania raportów. Wymiana środków na dostęp do platformy następować będzie automatycznie na platformie, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności formalnych oraz będzie obejmował dostęp do wszystkich testów posiadających wersje elektroniczne. Zamawiający wymaga dostęp do przeprowadzenia min. 200 badań z raportem lub bez raportu / wprowadzania wyników. b) Część 2: filmy szkoleniowe – wykaz załącznik nr 1 do SIWZ. c) Część 3: zakup dostępu/licencji do programu internetowego / platformy służącego do diagnozy zawodowej i generowania ekspertyz zawodowych z wykorzystaniem obrazkowego testu zawodów M. Achtnicha. Dostęp/licencja do internetowego programu będzie wykorzystana do przeprowadzenia badania skłonności zawodowych studentów UJK metodą obrazkowego testu zawodów Achtnicha, wprowadzania wyników badania wcześniej wykonanego tradycyjnie przy pomocy posiadanych testów obrazkowych w wersji papierowej, analizy, generowania i udostępniania osobom badanym ekspertyz zawodowych. Dostęp/licencję do internetowego programu będą mieli przeszkoleni i licencjonowani doradcy - pracownicy Akademickiego Biura Karier UJK w Kielcach. Przedmiotowy dostęp/licencja ma obejmować pakiet 200 badań – umożliwiający przeprowadzenie badań 200 studentów) – opis załącznik nr 1 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-08-03 13:32:12 wyświetl szczegóły
214

Ogłoszenie o zmianie umowy DP.2301.71.2017, dot. postępowania nr DP.2301.27.2017.

Termomodernizacja obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlane "Rystal Bud" Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25
25-561 Kielce
świętokrzyskie
2018-08-02 11:11:52 wyświetl szczegóły
215

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmianie umowy, dot. postępowania nr DP.2301.27.2017

Termomodernizacja obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlane "RYSTAL-BUD" Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25
25-561 Kielce
świętokrzyskie
2018-08-01 15:30:02 wyświetl szczegóły
216

Informacja z otwarcia ofert, oznaczenie sprawy DP.2301.17.2018

Dostawa testów psychologicznych do wyposażenia pracowni psychometrycznej oraz narzędzi dydaktycznych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Część 1: testy psychologiczne Część 2: filmy szkoleniowe Część 3: zakup dostępu/licencji do programu internetowego / platformy służącego do diagnozy zawodowej i generowania ekspertyz zawodowych z wykorzystaniem obrazkowego testu zawodów M. Achtnicha.

(pusty)
(pusty)

brak
brak

2018-07-31 15:54:42 wyświetl szczegóły
217

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.42.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż daszków szklanych na elewacjach budynku Rektoratu oraz budynkach sąsiednich Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-07-31 12:02:33 wyświetl szczegóły
218

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.26.2018

Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” dokonał wyboru najkorzystniej oferty

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ZAKŁAD USŁUG MALARSKICH I REMONTOWO- BUDOWLANYCH Stanisław Królik
ul. Kielecka 21
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2018-07-26 08:29:56 wyświetl szczegóły
219

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.26.2018

Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-07-20 10:58:37 wyświetl szczegóły
220

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.29.2018 (cz.1 i cz. 2)

Ogłoszenia prasowe w ramach projektów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa
mazowieckie
2018-07-19 11:01:58 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka