Ubezpieczenia Zdrowotne

 

Informacja dotyczy studentów po 26. roku życia.

studenci, którzy ukończyli 26 rok życia , nie pracują, nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego winni zgłosić się z dowodem osobistym  do Działu Spraw Studenckich ul. Żeromskiego 5 pok. nr 16 celem wypełnienia stosownych dokumentów.

  • Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli I stopień studiów (złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego) tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów. Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.
  • Zgodnie z powyższym absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmują naukę na studiach II stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić się do Działu Spraw Studenckich po immatrykulacji tj. po 1 października celem wznowienia ubezpieczenia.

Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty współmałżonka,
  • akt małżeństwa,
  • akt urodzenia dziecka,
  • PESEL dziecka.

 

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka – ubezpieczenie zdrowotne

Studenci posiadający ważną Kartę Polaka podobnie jak osoby posiadające dokument potwierdzający pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji, będą mogli korzystać z opieki medycznej na zasadach takich samych jak studenci polscy. Aby korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego  należy dopełnić stosownych formalności.

  • W tym celu student zgłasza się do Narodowego Funduszu Zdrowia celem podpisania dobrowolnej umowy na podstawie następujących dokumentów:

- Karty Polaka
- zaświadczenia o odbywanych studiach
- zaświadczenia potwierdzającego zamieszkanie/zameldowanie na terenie województwa świętokrzyskiego
- dokumentu potwierdzającego prawo przebywania na terenie RP.
 

  • Następnie umowę zawartą z NFZ dostarcza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego . Otrzymany z ZUS dokument -  druk ZZA student ma obowiązek złożyć w Dziale Spraw Studenckich, ul. Żeromskiego 5, pok.16. Na podstawie zgłoszenia uczelnia odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Student zgłaszając się do placówki służby zdrowia musi okazać:
- zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS P ZZA)
- umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
- potwierdzenie odprowadzanych składek

Kontakt:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
25-025 Kielce
ul. Jana Pawła II 9

Czas pracy oddziału: poniedziałek-piątek w godzinach 800 - 1600
tel.( 41 )36 46 140
pokój nr 8

Oddział ZUS Kielce

telefon 22 560 16 00
25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 27

 

Studenci nie będący obywatelami państw Unii Europejskiej

Studenci nie będący obywatelami państw Unii Europejskiej, nie posiadający ważnej Karty Polaka, dokumentu potwierdzającego pochodzenie polskie podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

  • W tym celu student zgłasza się do Narodowego Funduszu Zdrowia celem podpisania dobrowolnej umowy na podstawie następujących dokumentów:

- zaświadczenia o odbywanych studiach
- zaświadczenia potwierdzającego zamieszkanie/zameldowanie na terenie województwa świętokrzyskiego
- dokumentu potwierdzającego prawo przebywania na terenie RP.
 

  • Następnie   podpisaną umowę  dostarcza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie, której zostaje zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza samodzielnie , dokonując comiesięcznej  wpłaty w kwocie 46, 80 zł. na konto ZUS-u.
 

Student zgłaszając się do placówki służby zdrowia musi okazać :
- zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS P ZZA)
- umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
- potwierdzenie odprowadzanych składek

Kontakt:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
25-025 Kielce
ul. Jana Pawła II 9

Czas pracy oddziału: poniedziałek-piątek w godzinach 800 - 1600
tel.( 41 )36 46 140
pokój nr 8

Oddział ZUS Kielce

telefon 22 560 16 00
25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 27


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka