Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pomoc materialna

 


Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej

dla doktorantów

wrzesień 2016 r.

 

            Zgodnie z postanowieniem regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  ustala się, co następuje:

świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla doktorantów wypłacane są od października 2016 r. do czerwca 2017 r. (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2016 r.).

 

I. STYPENDIUM SOCJALNE           

Dochód (netto)

Wysokość stypendium socjalnego

Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej  wysokości

   0,00 – 200,99 zł

400 zł 

550 zł

         201,00 – 400,99 zł

350 zł

500 zł

         401,00 – 530,99 zł

300 zł

450 zł

         531,00 – 668,20 zł

250 zł

400 zł

         668,21  - 890,00 zł

200 zł

350 zł

 

II. WYSOKOŚĆ DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny przyjmując, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015r.  - 1975  .

 

III.  STYPENDIUM  DLA  NAJLEPSZYCH  DOKTORANTÓW

Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów  wynosi    -  650 zł

 

IV. STYPENDIUM SPECJALNE

W związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu  przyznawane jest świadczenie w wysokości:

  • znaczny stopień niepełnosprawności - 300 zł
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności - 250 zł
  • lekki stopień niepełnosprawności - 200 zł

 

V. ZAPOMOGA

Ustala się wysokość zapomóg:

1)   chwilowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny spowodowanego śmiercią rodzica, małżonka opiekuna prawnego  – 550 zł

2)    nagłej i ciężkiej choroby studenta, jego małżonka, dziecka lub rodzeństwa uczącego się do 26 roku życia, zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym, będącego na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków  – 400 zł

3)   nagłej choroby rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym ze studentem, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków  – 400zł

4)   nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez: klęskę żywiołową, a w szczególności pożarem, powodzią lub suszą  - 400 zł

5)   innych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach –  400 zł

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem  20 września 2016 roku.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka