Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zasady rekrutacji (informacje dla cudzoziemców)

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmują i odbywają studia:

 • obywatele polscy,
 • obywatele polscy posiadający również obywatelstwo innego kraju (zgodnie z polskim prawem nie są cudzoziemcami i w rekrutacji na studia muszą kierować się zasadami dotyczącymi obywateli polskich),
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (karta stałego pobytu),
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Polski,
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Polski,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust.1, lub 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

 

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia również:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg). Mogą oni również podejmować i odbywać studia na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich.
 • posiadacze ważnej Karty Polaka. Mogą oni również podejmować studia na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich.

 

Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich podejmują i odbywają studia:

 • kandydaci, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków są zobowiązani do ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich
 • podstawą do przyjęcia na studia wyższe cudzoziemców, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich może być:

1) umowa międzynarodowa,
2) umowa zawarta przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi,
3) decyzja ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
4) decyzja rektora. 

 • cudzoziemcy, ww. mogą podejmować i odbywać kształcenie na studiach wyższych:

1) jako stypendyści strony polskiej,
2) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
3) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
4) na zasadach odpłatności; w takim przypadku wysokość odpłatności za studia wyższe ustalana jest na podstawie zarządzenia rektora.

 • zasady rekrutacji cudzoziemców, dla których podstawą przyjęcia są umowy międzynarodowe lub umowy bezpośrednio zawarte przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi określają te umowy
 • decyzję o przyjęciu na stacjonarne studia wyższe cudzoziemców, rekrutowanych na zasadach innych  niż obowiązujące obywateli polskich, podejmuje rektor, chyba że umowy międzynarodowe lub umowy bezpośrednio zawarte przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi stanowią co innego
 • studia wyższe, których podstawą przyjęcia jest decyzja rektora odbywają się na zasadzie odpłatności.

 

W razie wątpliwości kontaktuj się z Biurem Rekrutacji UJK


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka