22/02/2019
Poczta przez WWWWyszukiwanieIndeks alfabetycznyStruktura serwisuPrzetargiBIPKontaktStrona domowa
Rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe i kursy dokształcające

Drogi kandydacie

W całym Systemie Elektronicznej Rekrutacji na studia podyplomowe i kursy dokształacające przyjęto następujące oznaczenie dla wymagalności pól:

Pole wymagane (kolor tła jasny):
Pole opcjonalne (kolor tła zielonkawy):
Pole wypełnione błędnie (kolor tła czerwonawy):

W przypadku wystąpienia takiego błędu przy polu będzie wyświetlona informacja co zostało źle zrobione

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce (zwany dalej UJK),
 • w UJK wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@ujk.edu.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia w UJK oraz – w przypadku przyjęcia na studia – w celach obsługi toku studiów, statutowych, statystycznych i archiwalnych,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2183 ze zm.) oraz wydanych do niej aktów wykonawczych, w tym w szczególności dotyczących dokumentacji przebiegu studiów,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi UJK zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu związanego z rekrutacją, a w przypadku przyjęcia na studia przez 50 lat od daty zakończenia studiów,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 • posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Akty prawne dotyczące rekrutacji na studia doktoranckie:
  • Uchwała Senatu UJK w Kielcach nr 32/2018 z dn. 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019;
  • Uchwała Senatu UJK w Kielcach nr 25/2013 z dn. 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie cudzoziemców;
  • Uchwała Senatu UJK w Kielcach nr 26/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Senatu UJK w Kielcach nr 25/2013 z dn. 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie cudzoziemców;
  • Zarządzenie nr 23/2018 Rektora UJK w Kielcach z dn. 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w okresie przerwy wakacyjnej.
  • Zarządzenie nr 21/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019.
  • Zarządzenie nr 26/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2018/2019.
 • Akty prawne dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe i kursy:
  • Uchwała Nr 50/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;v
  • Zarządzenie Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 103/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 16/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających.