Dostępność stron www.ujk.edu.pl

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że jednym z naszych priorytetowych celów jest dostępność i użyteczność stron serwisu internetowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dokładamy wszelkich starań aby serwis www.ujk.edu.pl był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub problemów w funkcjonowaniu. Jeżeli napotkają Państwo trudności w dostępie do stron internetowych Uniwersytetu lub też nasuną się Państwu jakieś uwagi prosimy o kontakt.

Od kwietnia 2012r. rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności zobowiązuje wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne do dostosowania swoich stron www w celu umożliwienia wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

§ 19 wyżej wymienionego rozporządzenia nakłada obowiązek na instytucje publiczne spełnienia wymogów dostępności według załącznika nr 4 do w/w rozporządzenia, zgodnych z WCGA 2.0 na poziomie AA.

Dokumenty podstawowe:

  1. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 W3C Recommendation 11.12.2008 http://www.w3.org/TR/WCAG/
  2. Oficjalne polskie tłumaczenie WCAG 2.0 http://fdc.org.pl/wcag2/
  3. Understanding WCAG 2.0. – A guide to understanding and implementing Web Content Accessibility Guidelines 2.0 W3C Working Group Note 16 September 2014 http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/
  4. Techniques and Failures for Web Content Accessibility Guidelines 2.0 W3C Working Group Note 16 September 2014 http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/

Przydatne linki:

Dostępność serwisów internetowych – informacje na stronach Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dostępność serwisu www – w serwisie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.