01/06/2020
Poczta przez WWWWyszukiwanieIndeks alfabetycznyStruktura serwisuPrzetargiBIPKontaktStrona domowa
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej, na studia podyplomowe i kursy dokształcające
Recruitment for the Doctoral School

Zgodnie z art. 13 RODO* informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl (zwany dalej UJK),
 • w UJK wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl,
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe/kursy dokształcające w UJK oraz – w przypadku przyjęcia na testudia/kursy – w celu obsługi toku studiów/kursów oraz w celach statutowych, statystycznych i archiwalnych,
 • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na UJK) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym oraz brakiem możliwości przyjęcia na studia podyplomowe/kursy dokształcające,
 • odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi UJK zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia procesu związanego z rekrutacją, a w przypadku przyjęcia na studia podyplomowe/kursy dokształcające przez 50 lat od daty ich zakończenia,
 • osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ich usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Akty prawne dotyczące rekrutacji na studia doktoranckie:
  • Uchwała Senatu UJK w Kielcach nr 32/2018 z dn. 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019;
  • Uchwała Senatu UJK w Kielcach nr 25/2013 z dn. 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie cudzoziemców;
  • Uchwała Senatu UJK w Kielcach nr 26/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Senatu UJK w Kielcach nr 25/2013 z dn. 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie cudzoziemców;
  • Zarządzenie nr 23/2018 Rektora UJK w Kielcach z dn. 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w okresie przerwy wakacyjnej.
  • Zarządzenie nr 21/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019.
  • Zarządzenie nr 26/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2018/2019.
 • Akty prawne dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe i kursy:
  • Uchwała Nr 50/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;v
  • Zarządzenie Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 103/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 16/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) / Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016