Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2634

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
301

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz III, V , VI,VII,VIII,IX,X , XI,XII postepowania DP.2301.57.2017

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-02 08:35:18 wyświetl szczegóły
302

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I , II i XIV postepowania DP.2301.57.2017

dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-02 08:32:42 wyświetl szczegóły
303

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz IV i XIII postępowania DP.2301.57.2017

dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-12-02 08:30:24 wyświetl szczegóły
304

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Przedmiotem zamówienia: Część 1 dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Komputer stacjonarny oraz komputery przenośne - (dopuszczamy sprzęty używane poleasingowe itp.) Część 2 dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Zestawy komputerowe 20 szt. – (dopuszczamy sprzęty używane poleasingowe itp.) Część 3 dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych – 7 szt. dla WLiNoZ Część 4 dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK 1) Wieloczęstotliwościowy, segmentowy analizator składu ciała Analizator + Oprogramowanie z Urządzeniami niezbędnymi + Monitor Dziennej Aktywności Fizycznej z USB. 2) Wzrostomierz mobilny do użytku mobilnego. Część 5 dla Archiwum UJK Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Archiwum UJK Część 6 dla Instytutu Dziennikarstwa i Informacji UJK Dostawa fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego dla Instytutu Dziennikarstwa Część 7 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego Część 8 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego kamera internetowa do wideorejestracji Część 9 Dostawa sprzętu komputerowego - laptop

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-12-01 13:56:44 wyświetl szczegóły
305

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu DP.2301.36.2017 Remont infrastruktury teleinformatycznej obiektów miasteczka akademickiego UJK mający na celu zwiększenie dostępności sieci bezprzewodowej dla mieszkańców

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Remont infrastruktury teleinformatycznej obiektów miasteczka akademickiego UJK mający na celu zwiększenie dostępności sieci bezprzewodowej dla mieszkańców”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2017-12-01 13:30:52 wyświetl szczegóły
306

DP.2301.48.2017, część 1 i 2. Informacja o wyborze.

Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych i uruchomienie kredytu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
mBank S.A.
Al. IX Wieków Kielc 4
25-516 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-01 12:28:14 wyświetl szczegóły
307

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr postępowania DP.2301.50.2017)

Nazwa nadana zamówieniu:Roboty budowlane polegające na wybudowaniu obiektu dydaktycznego pod nazwą „Budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej” DP.2301.50.2017 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej szkolnictwa wyższego pn. „Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej w Kielcach ul. Świętokrzyska”, wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, przyłączami, infrastrukturą techniczną i drogową, niezbędnym ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiotu zamówienia, przedmiaru oraz pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego, pozwalających na użytkowanie obiektu. Podstawowe dane: Powierzchnia zabudowy: 1251,54 m2 Powierzchnia użytkowa: 5335,99 m2 Kubatura budynku: 27 349,00 m3 2.Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania, przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji technicznej tj. w: a) projekcie budowlanym b) projekcie wykonawczym c) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych d) przedmiarach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2017-12-01 09:27:29 wyświetl szczegóły
308

DP.2301.47.2017, część 6. Informacja o wyniku postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. mikrotom z płytą grzewczą i łaźnią wodną w zestawie, kriostat wolnostojący oraz pęseta grzewcza i narzędzia chirurgiczne – 1 zestaw.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
KAWA.SKA Sp. z o. o.
ul. Zaczarowanej Róży 1
05-540 Zalesie Górne
mazowieckie
2017-11-30 14:51:47 wyświetl szczegóły
309

DP.2301.47.2017, część 1. Informacja o wyniku postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. mikroskop biologiczny z wyposażeniem – 15 szt., mikroskop badawczy 15 stanowiskowy z kolorową kamerą oraz wyposażeniem – 1 zestaw.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PRECOPTIC Co. WOJCIECHOWSCY Sp. Jawna
ul. Arkuszowa 60
01-934 Warszawa
mazowieckie
2017-11-30 14:13:51 wyświetl szczegóły
310

DP.2301.47.2017, części: 7, 9, 10, 11. Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z podziałem na części: 1) część 7 → termoblok – 1 szt. 2) część 9 → urządzenie umożliwiające obserwację komórek podczas hodowli – 1 szt. 3) część 10 → komora laminarna – 1 szt. 4) część 11 → inkubator do hodowli komórkowych z CO2 – 1 szt., wirówka + rotory – 1 kpl., łaźnia wodna – 1 szt., pipety – 1 zestaw.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-30 09:44:08 wyświetl szczegóły
311

DP.2301.51.201 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki mikroskopu skaningowego bliskich oddziaływań AFM/STM-UHV wraz z wyposażeniem dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
SPECS Surface Nano Analysis GmbH
Voltastrasse 5 13355 Berlin/Germany

2017-11-28 13:50:37 wyświetl szczegóły
312

DP.2301.50.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Roboty budowlane polegające na wybudowaniu obiektu dydaktycznego pod nazwą „Budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej”.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2017-11-28 12:02:17 wyświetl szczegóły
313

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz IV, VI i VII postepowania DP.2301.45.2017

w części 6 informacyjna projektu pn. „Termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych UJK przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach”. W części 7 Termomodernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11". Tablice w cz 6 i 7 Tablica winna zostać wykonana zgodnie z „Zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” (http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie) oraz z „Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, aktualnych na dzień ich wykonania.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-28 11:43:58 wyświetl szczegóły
314

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz V postępowania DP.2301.45.2017

przedmiotem zamówienia była dostawa materiałów promocyjnych Zamówienie w cz.5 realizowana w ramach projektu „ W stroną rynku pracy” nr POWR.03.01.00-00-B098/15 realizowanego przez Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach i będzie finansowane ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Intermedia Paweł Kędzierski
09-407 Płock ul. Spółdzielcza 17
09-407 Płock
mazowieckie
2017-11-28 11:41:46 wyświetl szczegóły
315

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I, II, III postępowania DP.2301.45.2017

Część I Biuro Promocji i Informacji Część II Erasmus Część III Proces Rekrutacyjny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PROMOBAY Brzozowski Kamaj sp.j.
ul. Słowiańska 55C, Poznań
61-664 Poznań
wielkopolskie
2017-11-28 11:39:49 wyświetl szczegóły
316

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz III DP.2301.58.2017

cz III dostawa do instytutu dziennikarstwa

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-24 11:24:08 wyświetl szczegóły
317

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz V, IX postepowania DP.2301.59.2017

Część 5 Krawatowy mikrofon przewodowy Część 9 Laptop z wyposażeniem 2 szt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-24 10:35:29 wyświetl szczegóły
318

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz IV, VI, VIII, IX DP.2302.58.2017

Część 4 Dyktafon i odtwarzacz urządzenie do udźwiękowienia budynków UJK Część 6 Laptop 2 w 1 Część 8 Pendrive 128 GB Część 10 karty SDHC 2 szt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-24 10:33:32 wyświetl szczegóły
319

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz I, II, VII, postępowania DP.2301.58.2017

Część 1 oprogramowanie Część 2 Laptop z oprogramowaniem Część 7 Pendrive 32 GB

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Marksoft Marek Kundera
Kielce
ul. Warszawska 25 A
25-512 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-24 10:29:06 wyświetl szczegóły
320

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Wymiana popękanych posadzek - DP.2301.52.2017

Wymiana popękanych posadzek DP.2301.52.2017

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-24 10:23:52 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka