Strategia rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na lata 2012-2020

Nauka – Edukacja – Baza – Otoczenie - Zarządzanie

Priorytet 1. Nauka – fundament Uniwersytetu

Podstawę funkcjonowania nowoczesnej uczelni akademickiej stanowi potencjał naukowy, jego efektywne wykorzystanie i osiągnięcia badawcze. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, będący jedyną w województwie świętokrzyskim uczelnią uniwersytecką, stwarza możliwości harmonijnego rozwoju różnorodnych dyscyplin naukowych, pełniąc funkcję centrum wiedzy i kompetencji w regionie. Wykorzystuje współpracę naukową, krajową i zagraniczną, oraz różnorodne formy komunikacji wiedzy we współtworzeniu wspólnej przestrzeni badawczej w wymiarze globalnym.

Uniwersytet szczególnie  wspiera  rozwój  dyscyplin  uznanych  za  priorytetowe, ze względu na:

 • posiadane zasoby kadrowe i bazę badawczą,
 • uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego  zarówno posiadane, jak i planowane do uzyskania ,
 • zbieżność ze strategią rozwoju regionalnego oraz inteligentnymi specjalizacjami regionu.

Priorytet  związany  z  zapewnieniem  wysokiego  poziomu  badań  naukowych  realizowany będzie w szczególności przez:

 1. Aktywną politykę kadrową i wspieranie rozwoju naukowego pracowników, w tym:
  1. osiąganie jak najwyższych kategorii naukowych przez wszystkie uprawiane dyscypliny naukowe,
  2. wdrożenie systemu oceny jakości badań i powiązanie ich finansowania z efektami naukowymi,
  3. kształtowanie umiejętności pracy i kierowania w zespołach badawczych,
  4. stymulowanie  rozwoju  naukowego  młodej  kadry  poprzez  stypendia doktorskie, granty wewnętrzne, urlopy naukowe,
  5. systematyczne  wspieranie  kadrowe  dyscyplin naukowych uznanych  za priorytetowe dla rozwoju UJK.
 2. Wspieranie współpracy naukowej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym:
  1. systematyczne rozszerzanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
  2. wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację projektów badawczych i wdrożeniowych krajowych i międzynarodowych,
  3. zwiększenie efektywności badań naukowych   realizowanych we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
  4. upowszechnianie oferty badawczej, wyników badań i promocję osiągnięć naukowych UJK.
 3. Wspieranie badań w dyscyplinach uznanych za priorytetowe dla rozwoju Uniwersytetu, w tym:
  1. prowadzenie badań naukowych mających istotne znaczenie dla kultury, przyrody, zdrowia, życia społecznego i gospodarki regionu świętokrzyskiego, ziemi piotrkowskiej i sandomierskiej,
  2. rozwój badań w dyscyplinach stanowiących wyróżnik aktywności naukowej UJK w kraju i za granicą,
  3. wsparcie realizacji przedsięwzięć badawczych o charakterze interdyscyplinarnym,
 4. Unowocześnianie rozwiązań organizacyjnych wspierających rozwój badań poprzez:
  1. wprowadzanie     rozwiązań    organizacyjnych zwiększających efektywność wykorzystania bazy i potencjału naukowego oraz komercjalizację wiedzy,
  2. rozwój systemów informatycznych i informacyjnych wspierających badania naukowe,
  3. wdrażanie  systemu  udostępnienia wydawnictw  ciągłych  i  czasopism  UJK  na platformie cyfrowej,
  4. podnoszenie poziomu naukowego wydawnictw ciągłych i czasopism UJK i włączenie ich do wykazu MNiSW.
 5. Wdrażanie rozwiązań w zakresie ochrony i wykorzystania własności intelektualnej.

 

Priorytet 2. Edukacja – wysoka jakość i różnorodna oferta kształcenia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, jako jedyny uniwersytet w regionie świętokrzyskim, gwarantuje optymalne warunki studiowania i różnorodną ofertę kształcenia w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i  przyrodniczych, medycznych i o zdrowiu oraz sztuki. Społeczność akademicka winna przejawiać nieustanną troskę o jedność badań naukowych i edukacji oraz wysoką jakość kształcenia. Uniwersytet powinien zapewniać studentom warunki do nauki i rozwoju dające satysfakcję ze studiowania, a poprzez zapewnienie pożądanych kwalifikacji i kompetencji - umożliwiać absolwentom spełnianie wymogów konkurencyjnego rynku pracy w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Realizacja zadań edukacyjnych w zakresie prowadzonych kierunków studiów na każdym poziomie i profilu, jak i różnorodnych form kształcenia ustawicznego, winna być prowadzona w poczuciu odpowiedzialności za kształtowanie elit różnych sfer życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego  i  naukowego  w  regionie.  Jednocześnie  wspierać  należy  działania  związane z tworzeniem i utrzymaniem kierunków studiów, które stanowiłyby wyróżnik UJK na tle innych uczelni w kraju. Tak realizowany cel czyni z UJK ważny podmiot decydujący  o  rozwoju  miasta  i  regionu.  Zapewnienie  warunków  optymalnego  rozwoju i wykształcenia w wymiarze personalnym wymaga promowania rozwiązań umożliwiających indywidualizację procesu kształcenia i wszechstronnego wspierania studentów wykazujących predyspozycje do pracy naukowej.

Priorytet  związany  z  zapewnieniem  wysokiej  jakości  i  różnorodnej  oferty  kształcenia realizowany będzie w szczególności przez:

 1. Aktualizację i unowocześnianie oferty dydaktycznej UJK:
  1. dostosowanie kierunków i programów studiów do zmian na regionalnym i krajowym rynku pracy oraz zapotrzebowania społecznego, zgodnie z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji ,
  2. prowadzenie kształcenia w obszarach uznanych za strategiczne dla rozwoju UJK,
  3. prowadzenie szkół doktorskich oraz kontynuacja studiów III stopnia w zakresie dyscyplin naukowych, w których UJK posiada stosowne uprawnienia do nadawania stopni naukowych,
  4. wspieranie rozwoju kierunków studiów o charakterze interdyscyplinarnym,
  5. wspieranie działań stymulujących indywidualizację procesu kształcenia
  6.  z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 2. rozwój i promocję oferty kształcenia ustawicznego.
 3. Doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.
 4. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia:
  1. zwiększanie  oferty  zajęć  w  językach  kongresowych,  w  tym  rozszerzanie  oferty studiów prowadzonych w języku angielskim,
  2. tworzenie   wspólnych   programów nauczania we współpracy z uczelniami zagranicznymi,
  3. stymulowanie wymiany studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich,
  4. efektywne wykorzystanie możliwości wspierania wymiany studentów, doktorantów w ramach programów międzynarodowych, umów bilateralnych i fundacji,
  5. wdrażanie  rozwiązań  organizacyjnych  umożliwiających  podejmowanie  studiów w UJK przez studentów obcokrajowców,
  6. promocja oferty dydaktycznej UJK w wymiarze międzynarodowym.
 5. Rozwijanie aktywności i samodzielności studentów i doktorantów:
  1. kształtowanie postaw stymulujących aktywny   udział w    życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym,
  2. angażowanie studentów i doktorantów w realizację projektów badawczych,
  3. rozwój studenckiego ruchu naukowego,
  4. wspieranie samorządności studenckiej,
  5. wspieranie rozwoju kultury i sportu akademickiego.
 6. Doskonalenie  rozwiązań  organizacyjnych  i  infrastrukturalnych  wspierających  rozwój i zapewnienie jakości kształcenia:
  1. rozwój  systemów  informatycznych  i  informacyjnych  wspierających  kształcenie i organizację kształcenia,
  2. podejmowanie działań na rzecz rozbudowy i unowocześniania bazy dydaktycznej, kulturalnej i sportowej,
  3. wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych   i technicznych oraz zapewnienie wsparcia w procesie kształcenia umożliwiających studiowanie osobom  z niepełnosprawnościami.

 

Priorytet 3. Baza – rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury UJK

Przyszłość Uniwersytetu, a zwłaszcza zmiana profilu kształcenia łącząca się z rozwojem naukowym wiąże się z koniecznością rozbudowy nowoczesnej infrastruktury badawczej i dydaktycznej. Powstanie odpowiedniej bazy stanowi warunek konieczny do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i odpowiedniego poziomu prowadzonych  badań  naukowych.  Jakość  usług  edukacyjnych  jest  szczególnie  ważna w otwartej przestrzeni edukacyjnej i naukowej. Realizacja wspólnych przedsięwzięć badawczych i edukacyjnych z partnerami krajowymi i zagranicznymi wymaga zbliżonych warunków lokalowych, sprzętowych i organizacyjnych oferowanych przez współpracujące uczelnie. Nowoczesna baza naukowa i dydaktyczna czyni z Uniwersytetu liczącego się partnera nie tylko dla instytucji naukowych i edukacyjnych, ale również dla przedsiębiorców, podmiotów leczniczych, instytucji otoczenia biznesu, kultury. Powinna stwarzać warunki do budowania pozycji Uniwersytetu jako ważnego czynnika rozwoju, a zarazem „okna na świat” dla regionu.

Priorytet związany z rozbudową i unowocześnieniem infrastruktury UJK realizowany będzie w szczególności poprzez wykonanie następujących zadań:

 1. Rozbudowa bazy lokalowej UJK:
  1. kontynuacja rozbudowy i wyposażenia oraz optymalizacja wykorzystania obiektów kampusu UJK przy zaangażowaniu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, tj. rozwój:
   • Wydziału   Matematyczno-Przyrodniczego,
   • Biblioteki Uniwersyteckiej,
   • Centrum Języków Obcych,
   • Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu jako części Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania,
   • Centrum Edukacji Artystycznej;
  2. kontynuacja rozbudowy i unowocześnienie wyposażenia bazy laboratoryjnej   z wykorzystaniem funduszy pomocowych Unii Europejskiej: Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Instytutu Sztuk Pięknych, Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
  3. pozyskanie środków i realizacja docelowej rozbudowy Wydziału Humanistycznego na terenie kampusu UJK – Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej,
  4. pozyskanie  środków  i  realizacja  docelowej  rozbudowy  Wydziału  Prawa Administracji i Zarządzania na terenie kampusu UJK,
  5. pozyskanie środków i realizacja docelowej rozbudowy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
  6. pozyskanie środków i rozbudowa bazy rehabilitacyjnej i sportowej UJK na terenie kampusu,
  7. modernizacja budynków Rektoratu oraz Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego.
 2. Informatyzacja Uczelni:
  1. budowa Uniwersyteckiego Centrum Danych,
  2. systematyczna rozbudowa uczelnianej sieci szkieletowej,
  3. systematyczne wdrażanie systemów zabezpieczeń sieciowych,
  4. wdrażanie rozwiązań umożliwiających korzystanie z sieci bezprzewodowej,
  5. rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią.
 3. Rozbudowa systemów informacyjnych wspierających dydaktykę i badania naukowe:
  1. poszerzanie dostępu do krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych,
  2. tworzenie  i  udostępnianie  zasobów  cyfrowych  w  obszarze  dydaktyki  i  badań naukowych prowadzonych w UJK,
  3. systematyczne powiększanie zbiorów bibliotecznych i optymalizowanie dostępu do tych zbiorów.
 4. Wspieranie rozwiązań sprzyjających efektywnemu i oszczędnemu wykorzystaniu bazy lokalowej i zasobów materialnych UJK.

 

Priorytet 4. Otoczenie – otwarty Uniwersytet

Uniwersytet Jana Kochanowskiego winien pełnić rolę centrum życia akademickiego w regionie świętokrzyskim i jego stolicy, Kielcach jak również w Piotrkowie Trybunalskim, ziemi piotrkowskiej i w Sandomierzu. Budowanie wizerunku Kielc jako miasta akademickiego, oferującego atrakcyjne warunki studiowania nie tylko dla mieszkańców regionu, ale również dla młodzieży i dorosłych spoza jego granic, wymaga otwarcia na współpracę z innymi uczelniami akademickimi.

Wyzwaniem dla Uniwersytetu winno być inspirowanie i efektywne wykorzystywanie różnorodnych możliwości współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym,   samorządowym.   Szczególnej   troski   wymaga   realizacja   przedsięwzięć podejmowanych przy współudziale partnerów zewnętrznych (w tym samorządów), które stwarzają możliwość powstania nowych rozwiązań o charakterze systemowym, mogących stać się wyróżnikiem działalności UJK, m.in. w obszarze rozwoju systemu ochrony zdrowia i  przedsiębiorczości akademickiej.

Priorytet  związany  z  pełnieniem  funkcji  otwartego  Uniwersytetu  realizowany  będzie w szczególności przez:

 1. Budowanie pozycji  UJK jako  centrum  wiedzy i  kompetencji  w  regionie w zakresie edukacji, kultury, nauki i rozwoju gospodarczego w tym:
  1. współpraca z powszechnym systemem edukacji,
  2. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami,
  3. organizacja przedsięwzięć artystycznych i sportowych,
  4. wdrażanie rozwiązań stymulujących współpracę Uniwersytetu z otoczeniem m.in. przez powołanie Fundacji Rozwoju UJK.
 2. Otwarcie UJK na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy:
  1. wspieranie rozwiązań sprzyjających transferowi wiedzy do gospodarki,
  2. współpraca z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu,
  3. wspieranie  inicjatyw  samorządu  lokalnego  związanych  z  aktywizacją  zawodową studentów i absolwentów,
  4. wspieranie   przedsiębiorczości  akademickiej,
  5. rozwój działalności Biura Karier.
 3. Intensyfikację współpracy z władzami miasta i regionu.
 4. Wzmocnienie więzi z absolwentami Uniwersytetu.

 

Priorytet 5. Zarządzanie - sprawny i przyjazny Uniwersytet

O efektywności wykorzystania zasobów Uczelni, w tym także potencjału intelektualnego jej pracowników i studentów, w dużej mierze decyduje system organizacyjny. Jego  sprawność  jest  szczególnie  ważna  w  okresie  intensywnego  rozwoju  Uniwersytetu, w którym dokonuje się znacząca rozbudowa infrastruktury oraz szereg zmian w obszarze działalności badawczej i edukacyjnej, inspirowanych zmianą uwarunkowań zewnętrznych i  wewnętrznych. Powodzenie tych zadań wymaga skoordynowanego planowania, skutecznej realizacji i nadzoru, efektywnego zarządzania finansami, co pociąga za sobą konieczność scentralizowania systemu zarządzania mieniem Uczelni - z zachowaniem zasady planowania przychodów i kosztów w odniesieniu do realizowanych zadań. Dysponenci winni efektywnie wykorzystywać powierzone   im zasoby. Jednocześnie należy    stymulować pozyskiwanie środków z różnorodnych źródeł pozabudżetowych. Zakres dysponowania środkami finansowymi może ulegać zmianie z uwzględnieniem uwarunkowań finansowych i organizacyjnych.

Złożoność procesu zarządzania wymaga wprowadzenia nowoczesnych narzędzi oferujących możliwość korzystania z Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Priorytet związany ze sprawnym zarządzaniem UJK realizowany będzie w szczególności przez wdrażanie następujących celów szczegółowych:

 1. Wprowadzenie strategicznego zarządzania Uniwersytetu:
  1. realizacja Strategii Rozwoju UJK na lata 2012-2020,
  2. koordynacja działań związanych z kształtowaniem wizerunku UJK.
 2. Wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych zapewniających optymalną realizację zadań statutowych UJK:
  1. dostosowanie struktury organizacyjnej do zmieniających się zadań Uczelni,
  2. monitorowanie i doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w jednostkach na rzecz ich optymalnego współdziałania,
  3. prowadzenie polityki kadrowej z uwzględnieniem zadań realizowanych w uczelni i źródeł ich finansowania,
  4. doskonalenie systemu kontroli zarządczej,
  5. promowanie postaw aktywnych i innowacyjnych na rzecz optymalizacji procesów zarządzania.
 3. Optymalizacja systemu zarządzania finansami:
  1. doskonalenie narzędzi analityki, planowania i kontroli finansowej,
  2. bilansowanie przychodów i kosztów działalności dydaktycznej,
  3. wspieranie działań w zakresie pozyskiwania i efektywnego wydatkowania środków na badania naukowe.
 4. Doskonalenie rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych wspierających zarządzanie Uniwersytetem:
  1. informatyzacja procesu zarządzania,
  2. wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

 

Realizacja strategii

Strategia rozwoju UJK stanowi zbiór celów uznanych za priorytetowe dla całej społeczności akademickiej. Są one realizowane na podstawie planu zadań, uwzględniającego priorytety: Nauka, Edukacja, Baza, Otoczenie, Zarządzanie. 

Plan zadań związanych z realizacją strategii UJK opracowuje Rektor, a zatwierdza Senat. Sprawozdanie z realizacji planu zadań jest przedkładane pod obrady Senatu co najmniej raz w roku. 

Zmiany uwarunkowań zewnętrznych i finansowych stanowią przesłankę modyfikacji strategii rozwojowej Uczelni.

Kielce, 7.03.2012, aktualizacja 28.03.2019


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka