Procedury obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022

 

Symbol procedury

Nazwa procedury

Data obowiązywania (od:)

Wydanie

Procedury wspólne dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) oraz Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej (WSZJKwSD):

USZJK-O/0

Ogólna procedura zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia - oznaczanie procedur 

01.10.2021

w.07/2021

USZJK-O/1

Procedura zapewniania dostępu do informacji

01.10.2021

w.06/2021

USZJK-O/2

Procedura rozpatrywania skarg, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, przeciwdziałania dyskryminacji i zachowaniom przemocowym

01.10.2021

w.05/2021

Procedury Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK):

WSZJK-W/1

Procedura tworzenia i zaprzestania prowadzenia studiów wyższych i studiów podyplomowych oraz modyfikowania programów tych studiów

01.10.2021

w.05/2021

WSZJK-W/2

Procedura oceny osiągania zakładanych efektów uczenia się

01.10.2021

w.06/2021

WSZJK-W/3

Procedura oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

01.10.2021

w.06/2021

WSZJK-W/4

Procedura zapewniania studentom dostępności kształcenia, wsparcia w procesie uczenia się, partycypacji społecznej, rozwoju naukowym oraz w zakresie świadczeń

01.10.2021

w.05/2021

WSZJK-W/5

Procedura badań ankietowych przeprowadzanych w ramach WSZJK

01.10.2021

w.08/2021

WSZJK-W/6

Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów

01.10.2021

w.06/2021

WSZJK-W/7

Procedura hospitacji zajęć

01.02.2022

w.06/2022

Procedury Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej (WSZJKwSD):

WSZJKwSD-1

Procedura tworzenia i modyfikacji programów kształcenia                   w Szkole Doktorskiej

 

 

WSZJKwSD-2

Procedura oceny osiągania zakładanych efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej

 

 

WSZJKwSD-3

Procedura oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

 

WSZJKwSD-4

Procedura zapewnienia doktorantom Szkoły Doktorskiej dostępności kształcenia, wsparcia w procesie uczenia się, partycypacji społecznej, rozwoju naukowym oraz w zakresie świadczeń

 

 

WSZJKwSD-5

Procedura badań ankietowych w Szkole Doktorskiej

01.10.2022

w.02/2022

WSZJKwSD-6

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

01.10.2022

w.02/2022

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka