Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

1.     Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, złożony wraz z orzeczeniem organu orzekającego o rodzaju i stopniu niepełnosprawności w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.

2.     Przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest niezależne  od dochodu.

3.     Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów i nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy student, gdy kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

4.     Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

5.     Wygaśnięcie ważności orzeczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od następnego miesiąca po wygaśnięciu.

6.     Jeżeli niepełnosprawność studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego student może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.

7.     Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UJK.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka