30/10/2020
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej, na studia podyplomowe i kursy dokształcające
Recruitment for the Doctoral School

Zgodnie z art. 13 RODO* informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: (zwany dalej UJK),
 • w UJK wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ,
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej UJK oraz – w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej UJK – w celu obsługi toku kształcenia oraz w celach statutowych, statystycznych i archiwalnych, zawarcia i realizacji umów oraz w celach związanych z ubieganiem się o stypendium, udzielaniem pomocy materialnej lub uczestnictwem w organizacjach doktorantów,
 • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na UJK) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi, w tym w szczególności dotyczącymi kształcenia w szkole doktorskiej, a także na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – dotyczy dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych wykraczających poza żądany zakres (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym wizerunku oraz danych dotyczących osiągnięć naukowych;
 • podanie wymaganych przepisami prawa danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym oraz brakiem możliwości przyjęcia do szkoły doktorskiej UJK,
 • w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail lub na ww. adres pocztowy,
 • odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi UJK zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych; do danych osobowych publikowanych na stronie internetowej UJK dostęp jest powszechny,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od daty zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej UJK, a w przypadku osób, które nie zostały przyjęte do szkoły doktorskiej UJK – przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji,
 • osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ich usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia ich przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO,
 • osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Akty prawne dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej:
  • Uchwała nr 11/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2020/2021, zmieniona uchwałą nr 54/2020 z dn. 25 czerwca 2020 r.
  • Uchwała nr 12/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zasad rekrutacji kandydatów cudzoziemców do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2020/2020 zmieniona uchwałą nr 55/2020 z dn. 25 czerwca 2020 r.
  • Zarządzenie Nr 44/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w okresie przerwy wakacyjnej
  • Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dla osób rozpoczynających oraz kontynuujących studia w roku akademickim 2020/2021
 • Akty prawne dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe i kursy:
  • Uchwała Nr 50/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;v
  • Zarządzenie Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 103/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 16/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) / Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016