Komunikat nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku

Komunikat nr 13/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 września 2020 roku

 

w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 1. W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz kształcenia w okresie stanu epidemii przypominam, że zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych i osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach określa zarządzenie nr 112/2020 Rektora z dnia 21 maja 2020 r.
 2. Zgodnie z przepisami przedmiotowego zarządzenia osoba zatrudniona w UJK, która podczas przebywania na terenie Uniwersytetu, wykazuje objawy ostrej infekcji górnych lub dolnych dróg oddechowych (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem), powinna:
 1. niezwłocznie przekazać do Biura Spraw Osobowych informację o tym fakcie dzwoniąc
  pod numer tel. (41) 3497223 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia@ujk.edu.pl
  oraz powinna niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego,
 2. niezwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
 3. niezwłocznie zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego:
 1. transportem własnym,
 2. transportem sanitarnym po zatelefonowaniu pod nr 999 albo nr 112 i poinformowaniu o ww. objawach (w tym przypadku osoba ta powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób).

 1. Procedurę określoną w pkt 2 stosuje się odpowiednio do osób kształcących się w UJK, z zastrzeżeniem że informację o wystąpieniu objawów ostrej infekcji górnych lub dolnych dróg układu oddechowego (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem) należy przekazać do Działu Spraw Studenckich i Doktoranckich, dzwoniąc pod nr tel. (41) 3497259 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia1@ujk.edu.pl.
 2. Osoby zatrudnione w UJK oraz osoby kształcące się w UJK są zobowiązane do powiadamiania właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także władz uczelni o stwierdzeniu u nich zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2), a władze uczelni dodatkowo o nałożonej na nich kwarantannie. Informację skierowaną do władz Uczelni należy przekazać w sposób określony w pkt 2 i 3.

 

Jednocześnie zaleca się, aby osoby zatrudnione oraz osoby kształcące się, które wykazują objawy nieżytu górnych dróg oddechowych podczas przebywania poza terenem Uniwersytetu, skorzystały z porady lekarza POZ przed przystąpieniem do pracy lub przyjściem na zajęcia.

 

 

 


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka