Nowości – PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA

Nowości - PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA
A. Kościołek, Lokalne problemy społeczne. Potrzeby, możliwości, starania, 2016, cena 46,20 zł

Lokalne problemy_okl.cdr

Andrzej Kościołek, Lokalne problemy społeczne. Potrzeby, możliwości, starania, 2016, 410 s., format B5, ISBN 978-83-7133-657-7, cena 46,20 zł

Niniejsza publikacja dotyczy funkcjonowania i rozwiązywania problemów społecznych w perspektywie lokalnej i regionalnej. Jest plonem wieloletnich zainteresowań autora tymi kwestiami oraz prowadzonych w ostatnich latach na terenie województwa świętokrzyskiego badań socjologicznych. Autor rozpatruje problemy społeczne w swoistej perspektywie lokalnych instytucji i świadomości osób reprezentujących podmioty zajmujące się tymi zagadnieniami. W publikacji znalazły się rozważania nad problemami społecznymi w refleksji socjologicznej i dominującymi na gruncie tej nauki ujęciami teoretycznymi. Przedstawione zostały również społeczności lokalne i regionalne – ich teoretyczne ujęcia, przeszłość i współczesne przekształcenia. W dalszej części pracy przybliżony został wymiar instytucjonalny funkcjonowania układów lokalnych i regionalnych – znaczenie i sens istnienia instytucji lokalnych oraz regionalnych. W końcowej części pracy problemy społeczne zostały rozpatrzone z dwóch perspektyw – między aktywnymi a biernymi strategiami ich rozwiązywania w ujęciu lokalnym. Główne problemy społeczne, które zostały poruszone w kontekście lokalnym i regionalnym to: bieda, głód, bezrobocie, alkoholizm, zaniedbane dzieci oraz choroby i niepełnosprawność.

Rozwój demokracji i krzepnięcie społeczności lokalnych oferuje uczestnikom życia publicznego sposoby na poprawę warunków życia i pozytywnych zmian społecznych, aktywnych form pracy socjalnej w środowisku – poprzez poznanie uwarunkowań i tendencji zmian, formowanie nowych pomysłów i zrozumienie. Daje to zarazem podstawy kształtowania się nowych form uczestnictwa w życiu publicznym i odpowiedzialności za swoje środowisko.

A. Ozga, O rozwijaniu korzeni i skrzydeł – uwarunkowania twórczej adaptacji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia, 2016, cena 31,50 zł

ozga

Anna Ozga, O rozwijaniu korzeni  i skrzydeł – uwarunkowania twórczej adaptacji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia , 2016, 244 s., format B5, ISBN 978-83-7133-670-6, cena 31,50 zł

Praca przedstawia projekt wspomagania psychospołecznego rozwoju młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Jej tytuł nawiązuje do chińskiego przysłowia, które głosi, że w życiu „dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł”. Metaforę tę można różnie rozumieć. W tym opracowaniu KORZENIE człowieka rozumiane są jako wiedza o sobie (która pokazuje kim jestem, jaki jestem i jaki chciałabym być, jaki mam w życiu zakres wpływu na otoczenie) oraz wiedza o innych (określający jacy są inni ludzie, jakie jest moje nastawienie do siebie i innych). Z kolei SKRZYDŁA człowieka są dla autorki metaforą jego twórczej adaptacji rozwijającej się w biegu życia (z jej istotnymi pytaniami: jak zachowuję się w sytuacjach trudnych?, jak ujawniam swoje potrzeby i bronię należnych mi praw? Oraz jak ma wyglądać moja przyszłość?). Praca  jest adresowana zarówno do czynnych zawodowo jak i przyszłych nauczycieli i pedagogów – szczególnie tych podejmujących działania wspierające młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, zatrudnionych w placówkach specjalnych i integracyjnych, choć nie tylko bo w edukacji włączającej  – edukacji dla wszystkich – nauczyciele w szkołach ogólnodostępnych coraz częściej pracują z dziećmi o bardzo zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

R. Pawłowski, Prawo w turystyce, 2016, cena 33,60 zł

Prawo w turystyce_okl

Rafał Pawłowski,  Prawo w turystyce, 2016, 244 s., format B5, ISBN 978-83-7133-686-7, cena 33,60 zł

Książka „Prawo w turystyce” jest przeznaczona przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna dla studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz innych kierunków studiów poruszających zagadnienia prawne w turystyce. W oparciu o ustawę o usługach turystycznych przyjęto schemat pracy zawierający zagadnienia dotyczące organizacji usług i imprez turystycznych, ochrony klienta, uzyskania uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz wykonywania tych zawodów, a także świadczenia usług hotelarskich. Ponadto w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, scharakteryzowano podstawy bezpieczeństwa w turystyce kwalifikowanej oraz warunki organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

.

.

.

.

J. Smyła, Między pragnieniem a koniecznością. Funkcjonowanie młodych kobiet w rodzinie i pracy, 2016, cena 37,80 zł

Miedzy pragnieniem a koniecznoscia_okl.cdr

Joanna Smyła, Między pragnieniem a koniecznością. Funkcjonowanie młodych kobiet w rodzinie i pracy, 2016, 320 s., format B5, ISBN 978-83-7133-658-4, cena 37,80 zł

 

W książce zostały przedstawione analizy uwzględniające poglądy i podejście młodych kobiet do różnorodnych problemów związanych z ich życiem rodzinnym i społeczno-zawodowym. Dały one podstawę do formułowania ogólnych podsumowań i porównań odnoszących się do dwóch kategorii kobiet: pracujących i bezrobotnych. Analizy dokonywane w ramach prowadzonych badań ukazują zróżnicowaną sytuację rodzinną i zawodową kobiet oraz mężczyzn. W książce ukazano szereg czynników warunkujących taki stan rzeczy. W ramach przyczyn trudniejszej sytuacji zawodowej kobiet i większego obciążenia obowiązkami rodzinnymi wyodrębniono uwarunkowania społeczno-kulturowe, edukacyjne i środowiskowe. W monografii w ramach uwarunkowań społeczno-kulturowych funkcjonowania kobiet podjęta została analiza ich optymizmu i pesymizmu wobec zagrożeń globalnych życia, cywilizacji i kultury, wpływ sytuacji rodzinnej na funkcjonowanie zawodowe kobiet oraz obciążenie obowiązkami społecznymi, zawodowymi i rodzinnymi ze względu na płeć. Uwarunkowania edukacyjne funkcjonowania młodych kobiet obejmują analizę kierunku i poziomu ich wykształcenia, stopnia uwzględniania zapotrzebowania na zawody na rynku pracy przy wyborze kierunku kształcenia, preferowanych wartości oraz planów i aspiracji zawodowych i edukacyjnych kobiet pracujących i bezrobotnych. Z kolei w obrębie uwarunkowań środowiskowych uwzględniono wpływ pochodzenia społecznego i miejsca zamieszkania na status zawodowy kobiet, wpływ tradycji rodzinnych na sytuację kobiet na rynku pracy, a także związek sukcesów i niepowodzeń życiowych kobiet z ich aktualną i perspektywiczną sytuacją zawodową w samoocenie badanych.

Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków humanistycznych i społecznych, szczególnie takich jak pedagogika rodziny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, socjologia, psychologia. W kręgu jej odbiorców znajdą się również nauczyciele akademiccy, głownie zajmujący się pedagogiką pracy, pedagogiką rodziny i pedagogiką szkolną oraz pracownicy urzędów pracy, doradcy zawodowi, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucje kształcące i dokształcające nauczycieli oraz sami nauczyciele zaangażowani w proces wychowania i kształcenia młodych pokoleń w perspektywie zmian społeczno-kulturowych, ekonomicznych i edukacyjnych, przygotowujący młodzież do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie uczącym się.

R. Zaborek, Selekcyjne funkcje szkoły a szanse edukacyjne uczniów, 2016, cena 18,90 zł

Gimnazjum_okl

Renata Zaborek, Selekcyjne funkcje szkoły a szanse edukacyjne uczniów, 2016, 144 s., format B5, ISBN 978-83-7133-671-3, cena 18,90 zł

Prezentowana książka składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy przedstawia gimnazjum w kontekście historycznym i społecznym. Drugi rozdział stanowi analizę pojęcia selekcji szkolnej, rozważania zostały tutaj oparte na modelu Mirosława Szymańskiego. Kolejny rozdział zawiera informacje o prowadzonych badaniach naukowych, których celem było ustalenie i wyjaśnienie założonych i rzeczywistych funkcji gimnazjum. Rozdział czwarty przedstawia charakterystykę środowiska szkolnego wybranych szkół oraz wyniki badań uzyskane drogą ankiety skierowanej do uczniów gimnazjum z terenu województwa świętokrzyskiego. Zamyka on analizę    wskazanych grup czynników warunkujących selekcję szkolną z arkusza diagnostycznego. Na podsumowanie publikacji składają się konkluzje z badań oraz wnioski i sugestie zmierzające do poprawy funkcjonowania gimnazjów.