Wydział Humanistyczny

05-04-2018

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU  JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza

K O N K U R S

Na stanowisko asystenta w Zakładzie Polszczyzny Współczesnej i Historycznej
w Instytucie Filologii Polskiej.

I. Warunki konkursu:

 • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w Ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),

Kandydat winien  posiadać:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (dyscyplina: językoznawstwo),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów językoznawczych, szczególnie związanych z historią języka polskiego, gramatyką historyczną, kulturą języka,
 • dorobek naukowy związany z szeroko rozumianymi zagadnieniami diachronii języka oraz regionalnych odmian polszczyzny,
 • czynny udział  w konferencjach naukowych,
 • ponadto atutem będzie dodatkowe wykształcenie w zakresie dyscypliny/specjalności umożliwiającej badania i projekty interdyscyplinarne,
 • osiągnięcia w zakresie upowszechniania, popularyzowania wiedzy językoznawczej.

II. Zgłoszenie na konkurs winno zawierać:

 • podanie,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy z fotografią,
 • odpis dyplomu zaświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • wykaz dorobku,
 • wykaz konferencji naukowych,
 • oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w Uniwersytecie, będzie on jego podstawowym miejscem zatrudnienia.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

III. Dokumenty należy składać w Sekretariacie  Dziekana Wydziału  Humanistycznego UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21d, w terminie do 27.04.2018 r.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 10.05.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału oraz Dziekana.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1532284053e.kju1532284053@muhw1532284053
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98