Zapomoga

 

1.     Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla doktoranta. Przyznawana jest przez dziekana właściwego wydziału doktorantowi, który z przyczyn losowych (trudnych do przewidzenia, niezależnych od woli doktoranta, nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności) znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

2.     Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek doktoranta.

3.     Doktorant powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację materialną i uzasadnić losowy charakter tych okoliczności oraz dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie tej formy pomocy materialnej.

4.     Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja życiowa doktoranta nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne.

5.     Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami należy złożyć nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia powstania okoliczności.

6.     Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Zapomoga nie może być przyznana dwukrotnie w związku z tym samym zdarzeniem losowym.

7.     Doktorant ubiegający się o przyznanie zapomogi zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

8.     Zapomoga dla doktorantów może być przyznana do kwoty 550 zł.

9.     Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UJK.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka