PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE – Katalog publikacji nr 3

PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE - Katalog publikacji nr 3
A. Zamojski, Tożsamość cywilizacji europejskiej. Geneza, kompleks konstytuujący i kierunki transformacji, 2015, cena 46,20 zł

Tozsamosc cywilizacji europejskiej_okl.cdr

Adam Zamojski, Tożsamość cywilizacji europejskiej. Geneza, kompleks konstytuujący i kierunki transformacji, 2015, 450 s., format B5, ISBN 978-83-7133-644-7, cena 46,20 zł

W książce poruszono problematykę tożsamości cywilizacji europejskiej. Podjęto próbę przedstawienia opracowania o możliwie interdyscyplinarnym i wieloaspektowym charakterze. Autor wyszedł od problematyki poświęconej tożsamości podmiotów zbiorowych i teorii cywilizacji. Następnie zajął się genezą Europy (jej dziedzictwem minojskim i mykeńskim) oraz ewolucją cywilizacji europejskiej. Osobną część pracy poświęcił naturalnym źródłom tożsamości europejskiej (wymiarom: geograficznemu, etnicznemu i genetycznemu) oraz takim symbolicznym jej źródłom jak: starożytna grecka myśl filozoficzna, system prawa rzymskiego, religijność judeochrześcijańska, kultura plemion barbarzyńskich oraz dorobek epoki Oświecenia. W pracy podjęto również próbę opisania możliwych kierunków transformacji tożsamości cywilizacji europejskiej (wzięto pod uwagę aspekt filozoficzny, wyznaniowy i etniczny) oraz scharakteryzowania przejawów obecnego, wieloaspektowego kryzysu tożsamości, jaki dotyka Europę. Publikacja skierowana jest do badaczy zainteresowanych tematyką europejską (cywilizacji europejskiej, tożsamości europejskiej) oraz problematyką nauki o cywilizacji.

B. Zbroińska, Aktywność podatkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2006, cena 26,25 zł

za58

Barbara Zbroińska, Aktywność podatkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2006, 232 s., format B5, ISBN 83-7133-296-3, cena 26,25 zł

Praca składa się z części teoretycznej i empirycznej, ujętych w sześć rozdziałów. W rozdziale pierwszym, teoretycznym, omówiono podatki i parapodatki obciążające przedsiębiorcę według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2005 roku. Przedstawiono zasady ustalania zobowiązania podatkowego oraz porównano obligatoryjne obciążenia fiskalne przedsiębiorcy w Polsce z takimi obciążeniami w innych państwach. Zwięzłe przedstawienie problematyki podyktowane jest szeroką dostępnością bogatej literatury specjalistycznej i podręcznikowej z dziedziny prawa. W tej części uwzględniono również zagadnienia systematyki postaw wobec obowiązku podatkowego oraz określono składowe sytuacji decyzyjnej podatnika. Praca może być użyteczną pomocą dydaktyczną w nauczaniu przedmiotów związanych z problematyką finansów przedsiębiorstwa na kierunkach: zarządzanie i marketing, a także ekonomia.

.

.

.

B. Zbroińska, Koszty transakcyjne skarbowości. Analiza instytucjonalna kontraktów skarbowych, 2011, cena 32,55 zł

za59

Barbara Zbroińska, Koszty transakcyjne skarbowości. Analiza instytucjonalna kontraktów skarbowych, 2011, 280 s., format B5, ISBN 978-83-7133-502-0, cena 32,55 zł

Tematyka książki mieści się w dziedzinie finansów publicznych. Problemem badawczym jest działalność państwa polegająca na gromadzeniu publicznych zasobów finansowych, przedstawiona w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej. Instytucje są ograniczeniami, regułami tworzonymi przez człowieka w celu koordynacji działania i zapewnienia większej przewidywalności w transakcjach publicznych i prywatnych. Ich wprowadzanie, utrzymanie i zmiana powoduje powstawanie kosztów transakcyjnych, niedostrzeganych przez standardową ekonomię, trudno kwalifikowanych, wpływających na ogólną efektywność gospodarowania. W publikacji przedstawiono strukturę instytucjonalną skarbowości w Polsce, omówiono instytucje i organizacje normujące proces gromadzenia zasobów pieniężnych na finansowanie zadań władz publicznych oraz zidentyfikowano towarzyszące im koszty transakcyjne.

.

.

.

B. Zbroińska, Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta. Wydanie 4. zmienione, 2014, cena 10,50 zł

za60

Barbara Zbroińska, Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta. Wydanie 4. zmienione, 2014, 76 s., format A5, ISBN 978-83-7133-602-7, cena 10,50 zł

Potrzeba ujednolicenia zasad edytorskiego przygotowania prac licencjackich i magisterskich oraz chęć pomocy studentom skłoniły autorkę do napisania poradnika, który w sposób zwięzły i przystępny prezentuje te zasady. Niniejsza publikacja stanowi formę pomocy dydaktycznej zarówno dla studenta, jak i promotora. Omówione w niej metody badawcze stosowane w naukach ekonomicznych i zarządzania, zamieszczono praktyczne wskazówki dotyczące wyboru tematu pracy, tworzenia planu pracy, doboru bibliografii i wymogów formalnych, jakie prace promocyjne powinny spełniać oraz podano przykłady. Wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia seminariów licencjackich i magisterskich autorka skoncentrowała się na tych etapach przygotowania pracy promocyjnej, które studentom najczęściej stwarzają problemy oraz na tych zasadach formalnych, w których stosowaniu najczęściej popełniane są błędy.

"Rocznik Politologiczny", 8-9/2012/2013, Wydanie specjalne, (red.) A. Kasińska-Metryka, U. Wasińska, 2013 , cena 18,90 zł

za61

„Rocznik Politologiczny”, 8-9/2012/2013, Wydanie specjalne, (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Urszula Wasińska, 2013, 166 s., format B5, ISSN 1731-4526 , cena 18,90 zł

Spis treści

WSTĘP

 • Krzysztof Pałecki, O typologii kandydatów na polityków, s. 9

  Z historii i filozofii w stronę marketingu

 • Adam Zamojski, Tożsamość europejska – próba analizy SWOT, s. 15
 • Andrzej Szczypka, Wybory do Sejmu PRL z 1952 r. i rad narodowych z 1954 r. w propagandzie w powiecie częstochowskim (wybrane zagadnienia), s. 29
 • Rafał Klepka, Marketing poliyczny: szansa czy zagrożenie dla demokracji?, s. 43
 • Agnieszka Kasińska-Metryka, Rozwój marketingu politycznego w Polsce a szanse i zagrożenia dla systemu demokratycznego, s. 53
 • Marek Sempach, Marketingowy proces budowania wizerunku nowoczesnej zorientowanej rynkowo organizacji politycznej, s. 61

  Marketing polityczny wczoraj i dziś

 • Izabela Podobas, Wpływ komercjalizacji życia politycznego na regres wartości etnicznych w polityce, s. 77
 • Anna Szwed, Kampania wyborcza w dobie postpolityki: Wybory 2011, s. 91
 • Magdalena Wojtoń, Kampanie profrekwencyjne w Polsce – analiza problemu, s. 103
 • Anna Sobczuk, Regulacje prawne działalności mass mediów w okresie wyborów, s. 115
 • Iwona Płachta, Iwona Nogaj, Kryzys polskich mediów i ich wpływ na dyskurs polityczny, s. 127

  Od teorii do praktyki – analiza wybranych kampanii i ich problemów

 • Karolina Pałka, Specyfika językowa „Naszego Dziennika”. Wokół katastrofy smoleńskiej, s. 139
 • Ewelina Kancik, Internet jako słabo wykorzystana płaszczyzna marketingu politycznego. Casus wyborów do Senatu RP 2011 na Lubelszczyźnie, s. 147
 • Urszula Wasińska, Analiza polityki promocyjnej Kielc i jej wpływ na kształtowanie wizerunku, s. 159
"Rocznik Politologiczny", nr 10/2014, (red.) A. Kasińska-Metryka, 2014 , cena 12,60 zł

„Rocznik Politologiczny”, nr 10/2014, (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, 2014, 98 s., format B5, ISSN 1731-4526 , cena 12,60 zł

Spis treści
Tomasz Pawłuszko, System międzynarodowy w polskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, s.  7
Magdalena Tomala, Polityka zagraniczna Polski wobec państw regionu nordyckiego, s.  29
Andrzej Młynarski, Prawicowy ekstremizm w Niemczech i w Polsce, s. 43
Lucyna Wiśniewska-Rutkowska, Kontekst polityczny w polskiej myśli filozoficznej po II wojnie światowej (1945-1989), s.  63
Sławomir Pastuszka, Klaster „Grono Targowe Kielce” – cele, warunki i efekty działania, s. 77
Joanna Sygut, Zasady współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym i jej skutki na przykładzie województwa
świętokrzyskiego, s. 89

"Studia Humanistyczno-Społeczne", t. 7, red. W. Saletra, 2013, cena 23,10 zł

za62

„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 7, red. Wojciech Saletra, 2013, 190 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 23,10 zł

Spis treści

 • Wprowadzenie, s. 9

  Historia

 • Jerzy Gaul, Posłowie polscy do Rady Państwa w Wiedniu wobec ruchu niepodległościowego w okresie zawieszonego parlamentu (sierpień 1914 – maj 1917), s. 13
 • Jacek Długosz, Mariusz Nowak, Kwestia tzw. „manewru” i „wojny manewrowej” w polskiej myśli wojskowej okresu międzywojennego – próba nakreślenia problematyki, s. 37

  Politologia, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo

 • Ryszard M. Czarny, Daleka Północ – High North – podstawowe kategorie pojęciowe , s. 55
 • Magdalena Madej, Rola Rady Arktycznej w definiowaniu współpracy w regionie, s. 65
 • Agnieszka Zyza, „Linia Paasikivi – Kekkonen” odpowiedzią na wyzwania lat 1946-1981 w polityce zagranicznej Republiki Finlandii, s. 81
 • Irena Fudali, Aneta Smolińska, Realizacja polityki ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii – przykład Polski i Australii, s. 95
 • Adrian Mitręga, Aktywność polskich i rosyjskich służb specjalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego, s. 109
 • Marek Betiuk, System obrony III RP wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych, s. 125
 • Jan Laskowski, Terroryzm lotniczy – charakterystyka zjawiska, s. 133
 • Radosław Kubicki, Przebieg kampanii i program Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, s. 165
 • Matylda Łazarczyk, Czy Barack Obama podąża śladami Johna F. Kennedy’ego?, s. 179
„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 8, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2014, cena 22,05 zł

StudiaHum-Spol-8_okl.cdr

„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 8, red. Wojciech Saletra, Radosław Kubicki, 2014, 212 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 22,05 zł

Spis treści

Wprowadzenie, s. 9

HISTORIA

Wiktor Węglewicz (Kraków), Zarys dziejów szkolnictwa w Opatowie od średniowiecza do roku 1815, s. 13
Mariusz Nowak (Kielce), O roli branki w strategii politycznej Aleksandra Wielopolskiego wzmacniania systemu koncesji dla Królestwa Polskiego w 1862 r., s. 23
Wojciech Saletra (Kielce), The Causes and the Course the of Anti-Jewish Events in Warsaw in December 1881, s. 39

POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I BEZPIECZŃSTWO

Radosław Kubicki (Kielce), Pierwsze partie chłopskie w Szwecji – Lantmannapartiet,
Bondeförbundet i Jordbrukarnas Riksförbund, s. 61
Wojciech Saletra, Adrian Mitręga (Kielce), Polityka energetyczna Hiszpanii na początku XXI w., s. 79
Agnieszka Janowska (Kielce), Zagrożenia, stan i organizacja bezpieczeństwa społeczeństw lokalnych w Anglii na przykładzie Basingstoke and Deane – dystryktu w hrabstwie Hampshire, s. 97
Stanisław Hajkowski (Łódź), Rola wywiadu telewizyjnego i dziennikarza w jego prowadzeniu
we współczesnych mediach, s. 109
Violetta Gul-Rechlewicz (Kielce), Kryzys wielokulturowości. W obliczu post-multikulturalizmu?, s. 119
Joanna Grzela (Kielce), Region nordycki w międzynarodowej perspektywie, s. 133
Irena Fudali (Kielce), Społeczne problemy w przekazie duszpasterskim Prymasa Józefa Glempa, s. 147
Jadwiga Sztaba (Kielce), Istota partycypacji na przykładzie Nord-Pas–de-Calais, 169
Soňa Koreňová (Trnava), Teória demokracie – pohľad na demokraciu v dielach G. Sartoriho a R. Dahla. Aplikácia koncepcií na reálie stavu demokracie na slovensku, s. 183

RECENZJE

Mariusz Nowak (Kielce), Lidia Michalska-Bracha, Między pamięcią a historiografią. Lwowskie debaty o powstaniu styczniowym (1864-1939), Kielce 2011, ss. 404, s. 199
Jadwiga Sztaba, I. Kraś, Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997-2010,Częstochowa 2013, ss.329, s. 205

”Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 9, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2014, cena 21,00 zł

StudiaHum-Spol-9_okl.cdr

”Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 9, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2014, 212 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 21,00 zł

Spis treści
R. Kubicki, W. Saletra, Wprowadzenie, s. 9
HISTORIA
M. Nowak, Miejsce Rosji w XIX –wiecznych systemach bezpieczeństwa w Europie, s. 13
K. Lewandowski, Próby ustanowienia kontroli nad siłami zbrojnymi w Polsce w latach 1918-1945, s. 27
W. Saletra, Kielce in the Years 1945-2010. An Overview of the Political and Social Portrait of the City, s. 51
S. Zubek, Porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Episkopatem Polski na tle stosunków kościelono-państwowych w latach 1945-1956, s. 93
P. Szwacha, Proces Romkowskiego, Różańskiego i Fejgina na falach Radia Wolna Europa oraz Polskiej Sekcji BBC, s. 107
POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I BEZPIECZEŃSTWO
W. Saletra, A. Mitręga, Kwestia wydobycia gazu łupkowego w debacie energetycznej Parlamentu Europejskiego, s. 125
S. Woźniak-Lis, „Bezpieczeństwo ludzkie” – kontrowersje wokół wyodrębnienia bezpieczeństwa ludzkiego, s. 147
S. Hajkowski, Studium teoretyczne wywiadu-debaty, s. 177
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
R. Kubicki, Silna Polska w bezpiecznej Europie. Europejski manifest Platformy Obywatelskiej z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, s. 187
RECENZJE
A. Mitręga, Kazimierz Kik, „Socjaldemokracja z przełomu wieków. Wybrane problemy w polityce europejskich socjaldemokracji 1990-2010, Kielce 2014, s. 205

”Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 10, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2015, cena 29,40 zł

StudiaHum-Spol-10_okl.cdr”Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 10, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2015, 212 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 29,40 zł

Contents

R. Kubicki, W. Saletra, Introduction, s. 9

R. Kubicki, W. Saletra, Wprowadzenie, s. 11

HISTORY

M. Florek, Horn and Bone Arrowheads from Sandomierz. Contribution to the Study of Mongol-Ruthenian Raids on Sandomierz Region in the Middle Ages, s. 15

M. Nowak, Public Controversies over Zygmunt Wielopolski’s Voluntary Service in the Tsarist Army (1849-1855) during the Congress Kingdom of Poland, s. 27

A. Morąg, Zofia Nałkowska and Liberals of Kielce, s. 47

M. Jedynak, Fulfilling „The Testament of the Polish Underground State” by the Members of the Community of the Home Army Świętokrzyskie Partisan Groups „Ponury”and „Nurt”, s. 61

P. Swacha, Model of Athletes’ Political Commitment in „Przegląd Sportowy” (1948-1956), s. 75

POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS

R. Kubicki, Man from Kielce. Academic and Political Activity of Wojciech Saletra, s. 97

L. Rajca, Searching for Local Model of Electoral System, s. 117

J. Grzela, The UK Policy towards the High North at the Background of Transformations and Growing International Interest in the Region, s. 131

R. S. Czarny, Public Diplomacy and Its Current Practice, s. 143

MISCELLANEA

M. Kijewski, Analysis of the Labour Market in the City of Kielce in Q3 and Q4 2014 on the Basis of Job Offers Posted on the Website of the Municipal Labour Office in Kielce, s. 161

SOURCE MATERIALS

P. Kardyś, Inventory of the Old Prints from the Library of Basilica Minor of the Blessed Virgin Mary in Wiślica, s. 183

REVIEWS

P. Brzegowy, Robert Aldrich, John Connell, France’s Overseas Frontier Departements et territoires d’outre-mer, Cambridge University Press, 2006, pp. 368, s. 207

”Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 11, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2015, cena 22,05 zł

StudiaHum-Spol-11_okl.cdr

”Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 11, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2015, 222 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 22,05 zł

Spis treści

R. Kubicki, W. Saletra, Wprowadzenie, s.9

R. Kubicki, W. Saletra, Introduction, s. 11

HISTORIA

R. Kowalczyk, Polityka gospodarcza Prus w „polskich” prowincjach w latach 1772-1806, s.15

K. Święcich, Zdrowie i higiena w powiecie pińczowskim w dwudziestoleciu międzywojennym, s.43

S. Szarek, Wpływy polityczne w strażach pożarnych województwa kieleckiego w okresie międzywojennym, s.53

B. M. Wojtasik, Budowa kościoła jako przejaw społecznej inicjatywy w schyłkowej fazie PRL (1983-1989) – na przykładzie diecezji kieleckiej, s. 69

POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

K. Kubiak, Siły zbrojne państw nordyckich. Historyczne doświadczenie i współczesność, s.91

Ł. Iwasiński, Współczesne nawiązania do myśli Thorsteina Veblena, s. 113

S. Sattarow, Kulturnoje pogranice w Azerbjdżanie, s.127

J. Sztaba, Les tendances dans le dèveloppement règional sur la base règions: Nord Pas de Calais et la Voievodie Świętokrzyskie, s.135

M. Grabowska, Zjawisko odwróconej subsydiarności, s.145

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

R. Kubicki, Program i materiały wyborcze Polskiego Stronnictwa Ludowego z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., s. 155

RECENZJE

L. Wiśniewska-Rutkowska, A. Zamojski, Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966-2008, tłum. Michał Ronikier, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011, ss. 585, s.189

R. Kubicki, Radni sejmików wojewódzkich. Role i konteksty,  pod red. Ewy Nalewajko, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2011, ss. 183, s. 193

J. Grzela, Ryszard M. Czarny, High North – między geografią a polityką, Kielce-Trnava: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2014, ss. 390, s. 201

SPRAWOZDANIA

T. Pawłuszko, Sprawozdanie z konferencji naukowej: Arktyka i kraje nordyckie w przestrzeni politycznej i gospodarczej, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 15 maja 2014 roku, s. 213

R. Kubicki, Sprawozdanie z konferencji  naukowej: Współczesny samorząd terytorialny w perspektywie historii administracji lokalnej i regionalnej, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 27 maja 2015 roku, s. 217

„Współczesne prawo”, nr 1, red. J. Jaskiernia, 2017, cena 18,90 zł

Wspolczesne prawo 1„Współczesne prawo”,  nr 1, red. J. Jaskiernia, 2017, 142 s.,  format B5, ISSN 2543-9332, cena 18,90 zł

Spis treści

K. Kubiak, Międzynarodowe prawo morza a nielegalna imigracja, s. 9

J. Reszczyński, Kulturowe i prawne uwarunkowania polskiego ustawodawstwa o mniejszościach narodowych, s. 27

M. Poborski, K. Barańska, Migracje XXI wieku – strategie i zachowania migracyjne, s. 49

H. Kaczmarczyk, A. Ksel, Obrona przez kulturę – kilka uwag na marginesie sporu o wartości, s. 61

K. Sielski, Odpowiedzialność za Innego – czy mamy moralny obowiązek pomocy uchodźcom? Rozważania w świetle filozofii Petera Singera i Zygmunta Baumana, s. 77

Ł. Pikuła, Idea społeczeństwa i jego zasadnicza substancja w perspektywie myśli filozoficznoprawnej Rudolfa Stammlera ( 1856-1938), s. 93

A. Jóźwik, Obywatelstwo rzymskie, jego przemiany i znaczenie w dziejach państwa rzymskiego, s. 105