Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Powrót do listy przetragów

Przetarg nieograniczony

Przedmiot przetargu:
„Dostawa sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” DP.2301.2.2019 
Zakres zamówienia:
Polska-Kielce: Różne urządzenia i produkty medyczne 2019/S 015-030768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 Kielce 25-369 Polska Osoba do kontaktów: Dariusz Lenard; Barbara Kotras; Anna Śmigała Tel.: +48 413497276 E-mail: dzp@ujk.edu.pl Faks: +48 413445615 Kod NUTS: PL721 Adresy internetowe: Główny adres: www.ujk.edu.pl I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym I.3)Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria Ogólna) Kielce 25-369 Polska Osoba do kontaktów: Dariusz Lenard Tel.: +48 413497277 E-mail: dariusz.lenard@ujk.edu.pl Faks: +48 413445615 Kod NUTS: PL721 Adresy internetowe: Główny adres: www.ujk.edu.pl I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Inny rodzaj: Uczelnia publiczna I.5)Główny przedmiot działalności Edukacja Sekcja II: Przedmiot II.1)Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1)Nazwa: Dostawa sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach Numer referencyjny: DP.2301.2.2019 II.1.2)Główny kod CPV 33190000 II.1.3)Rodzaj zamówienia Dostawy II.1.4)Krótki opis: Łóżko na stanowisko intensywnej terapii 2 sztuki; Łóżko porodowe 1 sztuka; Fotel ginekologiczny 1 sztuka; Lampy zabiegowe mobilne 3 sztuki; Łóżko szpitalne ortopedyczne z ramą bałkańską 1 sztuka; Łóżko pacjenta domowe 1 sztuka; Wózek transportowy 1 sztuka; Szafka przyłóżkowa 1 sztuka; Łóżko z przechyłami bocznymi 1 sztuka; Wózek reanimacyjny z akcesoriami 3 sztuki; Łóżko noworodka 1 sztuka; Stanowisko do iniekcji 1 sztuka; Stolik do pielęgnacji noworodka 1 sztuka; Panel medyczny nadłóżkowy 1 sztuka; Kod CPV: 319000-8 urządzenia i produkty medyczne; 33192000-2 meble medyczne. II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość II.1.6)Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie II.2)Opis II.2.1)Nazwa: II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33192000 II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL721 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce ul. IX Wieków Kielc 19 II.2.4)Opis zamówienia: Łóżko na stanowisko intensywnej terapii 2 sztuki; Łóżko porodowe 1 sztuka; Fotel ginekologiczny 1 sztuka; Lampy zabiegowe mobilne 3 sztuki; Łóżko szpitalne ortopedyczne z ramą bałkańską 1 sztuka; Łóżko pacjenta domowe 1 sztuka; Wózek transportowy 1 sztuka; Szafka przyłóżkowa 1 sztuka; Łóżko z przechyłami bocznymi 1 sztuka; Wózek reanimacyjny z akcesoriami 3 sztuki; Łóżko noworodka 1 sztuka; Stanowisko do iniekcji 1 sztuka; Stolik do pielęgnacji noworodka 1 sztuka; Panel medyczny nadłóżkowy 1 sztuka; Wykonawca zobowiązany będzie do: — przeszkolenia pracowników zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu – zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ, — transportu dostarczanego sprzętu do budynków zamawiającego na terenie miasta Kielce, — wniesienia dostarczonego sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, — instalacji, adaptacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczanego sprzętu, — świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji w miejscu instalacji sprzętu, na zasadach określonych w umowie i karcie gwarancyjnej. II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki / Waga: 10 II.2.6)Szacunkowa wartość II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 14 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis wznowień: II kwartał II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH:Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Numer i nazwa Działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Tytuł projektu: SIMED - symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych - program rozwojowy UJK w Kielcach II.2.14)Informacje dodatkowe Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 1 800,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset 00/100). Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)Warunki udziału III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie określa warunków w trym zakresie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy; b) art. 24 ust. 5 pkt 1) tj, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UEoraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie,że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.JEDZ i ofertę składa się wyłącznie w formie elektronicznej. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy:1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 5)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy dostawy różnych urządzeń, produktów, mebli medycznych o minimalnej wartości 100 000,00 PLN brutto każda (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga się: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.2)Warunki dotyczące zamówienia III.2.2)Warunki realizacji umowy: Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w przypadkach określonych w SIWZ i w okolicznościach określonych art. 144 ust. 1 Pzp. Informacje ogólne:1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP 2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Barbara Kotrasbkotras@ujk.edu.pl; Anna Śmigała asmigala@ujk.edu.pl tel. 41 349 72 76. III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura IV.1)Opis IV.1.1)Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 27/02/2019 Czas lokalny: 10:00 IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2019 IV.2.7)Warunki otwarcia ofert Data: 27/02/2019 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5; POLSKA, Dział Zamówień Publicznych.Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:Ofertę składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: II kwartał2019r. VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych Stosowane będą płatności elektroniczne VI.3)Informacje dodatkowe: Wykonawca złoży z ofertą:a)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (kwalifikowalny podpis/podpisy osób udzielających pełnomocnictwa) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126 ze zm.)b)Dowód wniesienia wadium – jeżeli będzie wniesione w innej formie niż pieniężna.c)szczegółowe opisy oferowanego wyposażenia, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicznych wraz z folderami producenta. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt. 6.1 ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - dokumenty, o których mowa lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.b)w pkt. 6.2 ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c)w pkt. 6.2 ppkt 2) i 3) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.2 ppkt 1), składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.UWAGA: Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESP VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.3)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 13. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 21/01/2019 
Miejsce realizacji:
Kielce 
Termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia 14 dni licząc od dnia powiadomienia wykonawcy o zakończeniu remontu pomieszczeń. Przewidywany termin zakończenia remontu to 30.04.2019 Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru sprzętu. (termin pożądany)
Wymagania:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 
Warunki udziału w postepowaniu:
Jak w treści ogłoszenia 
Wadium:
1800 PLN
Kryteria wyboru:
  • cena brutto: 60%,
  • wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi: 30%,
  • czas reakcji-przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki: 10%
Specyfikacja:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w formie elektronicznej jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Cena specyfikacji: 0 PLN

Miejsce składania ofert:
Jak w treści ogłoszenia 
Termin składania ofert:
2019.02.27 10:00 
Termin otwarcia ofert:
2019.02.27 11:00 
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
nie dotyczy 
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy 
Informacja dotycząca zastosowania aukcji elektronicznej:
nie dotyczy 
Osoby uprawnione do kontaku z oferentami:
  • Barbara Kotras
  • Anna Śmigała, tel. 41 349 7296

Załączniki do przetargu:

Pobierz Nazwa Adres dokumentu Rozmiar
SIWZ

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/s/SIWZ120.pdf 51.8 MB
Klucz publiczny

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/k/Klucz publiczny1.asc 700 B
Załącznik nr 2 do SIWZ

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/z/Zalacznik nr 2 do SIWZ1.docx 1.8 MB
Załącznik nr 4 do SIWZ

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/z/Zalacznik nr 4 do SIWZ5.docx 1.8 MB
Załącznik nr 5 do SIWZ

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/z/Zalacznik nr 5 do SIWZ5.docx 1.8 MB
Załącznik nr 6 do SIWZ

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/z/Zalacznik nr 6 do SIWZ4.docx 1.8 MB
Załącznik nr 7

Sprostowanie ogłoszenia

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/z/Zalacznik nr 7 Sprostowanie ogloszenia.pdf 69.2 KB
Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DP.2301.2.2019

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/o/OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DP.2301.2.2019.docx 61.9 KB
06.02.2019r. Pytania wraz z odpwiedziami

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/others/06.02.2019r. Pytania wraz z odpwiedziami.pdf 552.1 KB
11.02.2019r. Pytania wraz z odpowiedziami

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/others/11.02.2019r. Pytania wraz z odpowiedziami.pdf 679.3 KB

Uwagi:

UWAGA!!!! 11.02.2019r.
W dniu 11.02.2019r. Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami w załączniku pod nazwą: 11.02.2019r. Pytania wraz z odpowiedziami.

UWAGA!!!
W dniu 28.01.2019r. Zamawiający dołącza dodatkowy załącznik - opis przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej pod nazwą: Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DP.2301.2.2019

UWAGA!!!
W dniu 25.01.2019r. Zamawiający zamieszcza sprostowanie ogłoszenia nr 2019/S015-030768 dodanego pod nazwą Załącznik nr 7 Sprostowanie ogłoszenia. 

Powrót do listy przetragów

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka