Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2434

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
41

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.6.2018 "Dostawa papieru biurowego i wyrobów papierowych

DP.2301.6.2018 Kielce dnia 14.02.2018 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy: postępowania na „dostawę papieru biurowego i wyrobów papierowych” DP.2301.6.2018 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zawiadamia o : 1. Wyborze oferty najkorzystniejszej: Do realizacji niniejszego zadania Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna Ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto: 256 760,20 zł, termin realizacji zamówień cząstkowych–1 dzień, czas wymiany wadliwego towaru–8 godzin. Uzasadnienie Oferta zgodna z ustawą Pzp oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny , wg kryteriów oceny ofert jakimi były: cena brutto za przedmiot zamówienia (60 %), termin realizacji zamówień cząstkowych (30%), czas wymiany wadliwego towaru (10%) otrzymała łącznie 100 pkt. 2. Ofertach wykonawców biorących udział w postępowaniu : W postępowaniu do dnia upływu terminu na składanie ofert tj. 08.02.2018r wpłynęła oferta od niżej wymienionego wykonawcy: Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna Ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto: 256 760,20 zł, termin realizacji zamówień cząstkowych–1 dzień, czas wymiany wadliwego towaru–8 godzin. 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: Nie wykluczono wykonawców. 4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie odrzucono ofert. 5. Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta: Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający planuje podpisanie umowy w dniu 26.02.2018 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna
Kielce ul. Zagórska 118
25-346 Kielce
świętokrzyskie
2018-02-14 14:04:21 wyświetl szczegóły
42

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.8.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. DP.2301.8.2018 Kielce, dnia 13.02.2018 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.8.2018 na „dostawę wyposażenia meblowego”. Termin składania ofert upłynął w dniu 13.02.2018 o godzinie 11:00. Wpłynęły następujące oferty Wykonawców: - w części I: 1) Lobby-meble s.c. Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik, ul. Pod Fortem 2F, 31-302 Kraków, z zaoferowaną kwotą brutto: 24 796,80 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 36 miesięcy; 2) Oprema Tomasz Turek, ul. Chopina 8a/7, 42-480 Poręba, z zaoferowaną kwotą brutto: 33 983,67 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące; 3) Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z zaoferowaną kwotą brutto: 44 240,64 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące; 4) Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „A.S” Anna Grzybowska, ul. M. Konopnickiej 247, 42-260 Kamienica Polska, z zaoferowaną kwotą brutto: 20 717,43 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące; 5) Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „JAWOR” Zbigniew Świadek, Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański, z zaoferowaną kwotą brutto: 28 339,20 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące. - w części II: 1) Oprema Tomasz Turek, ul. Chopina 8a/7, 42-480 Poręba, z zaoferowaną kwotą brutto: 8 118,00 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące; 2) Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z zaoferowaną kwotą brutto: 7 380,00 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące. - w części III: 1) Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z zaoferowaną kwotą brutto: 10 571,85 zł, podatek VAT 23%, okres gwarancji: 24 miesiące. Zamawiający przeznaczył na przedmiot zamówienia kwotę: - część I 32 050,00 zł brutto; - część II 2 394,00 zł brutto; - część III 8 300,00 zł brutto. Warunki płatności: Zamawiający zobowiązują się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-02-13 14:18:31 wyświetl szczegóły
43

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.7.2018 „usługa kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13a”

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na: 1) kompleksowym utrzymaniu czystości (w tym: bieżącym utrzymaniu czystości w obiekcie, bieżącym utrzymaniu terenów zielonych, bieżącym utrzymaniu czystości ciągów komunikacyjnych i parkingów) 2) obsłudze szatni, 3) obsłudze portierni WZ w Sandomierzu (w tym otwieraniu i zamykaniu budynku WZ w Sandomierzu, oraz deponowania kluczy w wyznaczonym miejscu, wydawaniu kluczy do sal wykładowych oraz pomieszczeń administracyjno-biurowych) 4) odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w budynku i terenach zewnętrznych wokół budynku Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13a. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „usługa kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13a” nr referencyjny: DP.2301.7.2018 W wymaganym terminie tj. do dnia 09.02.2018 r. do godz.11:00 złożono 5 ofert. DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT: 09.02.2018 r. godz.11:15. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto: 100 000,00 zł. Zestawienie ofert: 1) Oferta nr 1: ADEKO Sp. z o.o. 20-209 Lublin, ul. Frezerów 3 Cena brutto oferty: a)brutto za usługę 102909,80 zł, b)brutto za 1 godzinę odśnieżania i usuwania oblodzeń 13 zł Termin realizacji: 01.07.2019 r. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Kryterium: a)„dodatkowe mycie okien” – dwa dodatkowe mycia okien b)„czas reakcji na odśnieżanie i usuwanie oblodzeń” – czas reakcji poniżej 1 godziny 2) Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 1 Cena brutto oferty: a)brutto za usługę 91440,00 zł, b)brutto za 1 godzinę odśnieżania i usuwania oblodzeni 18,36 zł Termin realizacji: 01.07.2019 r. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Kryterium: a)„dodatkowe mycie okien” – dwa dodatkowe mycia okien b)„czas reakcji na odśnieżanie i usuwanie oblodzeń” – czas reakcji poniżej 1 godziny 3) Oferta nr 3: IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o. 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 Cena brutto oferty: a)brutto za usługę 133599,34 zł, b)brutto za 1 godzinę odśnieżania i usuwania oblodzeń 17,28 zł Termin realizacji: 01.07.2019 r. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Kryterium: a)„dodatkowe mycie okien” – dwa dodatkowe mycia okien b)„czas reakcji na odśnieżanie i usuwanie oblodzeń” – czas reakcji poniżej 1 godziny 4) Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14 Cena brutto oferty: a)brutto za usługę 131802,28 zł, b)brutto za 1 godzinę odśnieżania i usuwania oblodzeń 13,70 zł Termin realizacji: 01.07.2019 r. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Kryterium: a)„dodatkowe mycie okien” – dwa dodatkowe mycia okien b)„czas reakcji na odśnieżanie i usuwanie oblodzeń” – czas reakcji poniżej 1 godziny 5) Oferta nr 5: Konsorcjum: 1.Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55 2.Klinet Sp. z o.o. 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55 Cena brutto oferty: a)brutto za usługę 245690,55zł, b)brutto za 1 godzinę odśnieżania i usuwania oblodzeń 18,45 zł Termin realizacji: 01.07.2019 r. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Kryterium: a)„dodatkowe mycie okien” – dwa dodatkowe mycia okien b)„czas reakcji na odśnieżanie i usuwanie oblodzeń” – czas reakcji poniżej 1 godziny SPROSTOWANIE Ofertę nr 1 złożyło konsorcjum firm: 1. ADEKO Sp. z o.o. 20-209 Lublin, ul. Frezerów 3 2. MEXA Zielińska Gabriela 21-040 Świdnik ul. Świerkowa 31 Pozostałe informacje bez zmian.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-02-09 12:09:56 wyświetl szczegóły
44

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.6.2018

Kielce, 08.02.2017r Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa papieru biurowego i wyrobów papierowych” I.NAZWA I NUMER NADANY ZAMÓWIENIU : „Dostawa papieru biurowego i wyrobów papierowych”, nr referencyjny: DP.2301.6.2018 II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru biurowego i wyrobów papierowych, których wykaz określający ich rodzaj i ilość stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (przedmiot zamówienia/formularz cenowy). III.DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT: 08.02.2018r. godz.12:15. IV. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto: 240 000,00 zł. V.W wymaganym terminie tj. do dnia 08.02.2018r do godz.12:00 złożono ofertę: Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna Ul. Zagórska 118 25-346 Kielce Cena brutto oferty: 256 760,20 zł Termin realizacji zamówień cząstkowych : 1 dzień Termin realizacji zamówienia : sukcesywnie przez 24 miesiące od podpisania umowy Czas wymiany wadliwego towaru: 8 godzin Termin związania ofertą: 30 dni

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-02-08 12:48:34 wyświetl szczegóły
45

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.55.2017 Energia elektryczna

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla : 1) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,budynek G sprzedaż od dnia 01.05.2018 roku 2) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, budynek A sprzedaż od dnia 01.05.2018 roku 3) Wydział Prawa Zarządzania i Administracji Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu oraz Centrum Rehabilitacji i Sportu sprzedaż od dnia 01.03.2018 r. 4) Biblioteka Główna sprzedaż od dnia 01.04.2018 r. 5) Wydział Humanistyczny, Centrum Języków Obcych sprzedaż od dnia 01.04.2018 r. 6) Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu sprzedaż od 01.03.2018 r. 7) Wydział Pedagogiczny i Artystyczny sprzedaż od 01.03.2018 r. Sprzedawca rozpocznie sprzedaż energii elektrycznej dla poszczególnych budynków/obiektów wskazanych powyżej dopiero po pozytywnym zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy, w przypadku późniejszego zakończenia procesu zmiany sprzedawcy dla poszczególnych obiektów, wskazanych powyżej terminy podane mogą ulec stosownej zmianie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PGE Obrót S.A. ul. 8-ego Marca 6, 35-959 Rzeszów O/Skarżysko-Kamienna
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko Kamienna
świętokrzyskie
2018-02-01 12:10:52 wyświetl szczegóły
46

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.2.2018

DP.2301.2.2018 Kielce, dnia 31.01.2018 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.2.2018 na „dostawę materiałów eksploatacyjnych ( tuszy, tonerów, kaset, bębnów, pojemników na zużyte tonery) do urządzeń biurowych. Wpłynęły następujące oferty Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 31.01.2018 o godzinie 10:00 1) Ecoblack s.c. M. Szewczyk, Ł. Baran ul. Domaniówka 1E, 25-413 Kielce z zaoferowaną kwota netto 167460,72 zł, podatek VAT 23%, kwota brutto 212787,54 zł, termin dostarczenia materiałów eksploatacyjnych 1 dzień roboczy, czas wymiany wadliwego materiału eksploatacyjnego na wolny od wad 8 godzin 2) Biuro Market Leszek Kulina spółka jawna ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce z zaoferowaną kwotą netto 234762,30 zł, podatek VAT 23%, kwota brutto 311539,32 zł, termin dostarczenia materiałów eksploatacyjnych 1 dzień roboczy, termin wymiany wadliwego materiału na wolny od wad 8 godzin Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 320 000 zł brutto Warunki płatności: Zamawiający zobowiązują się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-01-31 10:42:24 wyświetl szczegóły
47

Informacja o unieważnieniu postępowania

„usługa kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13a”nr referencyjny: DP.2301.1.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na: 1) kompleksowym utrzymaniu czystości (w tym: bieżącym utrzymaniu czystości w obiekcie, bieżącym utrzymaniu terenów zielonych, bieżącym utrzymaniu czystości ciągów komunikacyjnych i parkingów) 2) obsłudze szatni, 3) obsłudze portierni WZ w Sandomierzu (w tym otwieraniu i zamykaniu budynku WZ w Sandomierzu, oraz deponowania kluczy w wyznaczonym miejscu, wydawaniu kluczy do sal wykładowych oraz pomieszczeń administracyjno-biurowych) 4) odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w budynku i terenach zewnętrznych wokół budynku Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13a. 2. Szczegółowe warunki, zakres prac i częstotliwość wykonywania usług stanowi opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ. 3

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-01-25 13:21:55 wyświetl szczegóły
48

„usługa kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13a”nr referencyjny: DP.2301.1.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na: 1) kompleksowym utrzymaniu czystości (w tym: bieżącym utrzymaniu czystości w obiekcie, bieżącym utrzymaniu terenów zielonych, bieżącym utrzymaniu czystości ciągów komunikacyjnych i parkingów) 2) obsłudze szatni, 3) obsłudze portierni WZ w Sandomierzu (w tym otwieraniu i zamykaniu budynku WZ w Sandomierzu, oraz deponowania kluczy w wyznaczonym miejscu, wydawaniu kluczy do sal wykładowych oraz pomieszczeń administracyjno-biurowych) 4) odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w budynku i terenach zewnętrznych wokół budynku Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13a. 2. Szczegółowe warunki, zakres prac i częstotliwość wykonywania usług stanowi opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ. 3

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-01-22 14:15:21 wyświetl szczegóły
49

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzysytniejszej w postępowaniu DP.2301.55.2017

Sprzedaż energii elektrycznej do budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PGE Obrót S.A. ul. 8-ego Marca 6, 35-959 Rzeszów O/Skarżysko-Kamienna
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko Kamienna
świętokrzyskie
2018-01-18 13:24:00 wyświetl szczegóły
50

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz III , V , vI DP.2301.42.2017

f=data unieważnienia w cz III, V i VI to 01.12.2017

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-01-17 11:08:59 wyświetl szczegóły
51

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz IV postepowania DP.2301.42.2017

Część 4 dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK 1) Wieloczęstotliwościowy, segmentowy analizator składu ciała Analizator + Oprogramowanie z Urządzeniami niezbędnymi + Monitor Dziennej Aktywności Fizycznej z USB. 2) Wzrostomierz mobilny do użytku mobilnego.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Medkonsulting Tanita Polska Sara Wylegalska
ul. Jana Lufygi-Laskowskiego 21 Poznań
61-407 Poznań
wielkopolskie
2018-01-17 11:07:13 wyświetl szczegóły
52

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz VII, VIII i IX postępowania DP.2301.42.2017

Część 7 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego Część 8 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego kamera internetowa do wideorejestracji Część 9 Dostawa sprzętu komputerowego - laptop

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-01-17 11:05:23 wyświetl szczegóły
53

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I i II postepowania DP.2301.42.2017

Przedmiotem zamówienia: Część 1 dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Komputer stacjonarny oraz komputery przenośne - (dopuszczamy sprzęty używane poleasingowe itp.) Część 2 dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Zestawy komputerowe 20 szt. – (dopuszczamy sprzęty używane poleasingowe itp.)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Kompre sp z.o.o.
Rogaszyce 82P 63-500 Ostrzeszów
63-500 Ostrzeszów
wielkopolskie
2018-01-17 10:59:39 wyświetl szczegóły
54

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr postępowania DP.2301.60.2017)

DOSTAWA PRASY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ DLA UJK W KIELCACH NA ROK 2018 Część 1. Dostawa czasopism krajowych na 2018 Część 2. Dostawa czasopism rosyjskich na 2018 rok Część 3. Dostawa czasopism zagranicznych (zachodnich) na 2018 rok

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2018-01-17 08:53:01 wyświetl szczegóły
55

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.55.2017

Zakup Energii Elektrycznej do obiekyów UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-01-12 12:01:34 wyświetl szczegóły
56

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz IX DP.2301.62.2017

Część 9 Dostawa sprzętu elektronicznego dla Instytutu Dziennikarstwa i Informacji

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MM Market Małgorzata Małecka
ul. Szałwiowa 51 A 03-167 Warszawa
03-167 Warszawa
mazowieckie
2018-01-12 08:40:58 wyświetl szczegóły
57

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz V i VI postępowania DP.2301.62.2017

Część 5 Dostawa zestawu komputerowego dla Archiwum UJK Część 6 Dostawa Notebooka dla Archiwum UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2018-01-12 08:39:07 wyświetl szczegóły
58

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I, II, III, IV, VII, VIII postępowania DP.2301.62.2017

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzetu komputerowego: Część 1 Drukarka laserowa Część 2 Dostawa sprzętu komputerowego do DZP Część 3 Dostawa komputera dla Działu Kadr Część 4 Dostawa dysku zewnętrznego Część 7 Dostawa serwera dla Archiwum UJK Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego dla WLiNoZ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-01-12 08:36:57 wyświetl szczegóły
59

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.36.2017

1. Remont infrastruktury teleinformatycznej obiektów miasteczka akademickiego UJK mający na celu zwiększenie dostępności sieci bezprzewodowej dla mieszkańców” 2. Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ) w skład, której wchodzi: 1) Projekt; 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 3) Przedmiar. 3.Zakres robót : 1) Dział 1 przedmiaru robót (DS. Melodia); 2) Dział 2 przedmiaru robót (DS. Odyseja + Klub) 3) Dział 3 przedmiaru robót (D.S. Łącznik); 4) Dział 4 przedmiaru robót: Certyfikacja i Montaż urządzeń. Wykonawca zobowiązany będzie do: -dopełnienia w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności, w szczególności dokonania wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskania niezbędnych zezwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami; koszty w/w zezwoleń muszą zostać uwzględnione w złożonej ofercie, -sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami pomiarowymi - 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zgłoszenie instalacji do certyfikacji, -dokonanie pomiaru propagacji Access Pointów. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na okres minimum 60 miesięcy na materiały i wykonawstwo i uzyskania certyfikatu producenta na minimum 240 miesięcy. Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia : - prace fizyczne ( min. 3 os.).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
FORESTEL Sp. z o.o.
Ul. Targowa 18
25-520 Kielce
świętokrzyskie
2018-01-10 15:33:28 wyświetl szczegóły
60

Udzielenie zamówienia na usługi pocztowe DP.2302.155.2017

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na usługę społeczną, w oparciu o art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty na Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług pocztowych tj. Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot do nadawcy. Kod CPV : 64.11.20.00-4 - usługi pocztowe Wymienione wyżej usługi wykonywane będą zgodnie z przepisami określonymi w: a)ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481 ze zm.), b)Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. z 2013r. poz.1468 ze zm.), c)ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), d)Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2013 r. poz. 545). e)międzynarodowych przepisów pocztowych: Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa wraz z Protokołem końcowym, Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych (Dz.U. z 2015 poz 1522 Regulaminu poczty listowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 744), f)innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem Umowy, Orientacyjne zestawienie rodzaju i ilości poszczególnych przesyłek zawiera załącznik nr 1 do wzoru formularza ofertowego. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zamówienia. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej uprawniającego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481 ze zm.) b) posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj.: - wykażą się minimum dwiema usługami polegającymi na świadczeniu usług pocztowych objętych przedmiotem zamówienia, którą Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, o wartości nie mniejszej niż: 150 000,00 zł brutto każda usługa oraz załączą dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie; - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie, ogólny warunek zostanie uznany za spełniony w oparciu o oświadczenie Wykonawcy SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm). 2. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i zagranicą. 3. Nadawane przez Zamawiającego przesyłki będą odbierane przez adresatów we właściwie oznaczonych jednostkach Wykonawcy zlokalizowanych w każdej gminie w kraju. 4. Każda jednostka, o której mowa w punkcie poprzednim musi spełniać niżej wymienione warunki: 1) Czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ,przez co najmniej 5 godzin w ciągu dnia. 2) Musi być oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, umieszczonymi na zewnątrz budynku lub w witrynie obiektu gdzie mieści się jednostka Wykonawcy, przy czym , gdy jednostka Wykonawcy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, wymaga się, aby posiadała odrębne stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych – oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy. 5. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 g. (Gabaryt A i B): a) zwykłe – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, b) zwykłe o przyspieszonym trybie doręczenia – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii (deklarowany czas dostarczenia adresatowi wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia jej nadania), c) polecone nie będące przesyłką najszybszej kategorii– przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, d) polecone o przyspieszonym trybie doręczenia – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii (deklarowany czas dostarczenia adresatowi wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia jej nadania), e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, f) polecone o przyspieszonym trybie doręczenia ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, g) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę. 1) Gabaryt A- to przesyłka o wymiarach:  Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,  Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. 2) Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:  Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm,  Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 2. Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe o wadze do 20.000 g (Gabaryt A i B): a) ekonomiczne – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii, b) o przyspieszonym trybie doręczenia – paczki rejestrowane najszybszej kategorii, c) z zadeklarowaną wartością – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii z zadeklarowaną wartością, d) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – paczki rejestrowane ekonomiczne i o przyspieszonym trybie doręczenia, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru. e) za pobraniem, przekazanie kwoty pobrania na rachunek bankowy. 1) Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:  Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,  Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm. 2) Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:  Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub długość 500 mm lub szerokość 300 mm,  Maksimum – suma długości i największego obwodu w innym kierunku niż długość nie może być większa niż 3 000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 3) Zamawiający wymaga aby czas doręczania przesyłek rejestrowych na terenie kraju wynosił:  do pięciu dni roboczych dla przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii;  do trzech dni roboczych dla przesyłki będącej przesyłką najszybszej kategorii; 4) czas doręczania przesyłek nierejestrowanych na terenie kraju wynosił:  do pięciu dni roboczych dla przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii;  do trzech dni roboczych dla przesyłki będącej przesyłką najszybszej kategorii; 5) czas doręczania przesyłek w obrocie zagranicznym wynosił:  dla przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii - zgodnie z aktami prawnymi regulującymi działalność operatorów w tym zakresie,  dla przesyłki będącej przesyłką najszybszej kategorii- zgodnie z aktami prawnymi regulującymi działalność operatorów w tym zakresie 3. Przesyłki Kurierskie Krajowe , będące przedmiotem zamówienia rozumie się najszybszą ze wszystkich usług pocztowych, świadczoną w tzw. systemie „od drzwi do drzwi” w gwarantowanych terminach, przy czym przez termin gwarantowany Zamawiający rozumie doręczenie przesyłki najpóźniej w drugim dniu roboczym we wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Przesyłki Kurierskie Zagraniczne, będące przedmiotem zamówienia rozumie się najszybszą ze wszystkich usług pocztowych, polegającą na odbiorze przesyłki z siedziby nadawcy albo przyjęciu jej w placówkach organizacyjnych, a następnie przemieszczeniu i doręczeniu adresatowi za granicą w gwarantowanych terminach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający jako termin gwarantowany doręczenia rozumie termin nie dłuższy niż 4 dni od dnia nadania przesyłki do krajów europejskich oraz nie dłuższy niż 6 dni do krajów innych niż europejskie. 5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania: 1) raz dziennie z: a) Rektoratu Zamawiającego, tj. z Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 14.50-15.10, b) Sekretariat Wydziału Humanistycznego, ul. Świętokrzyska 21D, Kielce, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 11.00-15.00, c) Sekretariat Wydziału Nauk o Zdrowiu, Al. IX Wieków Kielc 19, Kielce, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 11.00-15.00, d) Sekretariat Wydziału Zarządzania Administracji, ul. Świętokrzyska 21, Kielce, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 11.00-15.00, e) Sekretariatu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, ul. Świętokrzyska 15, Kielce, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 11.00-15.00, f) Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu , ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 14:00-14:30, 2) dwa razy w tygodniu wtorek i piątek w godzinach 14:30- 15:30 z: a) Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5. b) Sekretariat Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, ul. Krakowska 11, Kielce, c) Sekretariat Biblioteki Uniwersyteckiej , ul. Świętokrzyska 21e. Kielce, 6. Odbioru dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. Odbiór przesyłek przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą w zestawieniu przesyłek nadanych (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek zwykłych - nierejestrowanych). 7. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w zestawieniu przesyłek nadanych dla przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, najszybszej kategorii, czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – ZPO) oraz umieszczania nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki. 8. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek oraz sporządzania zestawień dla przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych. 9. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: 1) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do zestawienia przesyłek nadanych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, 2) dla przesyłek zwykłych - nierejestrowanych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 10. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. 11. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona. Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz uniemożliwiać uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania. 12. Jeśli , z jakiegoś powodu przesyłki listowe, paczki, wymagać będą specjalnego, odrębnego oznakowania lub opakowania właściwego dla danego Wykonawcy, – Wykonawca we własnym zakresie dostarczy wszelkie materiały niezbędne do tego celu. 13. Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie. 14. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. 15. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. 16. Wykonawca zobowiązany jest do honorowania, obsługiwania „zwrotnego potwierdzenia odbioru” stanowiącego potwierdzenie doręczenia i odbioru przesyłki na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.). 17. Przedstawiciel Wykonawcy doręcza pisma osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w zdaniu 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, przedstawiciel Wykonawcy doręcza pisma w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania. 18. W razie niemożności doręczenia pisma operator postępuje w sposób wskazany poniżej. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w pkt 15, przedstawiciel Wykonawcy umieszcza w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostawia powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Sposób doręczenia stosuje się odpowiednio. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu. 19. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie i inne roszczenia, zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm). 20. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury zbiorczej za wykonane usługi na rzecz Zamawiającego oraz jego jednostek podległych, z jednoczesnym dokładnym wyszczególnieniem rodzaju usług w specyfikacji – w rozbiciu na siedzibę główną i poszczególne jednostki podległe. 21. W załączniku nr 1 do formularza ofertowego (zał. 11) wyszczególnione zostały rodzaje przesyłek (usług pocztowych) jakie będą zlecane Wykonawcy oraz orientacyjne ilości danej korespondencji w skali roku. Podane w formularzu ofertowym ilości mają za zadanie ułatwić wycenę ofert przez Wykonawców oraz umożliwić ich ocenę przez Zamawiającego . Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania w 100% podanych ilości przesyłek. Rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś każda z usług wskazanych w zestawieniu musi być dostępna dla każdej z jednostek terenowych podległych Zamawiającemu. Rozliczania z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia odbywać się będą w oparciu o ceny jednostkowe świadczonych usług wskazane w ofercie. 22. Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez podmiot posiadający wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. 23. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy usług znaki towarowe lub inne wskazania są niezamierzone , mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie usługi równoważnej pod warunkiem zachowania norm i standardów opisanych przez Zamawiającego. W przypadku o którym mowa powyżej na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania i standardów usługi opisanych w Zapytaniu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Poczta Polska S.A.
ul. Stawki 2
Warszawa
00-940 Warszawa
mazowieckie
2018-01-10 10:52:46 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka