Zarządzenie nr 99/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 8 maja 2020 roku

 

w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511 ze zm.) oraz na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się,
co następuje:

 

§ 1

  1. W okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, egzaminy dyplomowe mogą odbywać się poza siedzibą Uniwersytetu oraz poza siedzibą filii z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych (w formie zdalnej) zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.
  2. W uzasadnionych przypadkach egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony w siedzibie Uczelni lub w siedzibie filii z zachowaniem wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  3. Student zamierzający przystąpić do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej wypełnia wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  4. W przypadku, gdy student nie dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym Uczelnia na wniosek studenta, udostępnia w ustalonym miejscu i terminie odpowiedni sprzęt. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  5. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego określonego niniejszym zarządzeniem jest spełnienie wszystkich warunków określonych przepisami Rozdziału IX Regulaminu studiów w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (uchwała Senatu
    nr 169/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów ze zmianami wynikającymi z uchwały Senatu nr 254/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.) oraz złożenie przez studenta oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi część dokumentacji związanej z procesem dyplomowania.

 

§ 2

W przypadku, gdy egzamin dyplomowy składa się z części teoretycznej i części praktycznej zasady określone przedmiotowym zarządzeniem  stosuje się wyłącznie do części teoretycznej.

 

§ 3

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego wszyscy członkowie komisji egzaminu dyplomowego zobowiązani są wypełnić i dostarczyć właściwemu dziekanowi oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Egzamin dyplomowy przeprowadza się zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka