Wydział Humanistyczny

28-08-2017

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

UNIWERSYTETU  JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza

K O N K U R S

Na stanowisko lektora w Zakładzie Praktycznej Nauki Języków Obcych w Instytucie Filologii Obcych

I. Warunki konkursu:

  • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);
  • kandydat winien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia na kierunku filologia angielska lub filologia, specjalność filologia angielska;
  • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego;
  • rozpoczęta praca nad rozprawą doktorską.

II. Zgłoszenie na konkurs winno zawierać:

  • podanie,
  • życiorys i kwestionariusz osobowy z fotografią,
  • odpis dyplomu,
  • wykaz zajęć, które kandydat prowadził,
  • oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w Uniwersytecie, będzie on jego podstawowym miejscem

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

III. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału  Humanistycznego UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21d, w terminie do 10.09.2017 r.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 14.09.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem  Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału oraz Dziekana.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1518997752e.kju1518997752@muhw1518997752
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98