Uniwersytet Jana Kochanowskiego sprzedaje mieszkanie na ul. Karbońskiej w Kielcach

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w gruncie będącego własnością Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, położonego w Kielcach ul. Karbońska 5a/17 wraz ze szczegółową informacją o przedmiocie sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego jest lokal mieszkalny w budynku przy ul. Karbońskiej 5a/17 w Kielcach. Prawo nieruchomości lokalowej o powierzchni użytkowej lokalu – 43, 10 m2 brak wyodrębnienia pomieszczenia przynależnego

Położenie - miejscowość: Kielce ul. Karbońska 5a/17

Numer budynku:5a, numer lokalu :17, przeznaczenie lokalu: lokal mieszkalny,

Opis lokalu: dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.

Numer księgi _KI1L/00090680/4,  KI 1L/00131239/8 w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Cena wywoławcza przedmiotowego lokalu mieszkalnego została ustalona na 240 000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy 00/100 zł).

Wadium 20.000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych). Warunkiem sprzedaży jest wpłacenie wadium przed złożeniem oferty na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank – 15-1160-2202-0000-0003-3977-3201- wadium w wysokości 20 000,00 zł.   (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z dopiskiem „Sprzedaż mieszkania ul. Karbońska 5a/17”.

Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do dalszych negocjacji, zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia — w formie zaliczki. Sprzedający nie dopuszcza do złożenia wadiów w innej formie, niż pieniądz wpłacony przelewem na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą oferenta i dopiskiem „Sprzedaż mieszkania ul. Karbońska 5a/17”, należy złożyć pod adresem Kielce, ul. Żeromskiego 5 (kancelaria pok. 18) do dnia 06.12.2021 r. do godz. 10.00. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim i spięta (zszyta) w jedną całość.

Oferta winna zawierać:

  • określenie przedmiotu oferty
  • podpisy upoważnionych osób.
  • kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na jakie należy dokonać zwrotu wadium. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
  • oferowaną cenę nabycia nieruchomości w złotych brutto i sposób jej zapłaty
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Dodatkowe informacje: informacje dotyczące sprzedaży udzielane są w godzinach 9.00–14.00. Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji jest: Pani Bogumiła Piśkiewicz,  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, tel. (41) 349 73 62.

e-mail : bogumila.piskiewicz@ujk.edu.pl

Obiekty można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, pod numerem telefonu: +41 349 73 62

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zastrzega sobie prawo do:  

  • swobodnego wyboru ofert,
  • dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie dwóch tygodni od daty otwarcia, chyba że konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia.

O rozstrzygnięciu przetargu jego uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni na piśmie.

Sprzedaż lokalu nastąpi na rzecz oferenta, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert obejmujących najkorzystniejszą wysokość ceny, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Komisja zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

W przypadku gdy zwycięzca przetargu nie dokona wpłaty oraz nie zawrze umowy przenoszącej własność w ustalonym terminie, zwycięzcą zostanie osoba której oferta zajęła drugie miejsce.

Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego nastąpi nie później niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nie później niż do dnia poprzedzającego podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży nabywca lokalu zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia lokalu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium. Nie wpłacenie tej kwoty spowoduje odstąpienie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wskazany w pkt. 8.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w ustawie, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

W przypadku nie przedłożenia tych dokumentów, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach może odstąpić od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszt sporządzania umowy przyrzeczonej ponosi nabywca.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Ponadto zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka