Akademia dostępna dla wszystkich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2007

W Wydziale Zarządzania i Administracji obradowała konferencja
"Akademia dostępna dla wszystkich"

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego – największa w regionie świętokrzyskim uczelnia państwowa aktywnie działa w kierunku wyrównywania szans studiujących w niej osób niepełnosprawnych. Wśród blisko 25 tysięcznej społeczności studenckiej jest ponad 260 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (w prezentacji „Studenci niepełno-sprawni w Akademii Świętokrzyskiej” przedstawiono, niepełne jeszcze, dane z dnia 15.10.2007r.). Kompleksowe działania na rzecz studentów niepełnosprawnych podejmowane są w oparciu o uchwałę Senatu i zarządzenia Rektora, powołujące pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych oraz określające warunki ich studiowania w Akademii.

W Wydziale Zarządzania i Administracji obradowała konferencja
"Akademia dostępna dla wszystkich"

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego – największa w regionie świętokrzyskim uczelnia państwowa aktywnie działa w kierunku wyrównywania szans studiujących w niej osób niepełnosprawnych. Wśród blisko 25 tysięcznej społeczności studenckiej jest ponad 260 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (w prezentacji „Studenci niepełno-sprawni w Akademii Świętokrzyskiej” przedstawiono, niepełne jeszcze, dane z dnia 15.10.2007r.). Kompleksowe działania na rzecz studentów niepełnosprawnych podejmowane są w oparciu o uchwałę Senatu i zarządzenia Rektora, powołujące pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych oraz określające warunki ich studiowania w Akademii.

14 listopada 2007 roku odbyła się konferencja „Akademia dostępna dla wszystkich” - pierwsza z cyklu planowanych w uczelni spotkań, poświęconych problemom studiowania osób niepełnosprawnych. Celem konferencji było ukazanie możliwości współdziałania środowiska akademickiego z samorządem terytorialnym, administracją i organizacjami pozarządowymi na rzecz osób niepełnosprawnych w Akademii Świętokrzyskiej, oraz zapoznanie uczestników ze specjalnymi potrzebami studentów niepełnosprawnych a także prezentacja programu działań Uczelni umożliwiających realizację tych potrzeb w roku akademickim 2007/2008 i w kolejnych latach.

Otwierając konferencję prof. dr hab. Jacek Semaniak - Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, podkreślił znaczenie poruszanych problemów w kontekście respektowania zasady równości szans w studiowaniu oraz strategicznych kierunków rozwoju Uczelni.

Pierwsza część konferencji, składała się z pięciu wystąpień. A. Sowa - Pełnomocnik Prezydenta Kielc ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawiła konkretne możliwości wspierania osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i rozwiązania, które na terenie Kielc udało się zrealizować. Najbardziej znane z nich – likwidowanie licznych barier w budynkach należących do Miasta, bank sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z rozszczepem kręgosłupa, oraz bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne na basenie, kursy prawa jazdy, nie wyczerpują wszystkich możliwości w tym zakresie. W niwelowaniu barier architektonicznych i mentalnych potrzeba dobrych nowych pomysłów działania, szczególnie ze strony ludzi młodych, studentów – mówiła A. Sowa, oferując pomoc i współpracę.

K. Słoń – Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON, zaprezentował w swoim wystąpieniu programy celowe w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z których mogą skorzystać studenci niepełnosprawni. Przedstawiając dane liczbowe K. Słoń podkreślił tendencję wzrostu udziału studentów niepełnosprawnych, w tym studentów Akademii Świętokrzyskiej, jako beneficjentów programów celowych PFRON w regionie świętokrzyskim. Zarysował możliwości współpracy z Uczelnią zawarte w poszczególnych programach.

O tworzeniu warunków dostępności uczelni – mówiła Anna Szymańska – Z-ca Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW przedstawiając prezentację multimedialną doświadczeń Uniwersytetu Warszawskiego. Ta czołowa polska uczelnia od kilkunastu lat prowadzi wielozakresowe działania umożliwiające studentom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami równe szanse studiowania.

W kolejnym wystąpieniu „Nic o nas bez nas” studenci Wydziału Pedagogicznego AŚ - Monika Burnatowska i Krzysztof Gudz – zawarli swoje refleksje związane z radzeniem sobie z ograniczeniami, wynikającymi z niepełnosprawności wzrokowej oraz ruchowej. M. Burnatowska mówiła o trudnościach studiowania bez wzroku, podczas gdy uczelnia nie dysponuje sprzętem przystosowanym dla osób niewidzących i słabowidzących w bibliotece i czytelniach wydziałowych. K.Gudz podzielił się swoimi przeżyciami - osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim w warunkach wszechobecnych barier architektonicznych. Oboje studenci podkreślili duże wsparcie, jakie otrzymują na co dzień, głównie ze strony koleżanek i kolegów pełnosprawnych, a także nauczycieli akademickich. Wskazali też na palące potrzeby, które wspólnymi siłami należy realizować, dążąc do urzeczywistnienia dostępności uczelni.

W ostatnim w tej części konferencji wystąpieniu - „Potrzeby edukacyjne studentów niepełnosprawnych – możliwości i ograniczenia w realizacji” - Mirosław Rutkowski – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych AŚ, zarysował bieżące dokonania uczelni w poszczególnych zakresach wsparcia, sformułował zadania, które stoją przed środowiskiem akademickim, aby uczelnia była przyjazna dla osób niepełnosprawnych.

Drugą część konferencji, którą stanowiły wystąpienia pracowników Zakładu Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej w Instytucie Pedagogiki i Psychologii AŚ, rozpoczęła prof. dr hab. W. Pilecka – Kierownik Zakładu. W swoim wystąpieniu ukazała współczesne rozumienie niepełnosprawności z perspektywy psychologii, pedagogiki i socjologii zdrowia oraz postanowień WHO w tym zakresie. Uszkodzenie somatyczne nie tylko nie przekreśla osobowego rozwoju człowieka - podkreśliła, lecz wręcz odwrotnie rozwój ten dynamizuje, ukazując drogi ku transgresji i transcendencji.

Następne wystąpienie - dr P. Kurtka – poświęcone było psychologicznym aspektom uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kształceniu akademickim. Zwrócił on szczególną uwagę na psychologiczne i społeczne szanse i utrudnienia w realizacji przez młodzież niepełnosprawną zadań rozwojowych. Ukazał dynamiczny aspekt uczestnictwa studentów niepełnosprawnych w życiu społecznym przejawiający się w możliwości podejmowania przez nich różnych ról społecznych. Podkreślił, że proces inkluzji osób niepełnosprawnych wymaga jednak odpowiedniego wsparcia społecznego.

Sens niepełnosprawności w percepcji społecznej zaprezentował w swoim wystąpieniu dr Karol Bidziński. Zaakcentował w nim szczególnie trudne problemy kształtowania tożsamości przez tzw. osoby „odbiegające od normy”. Wygląd tych osób i odmienny sposób funkcjonowania sprawiają, że są one traktowane przez przedstawicieli danej zbiorowości jako odrębna kategoria – grupa „obcych”, „innych niż my”. Brak społecznej przestrzeni, wywołany ubóstwem propozycji dla społecznej integracji jest dodatkowo ograniczony przez proces stygmatyzacji i „wtłaczania” osób fizycznie odmiennych w rolę „cierpiących”. Konieczność odgrywania tej roli rzutuje na proces kształtowania tożsamości społecznej i indywidualnej, prowadząc do specyficznego „ujarzmienia” osoby niepełnosprawnej. Wyjściem z tej sytuacji jest akceptacja niepełnosprawności i związanych z nią ograniczeń wraz z dostrzeżeniem dostępnych, mimo dysfunkcji, przestrzeni własnej aktywności.

Obradom konferencji towarzyszyła prezentacja sprzętu komputerowego i multimedialnych pomocy dostosowanych dla potrzeb studentów niewidzących i słabowidzących – przygotowana przez firmy zajmujące się jego promocją i rozprowadzaniem.

W konferencji uczestniczyło ponad 150 studentów i pracowników Akademii, potwierdzając duże zainteresowanie poruszaną w wystąpieniach tematyką.

Spotkanie tak licznych przedstawicieli społeczności akademickiej stało się sprzyjającą okazją do zaprezentowania programu działania Akademii na rzecz osób niepełnosprawnych, w którym zarysowane zostały bieżące i przyszłe zadania, między innymi:

  • usuwanie barier architektonicznych w starych budynkach uczelni;
  • niwelowanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i zajęć dydaktycznych (m.in.: stworzenie biblioteki cyfrowej i przygotowywanie materiałów dydaktycznych w wersji dla osób niewidomych i słabowidzących, sprzęt komputerowy dla niepełnosprawnych wzrokowo w bibliotece głównej i czytelniach wydziałowych);
  • kształtowanie postaw wobec niepełnosprawności (spotkania z pracownikami, konferencje naukowe, prezentacja informacji o działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych na stronie internetowej Uczelni, obozy adaptacyjno-rehabilitacyjne dla studentów, wspieranie inicjatyw studenckich: imprezy integracyjne, wolontariat studencki, wspieranie działań stowarzyszenia studentów niepełnosprawnych kieleckich uczelni);
  • dostosowanie struktur administracyjnych i organizacyjnych uczelni uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych (m.in.: Pełnomocnik i Biuro ds. osób niepełnosprawnych, Rada ds. osób niepełnosprawnych; Uczelniany Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji);
  • współpraca z pełnomocnikiem prezydenta Kielc ds. osób niepełnosprawnych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Świętokrzyskim Oddziałem PFRON, organizacjami pozarządowymi (m.in. PZG i PZN) w pozyskiwaniu środków i stwarzaniu warunków studiowania osobom niepełnosprawnym;
  • utworzenie platformy porozumienia uczelni kieleckich ds. rozwiązywania problemów studentów niepełnosprawnych.

Opracował: Mirosław Rutkowski

Wystąpienie - M. Rutkowski [DOC]

Wystąpienie - A.Szymańska [DOC]

Wystąpienie - M.Burnatowska, K.Gudz [DOC]

Wystąpienie - P.Kurtek [PDF]

Wystapienie - K. Bidziński [DOC]

Zdjęcia w Galerii AŚ